संदर्भ

प्रधानमंत्रीचें निवेदन
राष्ट्रीय अणकार मोहिमेची संकल्पना भारताचे प्रधान मंत्रीकडल्यान आयिल्ली. राष्ट्रीय ज्ञान अभियानाचे (एनकेसी) पयलेच बसकेंत गंभीर क्षेत्रांतलें ज्ञान मेळोवपाखातीर हाची खूब गरज आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. शिक्षणांत चडावंत लोकांचो आसपाव करून ताचो आवाठ वाडोवप आनी गिन्यान चालूच दवरप हो संदर्भ आशिल्लो. ह्या खातीर जाता तितले बेगीन भारतांत अणकाराचें शिक्षण वाडोवपाक एक वेगळी संस्था वा मोहिमेची गरज आसा अशें कमिशनाचे सभाध्यक्ष श्री सॅम पित्रोदाक जाणवल्लें.

संदर्भ
अणकार करप ही एक चालूच प्रक्रिया हें खरें, तरी पूण देशांतल्या असमान अणकाराचें काम चालू दवरपाखातीर भौसाचो उत्पाद वांटो हातूंत मुखेल क्षेत्रांत पयलो येता. असमान वेगवेगळ्या शिक्षण क्षेत्रांचो तशेंच भासांचो दर्जो, वांटणी आनी प्रवेश मेळोवप हें लक्ष. साहित्य, अव्वल शास्त्र, प्रयोजित शास्त्र, समाज शास्त्र कायदो, वैजकी, वेवस्थापन, तंत्रज्ञान आनी हेर वाडट्या वाठारांनी अणकाराखातीर पसंती नाशिल्ली मागणी आसा.

फुडें अणकारांतल्यान उपलब्ध आशिल्ली माहिती असमान आनी फावोशी ना. वाचकांची मोख भोंवतण पातळायिल्ली नाशिल्ल्यान आनी सारकें संयोजन करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच अणकार बाजारांत पावोवप आनी मोल थारावून तें सुरक्षीत करप केन्नाय जाल्ल्यान अणकाराची फांकारणी / प्रसारणी असमर्पक जाता. दर्जेदार अणकाराची सारकी फांकारणी जाल्यार, ह्या क्षेत्रांत चालू आशिल्ले कार्यावळीक खंयचेय गजालीक तुळा करूं येता तसलें प्रमाण निर्माण करूंक शकता आनी चालन दिवंक शकता. ह्या येवजणेच्या संचाच्या रुपान खासगी फुडाकारांक वाव दिवन वेग-वेगळ्या मुखेल क्षेत्रांनी दर्जेदार अणकार उपलब्ध करूंक, ह्या संदर्भांत मोहिमेच्या स्वरुपांत भौसाचो हस्तक्षेप जाय. अणकाराचे कार्यावळींतल्यान सरळ तशेंच अप्रत्यक्ष रुपान रोजगार निर्माण करूंक शकता, अशें जाल्ल्यान शिक्षीत बेकारांक आपल्याक पगार मेळोवपी वेवसाय सोदून काडूंक आनी लोकांची सेवा करपाची फुडाकार दिता.

हे जागृतायेक लागून एनकेसी न प्रोफसोर जयाती घोशाच्या फुडारपणाखाला एक वावुरपी चोंब्याची स्थापना केली. हातूंतल्यान अणकाराचे प्रकाशन आनी फांकारणीचे / प्रसारणीचे कार्यावळींत आसपाव आशिल्ल्यो वेग-वेगळ्यो सेवा दिवपी संस्था (एजंसीस) आनी लोकाक एकठांय हाडटले. ह्या वावुरपी चोंब्यांत शैक्षिक, भाशातज्ञ, अणकारपी, शिक्षणतज्ञ, प्रकाशक तशेंच भारतांत अणकाराचे कार्यावळींत संबंद आशिल्ले सरकारी आनी अर्द सरकारी संघटणेचे प्रतिनिधिचो आसपाव आसा. फेब्रवारी 2006 वर्सा दिल्लींत ह्या चोंब्याची बसका जाल्ली आनी तातूंत ह्या कार्यक्षेत्र्याच्या नकाश्याची भायली रुपरेशा प्रोफसोर उदया नारायण सिंगान केल्ली. 6 मार्च 2006 ह्या दिसा, राष्ट्रीय अणकार मोहीम समितीचे वांगडी – संयोजक प्रोफसोर जयाती घोशान येवजण आयोगाच्या उपाध्यक्षाक एनकेसी च्यो सुचोवण्यो आनी उजळणी प्रस्ताव बरोवन धाडिल्लो. त्या उपरांत ह्या चोंब्यान खूब वेळा बसका घेतल्यो आनी 2007 वर्सा 12-13 एप्रिल, ह्या दिसांनी मैसूरचे केंद्रीय भाशा संस्थेंत दोन दिसांची कार्यशाळा घेतली. 19 एप्रिल 2006 दिसा आपल्या P.11060/4/2005 – Edn ह्या पत्रांतल्यान, येवजण आयोगान दुरुस्ती केल्या प्रस्तावांतल्यान आपलें मत प्रगट केल्लें. हातूंत ताणी पांच प्रस्न मांडिल्ले, जाची उपरांत जापूय दिल्ली. ह्या विशीं सँटर फॉर स्टडीज ऑफ डॅवलॉपिंग सोसायटीस् (सीएसडीएस) ल्या समाज शास्त्राचे तज्ञांनी आनी इंडियन कौंसील फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च सारक्या हेर संस्थांचीय पुरायपणान परगटायिल्लीं मतां आयिल्लीं. तांच्या मनांतल्यान थोडे मुद्दे उप्रासले आनी तांणी दिल्ल्या रचनात्मक सुचोवण्यांतल्यान एनटीएमाचो विस्तार आनी संघटना घडोवपाचो विचार आयलो. तातूंतले थोडे ह्या प्रकल्पाच्या पुराय अहवालांत आसपावून घेतल्यात. 21 जून आनी 3 जुलय 2006, ह्या दिसांनी अणकाराच्या क्षेत्रांत आशिल्ल्या खुबश्या प्रकाशन घरांकडल्यानूय सुचोवण्यो आयिल्ल्यो. उपरांत 31 ऑगस्ट 2006, मनीस संसाधन मंत्रालयाच्या भाशा आनी पुस्तक उदरगत वावुरपी चोंब्यान आपली संमती दिवन XI – प्लेन खातीर येवजण आयोगाकडेन शिफारस केल्ली. म्हणटकूच 01 सप्टेंबर 2006 ह्या दिसा राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष श्री सॅम पित्रोदान एनटीएमाविशीं तपशील बरोवन प्रधान मंत्रीक दिल्लो. उपरांत मनीस संसाधन मंत्रालयान तपशील प्रस्ताव सिध्दांतरूप केल्लो.