प्रकल्पाचीं उद्दिश्टां

एनटीएमाच्यो मुखेल कार्यावळी अश्यो आसतल्यो
1. आठवे अनुसूचीत वळेरीत आशिल्ल्या 22 भारतीय भासांनी शास्त्रीय आनी तांत्रिकी परिभाशेची निर्मणी करप.
2. अनुवादकाचें शिक्षण
  - अल्प (मोटवे) मुजतीच्यो कार्यावळी चलोवप.
- भाशेचो एक भाग म्हुणून अनुवादकांखातीर पाठ्यक्रम निर्माण करप.
- शिकोवपाच्यो कार्यावळी
- अणकार तांत्रिकी आनी संबंदीत क्षेत्रांमदीं खेरीत पाठ्यक्रमाची प्रगती करप.
- शिश्यवृत्तीच्यो कार्यावळी
- संशोधन प्रकल्पांक प्रोत्साहन दिवप.
3. माहितीची फांकारणी वा प्रसारणी करप.
4. बऱ्या दर्ज्याच्या अणकाराची उदरगत आनी फांकारणी वा प्रसारणी करप.
5. मशिनान केल्ल्या अणकाराची आनी मशिन अनुदान अणकाराची उदरगत करप.
  - इंग्लीश आनी भारतीय भासांमदीं.
- एक भारतीय भास आनी दुसरी भारतीय भास.
- भारतीय भासो आनी संवसारांतल्या मुखेल भासांमदीं.
6. शब्दकोश, शब्दभांडार, शब्द-सोद, ऑनलायन सोद तशेंच अणकाराचे उगम सॉफ्टवॅर, मॅमोरी, वर्डनॅट आनी हेराखातीर उच्च दर्ज्याचे अणकार साधनांची रचना करप. तशेंच ऑनलायन सोद ह्यो सवलती मोबायल तांत्रिकी सारक्या नव्या व्यासपिठाचेर उपलब्ध करून दिवपाखातीर सोद करप.