ಡಿಪಿಆರ್

  ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
  ಸನ್ನಿವೇಶ
  ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 
 
  ಯೋಜನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು
  ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
  ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
  ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು
  ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯ
 
 
  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 
 
  ಹಣಕಾಸು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯವ್ಯಯ
 
 
  ನಿರ್ಣಯಗಳು
  ಅನುಬಂಧ I: ಅನುವಾದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
  ಅನುಬಂಧ II: ಎನ್ಟಿಎಮ್ಗಾಗಿ ಎನ್ಕೆಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
  ಅನುಬಂಧ III: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದ ಮಿಶನ್ನಿನ ರಚನೆ
 
Download Detailed project report in PDF