परियोजनायाः विस्तृतं विवरणम्

  प्रस्तावनम्
  सन्दर्भः
  संबोध्याः समस्याः
 
 
  परियोजनायाः लक्ष्यम्
  लक्ष्यिताः लाभार्थिनः
  परियोजना नीतिः
  वैधानिकी रूपरेखा
  प्रसक्तः उपक्रमः
 
 
  अभियान्त्रिकं विषयम्
  प्रबन्धनस्य व्यवस्थापनम्
 
 
  वित्तीयं साधनम् परियोजनाप्राक्कलनं च
 
 
  निष्कर्षः
  संलग्नकः 1 अनुवादकार्यस्य उद्योगतया प्रत्साहनम्
  संलग्नकः 2. रा. अ.मि. इति कृते राष्ट्रियज्ञानायोगस्य प्रस्तावः
  संलग्नकः 3. रा. अ. मि. इत्यस्य रूपरेखा
 
Download Detailed project report in PDF