डीपीआर

  प्रस्तावना
  संदर्भ
  मांडिल्ल्यो समस्या
 
 
  प्रकल्पाचीं उद्दिश्टां
  लक्ष्य लाभार्थी वा फायदेकार
  प्रकल्पाचो डावपेंच
  कायदेशीर ढाचा
  चालू आशिल्ले फुडाकार / गतिविधी
 
 
  तांत्रिक मुद्दे
  वेवस्थापनाची रचना
 
 
  दुडवांचें माध्यम आनी प्रकल्पाचो बजट
 
 
  निश्कर्ष
  जोडणी 1: अणकाराच्या उद्योगाक चालना दिवप
  जोडणी 2: NTM खातीर एनकेसीचो प्रस्ताव
  जोडणी 3: भारतीय अणकार मोहिमेची रचना
 
Download Detailed project report in PDF