प्ररोचनाः

रा.अ.मि. इत्यस्य संचारमाध्यमः आगामिवर्षेषु भारतीयसंविधाने समाविष्टासु भाषासु लोकप्रस्तुतिमाधृत्य प्ररोचनानां निर्माणं करिष्यति। अधुनातनमनेन द्वे प्ररोचने निर्मिते- एका कथावाचनमित्याभिधा पटचित्राभिधा घूंघरचित्रकलाधृता अपरा च अन्तःसङ्केतविज्ञानमाधृत्य अनुवादविषयिणी प्ररोचना। पटचित्रकला मूलतः पश्चिमबंगप्रान्तेषु उपलभ्यते।