प्रकल्पाचो डावपेंच

पुराय मोहिमेचे भाग करून मुखेल कार्यां आनी घडणुको अश्या रुपान करून ताका डावपेंच म्हणू येता.
  » सगळ्या अनुसूचीत भारतीय भासांनी तांत्रिकी आनी विज्ञानिक नवी उतरावळ तयार करूंक सीएसटीटीक आदार आनी सल्लो दिवप.
ही मोख पुराय करूंक विज्ञानिक आनी तांत्रिकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) कांय पांवडे घेतले. विज्ञानिक आनी तांत्रिकी शब्दावली / परिभाशा हिंदी आनी भारतीय भासो अश्या दोनांनीय उत्पन्न करून व्याख्या करप ही सीएसटीटी क सक्तीचें आसा आनी देखून ह्या क्षेत्रांत तें म्हत्वाची भूमिका करतलें. तांणी केल्ल्या वावराचो परिणाम एनटीएमाच्या अणकारांत पुरवण करतले. ज्ञान आधारीत पाठाचें जलद / बेगीन अणकार जावचेखातीर, एनटीएम अनुसूचीत वळेरींत आशिल्ल्या 22 भासांनी नवी उतरावळ निर्माण करपाच्या प्रयत्नाक सीएसटीटी क आनीक बळगें दितली. सगळ्या 22 भासांनी ही उतरावळ ऑनलायनीचेर उपलब्ध करूंक एनटीएमाक सीडॅक आनी सीआयआयएलाकडेन साधनांची निर्मणी करूंक जोडपालवान वावुरचें पडटलें.
  » स्वता वा भायर कोणाकूय कार्य दिवन इलॅक्ट्रॉनिक शब्दकोश वा शब्दभांडार तयार करप.
  » महिविद्यालय आनी विश्वविद्यालयांनी सगळ्या मुखेल विशयांनी शिकयल्लें ज्ञान आधारीत पाठाच्या अणकाराची प्रकाशणी / उजवाडावणी करप. हातूंत सुमार 65-70 परस चड (तातूंत सुरवातेक 42 विशयांचेर भर दितले) विशयांतले 1760 ज्ञान आधारीत पाठांचो आसपाव आसतलो 11 वे येवजणे (प्लॅन) मेरेन 200 पाठ्य-पुस्तकांचेर काम जातलें. (सध्याक एनसीईआरटीन बारावी यत्तेमेरेन फक्त हिंदी आनी उर्दू ह्या दोन अनुसूचीत भासांनी पाठ्य-पुस्तकां अणकारीत केल्यांत हाचो उल्लेख करूं येता) एकदां सगळी मांडावळ सारकी जाग्यार घातल्या उपरांत अणकार आनी प्रकाशणेची पुराय मोख दर येवजणे (प्लॅन) प्रमाण वाडटली आनी दर येवजणेप्रमाण ह्या पुस्तकांचो आंकडो सुमार 8,800 हुंपतलो असो आशावादी अदमास आसा.
  » भारतीय भासांनी अणकारा संबंदीं पाठ, विस्कावणी आनी हेर प्रकाशन करपी जोर्नलांक आदार दिवप.
  » लेखक / अनुवादकांक आयपीआर वा मालकी हक्काचें शुल्क भरपाखातीर अनुदान दिवप.
  » वेग-वेगळ्या पांवड्यांचेर अणकाराचें प्रशिक्षण आनी मान्यताय मेळोवपाक अनुदान दिवप.
  » अणकारासंबंदीं नॅच्युरल लँग्वेज प्रॉसॅसिंग वा नॅच्युरल लँग्वेज प्रॉसॅसिंग संशोधनाक अनुदान दिवप.
  » अणकारांत पदवी आनी पदविका (डिप्लोमा) दिवपी अनुक्रम, तशेंच (जोडयो भासांमदीं अणकार पटी वा पुस्तिकेची निर्मणी करप) सारक्या खेरीत प्रकल्पांखातीर विश्वविद्यालयाच्या विभागांक अनुदान दिवप.

ही मोहीम सकयल दिल्ले प्रमाण अपेक्षीत परिणाम दिवंक पावल्यार, ह्या सगळ्या गजालींची प्रस्तावीत एनटीएमाखाला बरी जतनाय घेवं येता असो निर्शकर्श लावं येता.
  » वेग-वेगळ्या क्षेत्रांतले आनी वेग-वेगळी कुशळटाय आनी शिक्षणीक पात्रताय आशिल्ल्या अनुवादकांची डेटा (माहिती) भांडार तयार करप. हें भांडार ऑनलायनीचेर उपलब्ध केल्लें आसतले, तशेंच विशिश्ट गरजो आशिल्ल्यान एनटीएमाकडेन संपर्क करून भांडारामेरेन पावूं येता.
  » सध्याक वा अस्तित्वांत आशिल्ल्या वेग-वेगळ्या कार्याची क्षेत्राप्रमाण केल्ली वर्गवारी, नवी सूची करून शिक्षणीक संस्था, पुस्तकालय नॅटवर्क आनी हेरांक नियमीत धाडपाखातीर डेटा (माहिती) भांडार आनी टिपणी आशिल्ले कॅटलॉग (पूर्ण क्रमाप्रमाण वळेरी) तयार करप.
  » अनुवादकांखातीर ल्हान (मोटवे) मुजतीच्यो प्रशिक्षण कार्यावळी.
  » उच्च दर्ज्याच्या अणकारीत सामायनाची प्रगती आनी फांकारणी वा प्रसारणी करप
  » मशिन अणकाराची प्रगती करप.

आदाराखातीर घडये पात्र जावपी जोर्नलांची वळेरी अशी आसा. ह्या विशयासंबंदीं तात्पुरतीं नांवां दिल्यांत, जांचेर प्रकल्पाक मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत भासाभास करूं येता. :
 
अणकाराखातीर जोर्नाल
(सुचयिल्ल्या एनटीएम खाला आदार करपाचे लायकीचे आसात))

आसामीस
1. घरीयासी (संपादक – हरिकृष्ण देखा)
2. प्रांतिक (संपादक – पी.जी. बरुआ)
3. अनुराध परंपार (संपादक – पी. ठाकूर)

बांगला / बंगाली
4. अनुवाद पत्रिका
5. भाशानगर (आतां केन्नाय)
6. भाशाबंधन
7. इबाँग मुशायरा (हातूंत ज्ञान आधारीत पाठाचे समजता अशें करून सांगपी निबंध आसपावतात)
8. विज्ञापन पर्व (कला आनी टिकात्मक बरपावळीचें अणकार हाताळटा)
9. आंतरजातिक आंगीक (प्रांतीय वा आंतरराष्ट्रीय स्त्रोताचेर चड केंद्रीत करता)
10. परभांतर (पाठ वा लेखकाचेर केंद्रीत आशिल्लें प्रांतीय अणकार)

बोडो
11. बोडो साहित्य सभा पत्रिका

इंग्लीश / इंग्लेज
12. इंडियन लिटरेचर (साहित्य अकादेमी)
13. ट्रान्सलेशन टुडे (सीआयआयएलांतल्यान प्रकाशीत जावपी अणकार अभ्यासाचो जोर्नाल)
14. यात्रा (आसामीस भाशेंतले अणकार)
15. अनिकेतना (कन्नड भाशेंतले अणकार)
16. मळयाळम लिटररी सर्वे (मळयाळम भाशेंतले अणकार))
17. उर्दू अलायव्ह (उर्दू भाशेंतले अणकार)
18. कोबिता रिव्हिव (द्विपभाशी, बंगाली ते इंग्लीश)
19. इंटरनॅशनल जोर्नाल इन ट्रान्सलेशन (बाहरी पब्लिकेशन्स)

गुजराती
20.वी (हातूंत खूब अणकार आसपावतात)
21. गद्यपर्व

हिंदी
22. तानव ( वेग-वेगळ्या भारतीय आनी विदेशी भासांनी)
23. अनुवाद (हेर भासांतले अणकार तशेंच अणकाराचेर निबंध)
24. पाहल (फकत अणकाराखातीर न्हय, पूण तातूंत खूब अणकार आसपावतात)
25. समकालीन भारतीय साहित्य (साहित्य अकादेमी)
26. वाघर्थ
27. नया ज्ञानोदय
28. भारतीय अनुवाद परिशद पत्रिका

कन्नड
29. अनिकेतना (इंग्लीश भाशेंतल्या अनिकेतनाक परिणती म्हूण हेर भारतीय भासांतल्या प्रकाशन जाता)
30. देश – कला ( खूब अणकार)
31. संक्रमण ( खूब अणकार)
32. समवेद (अणकाराचें मोट्या प्रमाणांत प्रकाशन करता)
33. संकलन (अणकार प्रकाशन करता)

कश्मिरी
34. शीराझा – काश्मिरी (कला खातें)
35. आलव (माहिती तंत्रज्ञान खातें)

कोंकणी
36. जाग (म्हयन्याळें, खूब अणकाराचो आसपाव आसता)

मळयाळम
37. केरळ कविता (खूब अणकाराचें प्रकाशन करता, मुखेल रुपान साहित्यीक पाठ)
38. मातृभूमी (अणकाराचेर खाशेले अंक)
39. कला – कौमुडी
40. मध्यमाम

मराठी
41. केल्याने भाशांतर
42. भाशा आनी जीवन
43. प्रतिष्ठान (खूब अणकाराचो आसपाव जाता)
44. पंचधारा ( हिंदी, उर्दू, तेलगू आनी कन्नडांतले अणकार तशेंच मूळ मराठी प्रकाशनां करता)
45. साक्षात (अणकाराचेर खाशेले अंक उजवाडा हाडटा)

मैथिली
46. मैथिली अकादेमी पत्रिका (ज्ञान आधारीत पाठांचो आसपाव करता)
47. घर – बाहर (अणकाराचो आसपाव जाता)

उडिया
48. सप्तभिक्षा

पंजाबी
49. समदर्शी (केन्नाय अणकाराचें प्रकाशन करता,पंजाबी अकादेमी, दिल्ली)
50. अख्खार (चड करून रचनात्मक आनी टिकात्मक अणकाराचें प्रकाशन, अम्रितसर)

संथाली
51. सार-सगूण
52. लोहांती पत्रिका

तमिळ
53. दिसैकाल इत्तूम (भारतीय भासांतलें)

तेलगू
54. विपुला (चड करून सगळ्या भारतीय भासांतलें अणकार)
55. तेलगू वैजनाकिया पत्रिका (तेलगू अकादेमी)