शब्दकोश

उच्च दर्ज्याच्या अणकारा साधनांची निर्मिती, जशे शब्दकोश आनी थिसॉरस निर्मिती हे मुख्य उद्देश आसात. 22 भारतीय भासांनी द्वैभाशीक शब्दकोश आनी ई-शब्दकोश तयार करतात. हे बोलीभाशा प्रयोग, दर्भासहीत नैसर्गिक वाक्यरचना, मुबलक प्रमाणांत देखी, तशेंच सदांच वापरांत येवपी लॅक्सिकल आनी फंकश्नल आयटम्स आनी तांचो वापर.

NTM वेगवेगळ्या भारतीय भासांनी शब्दकोश तयार करपाच्या कामांत आसा. सध्याक दोन प्रकाराचे कोश तयार करपाचें कार्य NTM न हातांत घेतिल्लें आसाः
   अ)     द्वैभाशीक मूलभूत शब्दकोश
   ब)    द्वैभाशीक ई-शब्दकोश

द्वैभाशीक मूलभूत शब्दकोश
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, म्हैसूर हांणी युनाईटेड किंगडम स्थित लाँगमॅन पिअर्सन ग्रुपा कडेन मे-जून 2006 ह्या काळा जगतीं, संगनमत करून द्वैभाशीक शब्दकोश करपाचें काम सुरू केल्लें. हे शब्दकोश अणकाराचें साधन म्हुणून वापरूं येतात. ऍनटीएम सुरू जाल्या उपरांत, हो प्रकल्प ऍनटीएमांत समाविश्ठ केल्लो. ह्या द्वैभाशीक शब्दकोशांची रचना ही ब्रिटीश नॅशनल कॉर्पसाच्या सामक्या प्रसिद्ध अशा 14,000 चड वापरांतले शब्द आनी पदबंध आशिल्ल्या बेसीक इंग्लीश-इंग्लीश शब्दकोशाचेर आदारीत आसा.

लाँगमॅन-ऍनटीएम-सीआयआयएल मूलभूत द्वैभाशीक शब्दकोश हे टप्प्या-टप्प्यांनी प्रकाशन करतात. बंगाली, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, ओडिया आनी तमिळ हे स (6) शब्दकोश प्रकाशीत जाल्यात (सकयल तांची सुची पुरवण केल्या); बेगीनूच पंजाबी, तेलुगू आनी उर्दू शब्दकोशूय येवपाचे आसात.
 
2011-2012 त पिअर्सन एज्युकेशनान प्रकाशीत केल्ल्या शब्दकोशांची सुची

  1. लाँगमॅन सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश हिंदी शब्दकोश
  2. लाँगमॅन सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश बंगाली शब्दकोश
  3. लाँगमॅन सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश कन्नड शब्दकोश
  4. लाँगमॅन ऍनटीएम सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश ओडिया शब्दकोश
  5. लाँगमॅन ऍनटीएम सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश मल्याळम शब्दकोश
  6. लाँगमॅन ऍनटीएम सीआयआयएल इंग्लीश इंग्लीश तमिळ शब्दकोश

NTM सध्या कोश करपाच्या कार्यक्रमाच्या विस्तारांत तशेंच भारतीय संविधानाचे 8 वे अनुसचीत वळेरींत नोंद जाल्ल्या 22 भारतीय भासांनी शब्दकोश हाडपाच्या प्रयेत्नांत आसा.

द्वैभाशीक ई- शब्दकोश
ऍनटीएम-सीआयआयएलान दोर्लिंग किंडर्सले (इंडिया) प्र. लि. हांचे कडेन मार्गदर्शन सेवे खातीर तशेंच पिअर्सन एज्युकेशनच्या लाँगमॅन अडवान्सड द्वैभाशीक फ्रेमवर्का (LABF) चो एक्सॅऍमएल च्या डेटासेटच्या वापरा खातीर करार केला. A-Z अक्षरांचा एलएबीएफ (LABF) डेटाबेस लाँगमॅन युके (UK) न ऍनटीएमा खातीर आयडीएम (IDM) सर्वरांत अपलोडेड केला. हो एलएबीएफ डेटासेट जो, मुळांत लाँगमॅनान विकसीत केल्लो आसा आनी जाका आयडीएम फ्रांसान बाजारांत हाडला आनी तो शब्दकोश निर्मिती प्रणाली (DPS) मार्फत वापरतले. ऍनटीएम (NTM) द्वैभाशीक इलॅक्ट्रॉनिक शब्दकोश

  » लाँगमॅन डिक्शनरी ऑफ कन्टेम्पररी इंग्लीश
  » लाँगमॅन अडवान्सड अमेरिकन डिक्शनरी
  » लाँगमॅन डिक्शनरी ऑफ इंग्लीश ऍण्ड कल्चर
  » लाँगमॅन बिजनेस डिक्शनरी
  » लाँगमॅन डिक्शनरी ऑफ इंग्लीश
  » लॅग्वेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाँगमॅन कॉर्पस नॅटवर्क

ऍनटीएम(NTM) पिअर्सन एज्युकेशी वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या पैलुंच्या संदर्भांत निमाणें रूप दिवचे खातीर /थारोवंक संपर्कांत आसात.