ज्ञान पाठाची वळख वा निश्चिती

एनटीएमान सध्याक अणकारा खातीर घेवंक जाय त्या ज्ञान पाठाची वळख पटोवप आनी तांची निवड करून, भारतीय विद्यापीठ डेटाबेसांतल्यान चडशे कडेन पाठ्यपुस्तक म्हूण लायिल्ल्या पाठाची सुची निर्माण करप. ती सुची मागीर तज्ञां कडल्यान तपासून घेतात, तशेंच भारतीय भासांनी त्या पुस्तकांची कितली मागणी आसा हाचे विशीं मत मेळोवंक, शिक्षक, विद्यार्थी आनी संबंदीत विशया कडेन जुळिल्ल्या हेर तज्ञांक संपर्क करतात. ती सुची फुडें परतून तपासतात आनी चड विद्यार्थी आनी शिक्षणा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यांक मोठ्या प्रमाणांत फायदो दिवंक शकता त्या पुस्तकांची निमाणी सुची तयार करतात. निमाणे कडेन ज्ञान पाठाची उप-समिती आनी एनटीएमाची पीएसी ह्या पुस्तकांच्या माथाळ्यांक मान्यताय दिता.

सुरवात करची जाल्यार, ऍनटीएमान एकवीस विशयांतल्या पुस्तकांच्यो सुची एकठांयिल्ल्यो आसात आनी ह्या विशयांत 105 पुस्तकां अणकार करपाच्या कामाक लागिल्ले आसात.