अणकारप्यांचें प्रमाणपत्रीकरण आनी प्रशिक्षण

तपशीलवार व्यापक प्रकल्प अहवालांत नमूद केल्या प्रमाणें NTM च्या धोरणां पैकी एक धोरण म्हणजे, देशांत अणकाराचो उद्योग स्थापन करप आनी अणकारप्यांक वा अनुवादकांक प्रमाणपत्रीकरण दिवप आसा. हाका लागून अणकाराकाराला दृश्यरूपता मेळटली असो NTM क विस्वास आसा.

NTM नशनल रजिस्टार ऑफ ट्रांसलेटर्स दवरतात, जातूंत आयज मेरेन सुमार 5000 परस चड अणकारप्यांनी नांवनोंदणी केल्ली आसा. NTM न अणकारप्यां खातीर देशांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खुबशे दिशाभिमुख कार्यक्रमांचें आयोजन केलां. जातूंत वेगवेगळ्यो भासो आनी विशयांतल्या तज्ञांक आसपावून घेतिल्ले आनी तांचे कडल्यान तांचो प्रतिसादूय मेळयला.

NTM सध्याक प्रशिक्षण प्रमाणपत्रीकरणांत गुंतिल्ल्या लोकां कडेन आनी मध्यस्थ संस्थां, जातूंत स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज ऍण्ड ट्रेनिंग, इग्नो, क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया आनी हेरां कडेन सल्लो मसलत करता. NTM न प्रमाणपत्रीकरणाच्या संदर्भांत थोड्या मंथनीय सत्रांनी वेगवेगळ्या मध्यस्थ संस्था आनी हेर खुबश्या संस्थां मदीं तज्ञांचो पंगडांत आसपाव केला. प्रमाणपत्रीकरण कश्या प्रकारान करतले हाचे विशीं घोशणां बेगीनूच वॅबसायटीचेर जाहीर करतले.

NTM अणकारप्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसीत करपाच्या प्रयेत्नांत आसा. आमी अणकारप्यांक प्रशिक्षण कार्यक्रमा खातीर भारतांत आनी विदेशांत आदींच अस्तित्वांत आशिल्ले अभ्यासक्रम आनी पाठ्यक्रम एकठांय करतात. NTM प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आंखणी खातीर तज्ञ आनी वेगवेगळ्या संघटणे वांगडा काम करतात. एक देशव्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बेगीनूच चालीक लायतले.