कोणाक फायदो जातलो

हे मोहिमेच्या फायदेकारांची व्हड रांक आसा, पूण सगळ्यांत पयलीं समाजांतल्या दुबळ्या विभागांतल्या भुरग्यांक वा विद्यार्थ्यांक जातलो. तांच्या राबित्याच्या जाग्याक वा शारीरिक फाटभुंयेक (चड करून खेड्यांतल्या आनी अर्दशारी वाठारांतले) तशेंच समाजीक, चड करून जात / कास्त वा वर्गांतल्या लोकांक इंग्लिशींत आशिल्ली तांत्रिकी आनी विज्ञानिक माहितीचें ज्ञान मेळोवंक खूब उण्या प्रमाणांत वा मेळोवपाची क्षमता वा संद मेळना. विभिन्न विशयांतलें अणकारीत पाठाचें ज्ञान समाजांत कमी म्हत्व वा दर्जो आशिल्ल्या भागामेरेन (लोकामेरेन) पावतलें, तेन्नाच ही मोहीम आपलें खरें उद्दिश्ट मेळयतली.

सगळ्यां मेरेन पावपाचे प्रक्रियेंत, एके वटेनचो फायदो व्हड चोंब्यांक जातलो, देखीकः:

1. पाठ आपले भाशेंत ज्ञान आधारीत पाठ वाचूंक इत्सूक आशिल्ल सामान्य भौस
2. व्हडा संख्येन नोकरी करूंक येवपी अनुवादक जांकां तांच्या कामाची फावो ती मजुरी वा मानधन मेळटा,
3. भाशेंत नवी आनी आकर्शक पुस्तकां सोदपी प्रकाशक,
4. शाळा, महाविद्यालयां आनी विश्वविद्यालयांनी शिकोवपी नियमीत (कायम) आशिल्ले शिक्षक,
5. अनुपचारीक शिक्षणाच्या कामांक घुस्पल्ले आपवावुरपी,
6. भौशीक भलायकी, मानव हक्क, भोंवतण, विज्ञानाची लोकप्रियता वाडोवपी आनी हेर क्षेत्रांनी वावुरपी वा काम करपी बिगर सरकारी संस्था,
7. भाशांतर करपी वा अर्थवणी करप्यांक सोदपी एजंसीज्,
8. भाशांतर वा अर्थवणीची गरज आशिल्ल्या पर्यटकांक आनी विदेशी विद्वानांक,
9. फिल्मांक उपमाथाळे दिवंक इत्सूक आशिल्ले फिल्म तयार करपी, निर्माते आनी प्रसार करपी,
10. वेग-वेगळ्या भासांनी आपले कार्यक्रम प्रसारीत करूंक सोदपी रेडियो आनी टी.वी. कार्यक्रमाचे निर्माते.
11. अणकारांतले प्रशिक्षणार्थी,
12. विश्वविद्यालयां आनी हेर अणकार संस्थेंतले अणकाराचे विभाग, .
13. अणकाराच्या वेग-वेगळ्या क्षेत्रांतल्या संशोधकांक,
14. अणकाराच्या सॉफ्टवॅराची उदरगत करपी,
15. तुलनात्मक साहित्यिक विद्वान

दर्जेदार अणकार उद्देग सुरू करचेखातीर अनुक्रिती वॅबसायटीचेर नॅशनल रेजिस्टर फॉर ट्रान्सलेटर्स (राष्ट्रीय अनुवादक नोंदणी) आशिल्ली आनी आदीं साहित्य अकादेमीन मुद्रीत रुपान सुरू केल्ली कल्पनेक आनीक वाव दिवपाचें थारायलां. हाचे वांगडा सगळीं अनुवादक संघटनां (देशांत सध्याक खूब आसात) आनी खासगी प्रकाशन घरांतल्या अनुवादकांच्या मंडळाचोय आसपाव करपाचें थारायलां. ही पुराय कार्यावळ सारकी वेवसायीक नदरेन हाताळपाची गरज आसा, तशेंच मर्यादीत काळाभितर खेरीत पाठाचें अणकाराची सेवा मागपी सरकारी आनी हेर एजंसींक सेवा दिवप. ह्या शिवाय अनुवाद मेला (ल्हान नगर वा शारांनी लेगीत अणकाराची जात्रा वा फेस्तां आनी ह्या संबंदीं प्रभावी कार्यावळी) आनी वेवसायीक अनुवादक प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्ल्यान योग्य मनीसबळाची निर्मणी आनी वळख जावंक आदार मेळटलो. हे प्रक्रियेचो परिणाम व्हड अणकार उद्देगाच्या रुपांत मुखार येतलो अशी आमकां आस्त आसा.

सामान्य मनशाक चडावंत फायदो जावचे खातीर आनी ज्ञान आधारीत पाठ शिक्षण आनी संशोधन संस्थांच्यो गरजो पुराय करपाखातीर, जे कोण अणकाराकडेन पावपाचो यत्न करतले, तांचेखातीर मुद्रीत पुस्तकाचें मोल मध्यम वा फावोशें आसतलें. असले तरेचे सगळे पाठ ई-पुस्तकांच्या रूपान सीआयआयएलाच्या सर्वराक साकून एनटीएमाचे येजमानकी आनी देखरेखी खाला केल्ल्या व्हड नॅटवर्क वॅबसायटीचेर ई-पुस्तकां रूपान फुकट उपलब्ध आसतलीं. नॅटाचेर (जाळ्याचेर) आशिल्ले पाठ कितल्या जाणांनी पळयल्यात तें नोंद करपाखातीर एक नोंदचोपडी वा रेजिस्टर दवरतले, अशें केल्ल्यान तांची प्रतिक्रिया कळटली. तशेंच निमाणेकडेन शब्दकोश, शब्दभांडार, शब्द-सोद, शब्दसूची, शब्दशास्त्र शब्दकोश, ऑडियो –व्हिज्युअल शब्दकोश आनी हेर अणकाराचीं साधनां उपलब्ध करून उक्तो स्त्रोत पॅकेजीभशेन अद्यावतन (अपडेट) करतले.

एनटीएम वेग-वेगळ्या भासांचे जोडयांमदीं निर्माण केल्ल्या डिजिटल शब्दकोश आनी मशिन आधारीत अणकार सॉफ्टवॅराचें खासगीकरण करतलें. आयआयटी, विश्वविद्यालयां, आयआयआयटी, टीआयएफआर आनी आयआयएससी तशेंच सॉफ्टवॅराच्या क्षेत्रांतल्यो म्हान कंपनी फाटल्या दोन दसकां सावन अडचणी आशिल्ल्या कठीण मशिन ट्रान्सलेशनाचें (मशिन अणकार) काम करीत आसात, पूण आयज मेरेन उंचेल्या दर्जाचीं चुको नाशिल्लीं साधनां तयार करूंक पावले नात. ह्या खातीर एनटीएम खास करून ह्या क्षेत्राचेर चत्रायेन काम करतलें. ह्या सुचोवणेंतल्यो थोड्यो गजाली (डिजिल शब्दकोश, शब्द-सोद, शब्दभांडार आनी हेर) पयल्यो जाल्यार (ऑटोमेटेड साधनां) उपरांत चालीक लायतले.