समस्या / अडचणी संबोधन करप

विज्ञानिक आनी तांत्रिकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), राष्ट्रीय शिक्षण आनी संशोधन प्रशिक्षण आयोग (एनसीइआरटी), नॅशनल बूक ट्रस्ट (एनबीटी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), साहित्य अकादेमी, केंद्रीय भाशा संस्थान (सीआयआयएल) मैसूर, ग्रंथ अकादेमी, भौशीक पुस्तकालय नॅटवर्क आनी हेर संघटनेकडेन एकार एक आनी समसमान जावचे न्हय म्हुणून संयोजन आनी सहकार करप गरजेचें आसा. तशेंच प्रकाशक, दिसाळीं, मिडिया, सामुदायीक घरां आनी पुस्तक विक्रेत्यांकडेन असले तरेचें बंधन दवरूंक जाय, ह्या खातीर आदींच अस्तित्वांत आशिल्ल्यो भौशीक संस्था आनी खासगी एजंटांकडेन मध्यस्थी डावपेंच तयार करूंक आनी एक वा चड संघटनांचो सहकार वाडोवपाच्या कामाक लागप.

एनटीएमाखाला संबोधन करपी सगळे मुखेल मुद्दे खोलायेन मांडपाखातीर, हांगा तांची सूची केल्याः

अ. तंत्रिकी आनी विज्ञानिक उतरावळ निर्माण करप

भारतांत भौभाशीक स्थिती आशिल्ल्यान, भासां मदीं विभागणी करिनासतना एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत सोंपेपणी अणकाराचो विस्तार जावं येता. ह्या विस्ताराखातीर आमी योग्य उपाय आनी वाट सोदून काडपाची गरज आसा.
ज्ञान पाठाचो अणकार करताना, प्रमाणीत उतरावळ करप भोव गरजेची आसा. प्रमाणीत नाशिल्लीं उतरां आनी अशलील वा पोजडीं उतरांचो वापर करूंक फावोना. तशेंच भासांमदीं हालचाल सरळपणान जावचे खातीर कल्पना विशयक प्रतिपादन करूंक जाय. हो एक मुखेल मुद्दो जो एनटीएमावरवीं संबोधन करूंक जाय.

ब. अनुवादकाचें शिक्षण

अणकाराची प्रक्रिया हें विशिश्ट कार्य जाल्ल्यान वेग-वेगळ्या विश्यांनी ताची वांटणी करताना, ताचें फुडें जुस्ताजुस्त विभागणी करपाचो प्रस्न येता. ही मोहीम अनुवादकांक शिक्षण दिवपाचो फुडाकार अशे तरेन घेवंक शकता.
1. संबंदीत क्षेत्रांतल्या विद्वान आनी तज्ञाखातीर भाशांतर, उपमाथाळे दिवप, कायद्याचो अणकार, शुध्द विज्ञान, वेवसायभिमुख विज्ञान, समाज विज्ञान आनी हेर विशया संबंदीं मोटवे वा अल्प मुजतीचे प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन करप.
2. अनुवादकांखातीर अभ्यासक्रम परिमाण आनी पॅकेजी रचना करून देश भरांतले भाशा शिकोवप कार्यावळींत अंतर्भव करप वा सुटयो, कार्या उपरांतल्या वा वर्गा उपरांतल्या वेळार हाचे खेरीत अभ्यासक्रम चलोवं येतात.
3. विश्वविद्यालयांनी आनी हेर संस्थांनी विशिश्ट अणकाराची तांत्रिक विद्येचे अभ्यासक्रमांक प्रोत्साहन, तेंको आनी प्रगती करूंक पालव दिवप.
4. संशोधन प्रकल्पांक प्रोत्साहन दिवप, तशेंच विद्यार्थी संशोधन आनी सोदून काडिल्ल्या पाठाचें बरें अणकार म्हुणून मुद्दम देख म्हूण उपलब्ध करून दिवप, तशेंच शिक्षणशास्त्रांत वापर जावपी साधनांची निर्मणी करप.
5. भारतीय भासांमदीं अणकाराचेर भर दिवंक – संस्थांमदीं विद्वानाची अदला बदल करूंक शिश्यवृत्ती कार्यावळी नवीन स्थापप.
6. विशिश्ट पाठाचें उदाहरणाच्या रुपान घेवन तज्ञ आनी प्रशिक्षणार्थ्यांक एकठांय हाडून पाठाच्या ज्ञान उतरावळ, संस्कृतिक आनी भाशीक संदर्भ आनी हेर खेरीत मुद्या संबंदीं भासाभास करून उपाय सोदून काडपाखातीर कार्यशाळेचें आयोजन करप.
7. अणकारासंबंदीं मूळ विश्लेशण आनी मोलावणी, संपादन आनी प्रत संपादनाखातीर कार्यशाळा आयोजीत करप.

क. माहितीची फांकारणी / प्रसारणी करप

देशांत उपलब्ध आशिल्ली अणकाराची कार्यक्षमतेची खबर आजून मेरेन फावोशी ना आनी ताची माहिती दिवपी एकूय स्त्रोत उपलब्ध ना. हें खरें आशिल्ल्यान भारतांत हेर भासांच्या अनुवादकांपरस इंग्लीश भाशेच्या अनुवादकांक विचारांच्या पांवड्याचेर दृश्यमानताय मेळटा.

अणकार करपाच्या पाठांत आयिल्ली अडचण संबोधन करूंक शकता आनी तातूंतल्यान उपलब्ध आशिल्ली कुशळटाय हे परी सोदून काडूंक शकता.
1. वेग-वेगळ्या विशयांनी आनी क्षेत्रांनी साबार कुशळटाय आनी योग्यताय आशिल्ल्या अनुवादकांचें डेटा भंडार तयार करप.
2. सगळ्या भारतीय भासांमदीं आयज मेरेन वेग-वेगळ्या विशयांसंबंदीं आशिल्ल्या अणकाराची तशेंच भारतीय साहित्यकृती इंग्लीश आनी हेर विदेशी जाल्ल्या अणकारीत पुस्तकांची ऑनलायन वळेरी निर्माण करप. हातूंत वेग-वेगळ्या विशयासंबंदीं, भाशे संबंदीं आनी क्षेत्रासंबंदीं सोदपाची आनी वापरप्यांचीं मतां जोडपाची सुविधा आसची. विश्वविद्यालयां, प्रकाशक, राष्ट्रीय पुस्तकालयां, अकादेमी नॅशनल बूक ट्रस्ट, विज्ञानिक आनी तांत्रिकी उतरावळ आनी हेरांकडेन सातत्यान संबंद दवरून ह्या दोनांचेय अद्यावतन करूंक जाय.

साहित्य अकादेमीन तयार केल्ले अणकारीत साहित्याची वळेरी सीआयआयएलाचे अनुक्रिती वॅबसायटीचेर उपलब्ध आसा. साहित्य अकादेमीन भारतीय भासांच्या अनुवादकांची वळेरी करून नॅशनल रेजिस्टर (राष्ट्रीय नोंदणी) अशी प्रकाशीत केल्या. हाचोय एनटीएम चे वॅबसायटीचेर दिवं येता. ह्या दोनाचेंय अद्यावतन करून मान्यताय मेळिल्ल्या भासांचो आसपाव करून विस्तार करूं येता. ही वळेरी साहित्याचे अनुवादकांची आशिल्ल्या हेर क्षेत्रांतले अणकार आनी अनुवादकांची नवी वळेरी तयार करूंक, एनटीएम घडये देशांतल्या वेग-वेगळ्या भागांतले संग्राहक आनी संपादकांक कामाक लावंक शकता.

ड. दृश्यमानताय आनी वाडोवप

अणकार आनी अनुवादकांक चड दृश्यमान जावप गरजेचें आसा. अनुवादकांक मेळपी मानधनाच्या पांवड्यार परतून एक फावट नदर भोंवडावपाची गरज आसा. भारतांत अणकार हो एक वेवसाय म्हूण पळयतात आनी भारतांत अणकार उद्देग जावचो जाल्यार अनुवादकाचें विशिश्ट क्षेत्र खंयचेंय आसूं, ताका देसेंत जीवीत जगूंक मेळचें ह्या खातीर बरी अवस्था तयार करपाची गरज आसा.

वेग-वेगळ्या क्षेत्रांतल्या अनुवादकांची एनटीएमांत नोंदणी करून घेवंक एक यंत्र उत्तपन्न करप शक्य आसा. तशें जाल्ल्यान योग्यताय आशिल्ल्यांक नामना मेळटली तशेंच दर्ज्याचेर नियंत्रण उरतलें. संबंदीत विशयांतले तज्ञ, मुळावे आनी मोख भाशेंतले विद्वान आनी बोध करपी वाचकांची मोलावणी मंडळांची रचणूक करून अणकाराचो दर्जो पळोवंक आनी राष्ट्रीय अणकार महासंघांत ह्या अनुवादकांक सरकारी मान्यतायेचे फायदे आनी अधिकृत रितीन प्रमाणीत वा नोंद करून, तांचीय नांवां एनटीएमाचे वॅबसायटीचेर प्रदर्शीत करूं येतात.

अ. अणकाराकडेन पावप आनी प्रचाराची खात्री करप

अणकाराक बडटी दिवंक आनी दृश्यमान करपाचे हेर थोडे उपायः
1. अणकारांखातीर पुस्तक बाजारांत हाडपाचें आयोजन करप;
2. अणकाराचे इनाम आनी शिश्यवृत्ती स्थापप.
3. पाठांतरां, भासाभास, पुस्तक प्रदर्शनां, वाठारांतल्या अनुवादकांचे भोवमान आनी हेर कार्यावळी, अणकाराचीं फेस्तां वा जात्रा (अनुवाद मेला) आयोजीत करप;
4. दर्जेदार अणकाराक सुरवातेकूच सावन बाजार पेट मेळोवचेखातीर पुस्तकालय नॅटवर्काकडेन संबंद जोडप.
5. प्रकाशन, लेखक आनी अनुवादकाकडल्यान अर्जी पत्रां आयल्यार, एनटीएमाच्या अनुदान विभागाखाला पुस्तकां परतीं घेवपाची तजवीज करप.
6. अणकाराचे कार्यावळीक प्रोत्साहन दिवपाखातीर एनटीएमाच्या अनुदान विभागांतल्यान अनुवादकांक आनी प्रकाशन घरांक धन सहाय्य दिवप.
7. चड करून ओपन सायटीवयल्यान वा प्रकाशकांक थारायिल्ल्या प्रमाण दर डावनलोडा फाटल्यान नामधारी मोबदलो दिवन अणकारीत अध्यापन शास्त्राचें सामायन डावनलोड करपाची सुविधा दिवप.
8. अनुवादक, अणकाराचें शिक्षण दिवपी विश्वविद्यापिठाचे विभाग, चडांत चड अणकाराचें प्रकाशन करूंक इत्सूक आशिल्ले प्रकाशक, भौशीक तशेंच खासगी विभाग आनी चड गरजेचे अणकार घेवपी गिरायक उपभोक्तो हांचेमदीं इंटरफेसाची तजवीज करप.
9. अणकाराचेर केंद्रीत आशिल्ल्या इंग्लीश आनी भारतीय भासांच्या जोर्नाल (प्रकाशीत करूंक पालव आनी अनुदान विभागांतल्यान मजत दिवप) वा अणकारांतल्यान ई-पुस्तकांची अनुक्रमणिका प्रकाशीत करपाच्या कामांत घुस्पल्ल्यांक वा मुद्रण करतल्यांक तशेंच म्हत्वाच्या वेवसायीक जोर्नलांची आवृत्ती वा इंग्लिशींतल्यान हेर विशयांची थळाव्या भासांनी सांखळी रुपान प्रकाशीत करूंक पालव आनी अनुदान विभागांतल्यान मजत दिवप.
10. अणकारीत केल्लीं पुस्तकां राष्ट्रीय आनी प्रांतीय (प्रादेशीक) अभ्यासक्रमाचे फासकेंत तशेंच शालेय, महाविद्यालय आनी विश्वविद्यालयाच्या पाठ्यक्रमांत आसपाव करून घेवंक सुचोवण्यो आनी समजावणी दिवप.
11. शिक्षणाच्या दर एका पांवड्यार अणकारीत पुस्तकांचे दिवप-घेवप करपी भाशा संसाधन केंद्रां तशेंच पुस्तक कोनशे (बूक्स नूक्स) आनी पुस्तक खांचकोनशे (बूक्स कॉर्नर) स्थापन करूंक आदार दिवप.
12. द्विवीप भाशीय आनी भौभाशीक कुशळटायेचो वापर आनी प्रयास जावपी क्षेत्रां तातूंत परिक्षा आनी नोकरेची चांचणी हांचोय आसपाव आशिल्ल्यांचें म्हत्व फुडें चित्रण करप.
13. भारतांत खेरीतपणान ल्हान नगर आनी गांवांक अणकारीत साहित्याकडेन पावोवपाची क्षमता वा तांक वाडोवन दिवपाखातीर भौशीक आनी मानव कुटुंब संघटनाकडेन संबंद जोडप.