डि.पि.आर

  प्रस्तावना
  सन्दर्भ सूचि
  सम्बोधघनमा हुने समस्याहरु
 
 
  परियोजनाको उद्देश्य
  लक्षित लाभार्थीहरु
  परियोजनाको रणनीति
  वैद्य रूपरेखा
  भइहरेको गति
 
 
  प्राविधिक सवालहरु
  व्यवस्थापन-प्रबन्धन
 
 
  वित्तीय साधन अनि परियोजना बजेट
 
 
  निष्कर्ष
  अनुबन्ध I : अनुवाद उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु
  अनुबन्ध II : एन.टी.एम.को लागि एन.के.सि. प्रस्ताव लाग्नु
  अनुबन्ध III : राष्ट्रिय अनुवादन मिशनको बनावट
 
Download Detailed project report in PDF