मिडिया

अणकारप्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाक प्रशिक्षण रुपांत दृक-श्राव्य माध्यमांक सामावून जोड दिल्ली आसा. दृक-श्राव्य माध्यम हें अणकार आनी भारतीय भासांचेर आदारीत दृक-श्राव्य प्रस्तुतीकरण (प्रॅझेंटेशन) आनी डोक्युमँट्री फिल्मां निर्माण करून, नवी मिडिया, तंत्रज्ञान आनी संसाधनांचो वापर वाडयता. मिडिया प्रोमोस, ल्हान फिल्मां (लघुचित्रपट), प्रस्तुतीकरणाच्या आगार तशेंच वेगवेगळ्या पांवड्यार माहितीच्या परिणामकारक प्रसारा खातीर सहाय्यकारी थारोवंक व्याख्यानांची लेगीत निर्मिती करता.