अभ्यासक्रम /पाठ्यक्रम

अणकाराच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांत हो अभ्यासक्रम /पाठ्यक्रम सहाय्यकारी थारतलो. जातूंत अणकारांत रस वा आवड आशिल्ल्यां खातीर थोडो वा अल्प काळ प्रशिक्षण कोर्स तयार केल्यात. अणकारप्यांक सुरवात करूंक मदत करतले असल्या थोड्या प्राथमीक पाठांचो आसपाव केल्लो आसा. ऍनटीएमान आपल्यो कार्यशाळा आनी संगोष्ठी वरवीं अणकारा खातीर वळखिल्ल्या ज्ञान पाठाचो अणकार करतना आशिल्ल्यो अडचणी वा समस्या आनी आव्हानांचोय, कोर्स सामायनांत आसपाव करतले, जे समजून घेवंक बरें जातलें.