ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಹುಡುಕು

ಈ ದತ್ತನಿಧಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಭಾವತಹ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕ/ ಅನುವಾದಕ/ವಿಷಯ(ಶಿಸ್ತು)/ಪ್ರಕಾಶಕ/ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾಗಶಃ ಹುಡುಕಾಟದ ಮೂಲಕವೂ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖಕ/ಅನುವಾದಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


Total No of records found : 32024 You are viewing page 1 of 3203
1
Translation Title: Jnaanodayam Original Title: The Light of Asia
Translator: N. Bappu Rao
Author: Edwin Arnold
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

2
Translation Title: Aama Pilaamaane Original Title: Not known
Translator: Chintamani Kar
Author: Not Known
Receiving Language: Oriya Giving Language: English

3
Translation Title: Al Quran Original Title: QURAN
Translator: Ahmad Shah
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

4
Translation Title: Amarushatakam Original Title: Amaru Shatakam
Translator: Kamlesh Dutt
Author: Amaruka
Receiving Language: Hindi Giving Language: Sanskrit

5
Translation Title: Annyayam Original Title:
Translator: K.G.K. Nair Vallamkulam
Author:
Receiving Language: Malayalam Giving Language: Arabic

6
Translation Title: Anshu Aur Muskarahat Original Title: A tear and A Smile
Translator: Mugni Amarohavi
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

7
Translation Title: Assamiya Sahitya Charithram Original Title: History of Assamese Literature
Translator: E.K. Purushothaman
Author: Birinchi Kumar Barua
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

8
Translation Title: Balyam Youwvvanam Koumaram Original Title: Childhood, Boyhood, and Youth
Translator: Prasanna
Author: Leo Tolstoy
Receiving Language: Telugu Giving Language: English

9
Translation Title: Bharat Pakistan Yuddha : 1971 Original Title:
Translator: Rashmi Tankha & Shivagopal Mishra
Author: Ravi Kaul
Receiving Language: Hindi Giving Language: Info Not Known

10
Translation Title: Bharatiya Sanskrti Original Title:
Translator: Shrutishila Sharma
Author: S.D. Satavalekar
Receiving Language: Hindi Giving Language: English

12345678910...>>