हँडबूक (हस्तपुस्तिका)

हँडबूक सैद्धांतीक तशेंच वेवहारीक मार्गदर्शिका म्हुणून अणकारप्याक ज्ञान पाठाचो अणकार करूंक आदार करता. हे इनपूट्स ऍनटीएमान देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमांतल्यान संकलीत केल्यात. तज्ञां कडल्यान मेळिल्ल्यो सुचोवण्यो हे मार्गदर्शिकेंत आसपावीत केल्यात आनी अणकारप्याचें अणकाराचें कौशल्य वाडोवंक वा विकसीत करूंक योगदान दितात.