सॉफ्टवॅर

नवें तंत्रज्ञान उण्या खर्चांत शीघ्र आनी मोठ्या प्रमाणांत अणकारांत हाडपा खातीर नवे संदीची पुरवण करतात. यंत्र सहाय्य अणकाराच्या सॉफ्टवॅरच्या विकासांत वेगवेगळ्या संघटणा गुंतिल्ल्यो आसात.

NTM सी-डॅक, टीडीआयएल, आयआयटी आनी हेर संस्था, जांकां मुबलक प्रमाणांत शासना कडल्यान भरपूर निधी मेळटा, अशा संस्थांची प्रतीकृती करचे नात, पूण मशीन अणकारांत मानव संसाधनांक थोड्या कार्यावळीं आनी हेरांक पालव दिवन सिनर्जी पुरवण करून, प्रशिक्षण आनी विकासांत पालव दिवन तांत्रिकी विकासाक प्रोत्साहन वा चालना दितली.

ऍनटीएम इन-लॅन नांवाचें इंग्लीश-कन्नड मशीन अणकार पॅकेज तयार करतात, जाचो मुखेल उद्देश म्हणल्यार, दिल्या इंग्लीश वाक्यांचे कन्नडांत आपोआप अणकार जातलो.
  » आवश्यक त्या आधारभूत संरचनेची निर्मिती खास करून डिजिटल सामुग्री जशी, ऑनलायन थिसॉरस, द्वैभाशीक शब्दकोश, अणकाराचे मेमोरी खातीर सॉफ्टवॅर आनी हेर, जाचें अदीक सक्षम आनी प्रभाशाली अणकारा खातीर तत्पर ऍप्लिकेशन आसा.
  » कोश साधनां जशीं ई-शब्दकोश, वर्डनॅट, भाशा विश्लेषण आनी संश्लेषनाचें साधन, शब्द-संदर्भसूची, वारंवारता विश्लेषणक आनी हेर मशीन अणकार प्रणालीचे आवश्यक घटक आसात. हाची निर्मिती करप हें फकत एके संस्थेचे काम न्हय आनी ह्या खातीर खूब व्हड काळा खातीर अवधी खातीर बहु-संस्थांचें समन्वय/ वांटो आवश्यक आसा. NTM पंगड वर्क खातीर बसकेंतल्यान सातत्य चर्चेंतल्यान देवणघेवणीच्या स्वरूपांत एक मंच पुरवण करता.
  » ऍनटीएमान निवडिल्ले आनी अणकार केल्लीं पुस्तकां शक्यता एका क्लिन डिजिटल स्वरूपांत उपलब्ध करता. ही डिजिटल साहित्याची दौलत प्रमाणीत ऍक्सऍमएल(XML) टॅग्ज आनी डीटीडी (DTD) वांगडाच एका प्रमाणीत स्वरूपांत दवरूंक दाय असल्या गजालींची खात्री NTM न बाळगूंक जाय.
  » हालीं काळार आंतरराष्ट्रीय प्रघात हो बरो प्रतीचो पॅरलेल कार्पोरा ऍनोटेशन आनी अलायनमँट सहीत तयार करतात. अशा प्रकारचो ऍनोटेटेड कार्पोरा मशिनाच्या सहाय्यान शिकपाच्या तंत्रांत मशीन अणकार प्रणाली मेळोवपा खातीर वापरतात. विशाल डेटा आनी त्या खातीर लागपी कसोशीचे प्रयेत्नां खातीर सुरवातेक भरूव स्वरूपाची गुंतवणूक आसप आवश्यक आसा जी, खरेपणी वैयक्तिक संघटणां कडल्यान केल्ली आसना. तशी, ऍनटीएम अशा स्वरूपाच्या प्रयेत्नांक चालना आनी सहाय्य दितली.