संपादकीय सहाय्यक गट - ईएसजी

दरेकी भाशे खातीर संपादकीय सहाय्यक गट हो अणकारा संदर्भांत मार्गदर्शन करूंक तशेंच नियंत्रण (मॉनिटर) करूंक केल्लो आसा. दरेकी भाशे खातीर आशिल्लो हो गट, आठ ते धा वांगड्यांचो केल्लो आसा. संपादकीय सहाय्यक गटाचे सदस्य सतत कार्यशाळेंत भेटतात वा मेळटात-

  » अणकारप्याक, विशयतज्ञ तशेंच प्रकाशकांची वळख पटोवंक आनी/वा वळख करून दिवप
  » अणकारप्यांक परिभाशीक शब्दावळी तशेंच सांकल्पनीक/ सैद्धांतीक अडचणी आनी समस्या सोडोवंक मार्गदर्शिका
  » NTM आनी प्रकाशकां कडेन समन्वयक
  » अणकारीत साहित्याची वा सामायनाचच्या परिक्षणा खातीर सहाय्य