संसाधनानि

अनुवादकेभ्यः पाठ्यपुस्तकानांमनुवादे साहाय्यप्रदानार्थं रा.अ.मि. अभियान्त्रिकशब्दावली, शब्दकोषः इत्यादीनां संसाधनानां विकासं करोति। अनुवादकानां सौविध्यार्थं एतेषां संसाधनानां उपलब्धता ऑनलाइन इति माध्यमेन अपि विद्यते।