पाठ्य-सामग्री

रा. अ.मि. इत्यनेन निर्मापिता पाठ्य-सामग्री अनुवादप्रशिक्षणकार्यक्रमेषु सहायिका भविष्यन्ति। अनुवादे येषां रुचिः वर्तते तेषां कृते इयं पाठ्यसामग्री अल्पकालिकप्रशिक्षणकार्यक्रमाणां तत्त्वावधाने निर्मिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे मूलभूताः विषयाः भविष्यन्ति यैः उदीयमानाः अनुवादकाः साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। पाठ्यपुस्तकानामनुवादेन सम्बद्धाः समस्याः, स्पर्द्धाह्वानमित्यादीनि तत्त्वानि यानि च रा.अ.मि. इत्यनेन कार्यशालासु संगोष्ठ्यादिषु चिह्नितानि तेषामपि समावेशः अस्यां पाठ्यसामग्र्यां कृतः यस्मात् अस्याः व्याख्यात्मकं स्वरूपं भविष्यति।