हाबाक् रेन पोरहोक्को

नोवा मिसन रेयाक् हाबाक् ताला रे होड़ाक् मित् टेच् जिलिञ तिरयाव मेनाक्कोवा ,मेनकान जोतोखोन माड़ाङ रे साँवता रेन आड़े रे ताहेन निदान होड़ रेन पाटवा कोड़ा कुड़ी जाहाँय आयाक् भौतिक साँव साँव ते बाड़तीकायते साँवता रेयाक् ओवोसता आर रेहेत रेयाक् कारोण ते तायोम जाती आर हुदा खोन जोनोड़ाव मेनाया,तकनीकि आर वैज्ञानिक बुद हाबिच् बाङ लेका सेटेरोक् काना ,जाहाँ दो बाड़ती कायते अंगरेजी रे ओना काथा ञाम तियाक् आसोल जोस रे ओना काथा ञाम तियाक् दाड़ेयाक्आ जोखेच् एटाक् एटाक् विसोयको केयाक् आसोल पाट रेयाक् तोरजोमा एकेन विसोयको रेयाक् आसोल पाट रेयाक् तोरजोमा एकेन ओबो साँवता रेन आड़े रेन ताहेन को बुद होमेट होड़ को ताला रे सेटेरोक्

एनरेहो सेटेरोक् लागित् ते कामीकासनी ओकते गे बाड़ती लेखा रे एटाक्-एटाक् दोल को सोमान पोरहो को ञामा जेमोन:
1. ओनकान होड़ जाहाँय आयाक् पारसी को ते गे सावहेंत् आर बुदानाक् आसोल पाट को पाड़हाक् सानायेकाना,
2. ओनकोन तोरजोकमायिच् जाहाँय दो आड़ी साङगे कामी रे लागाव कोवा ओनको को सोरोस कुड़ाय एमा कोवा,
3. पारसीको रे नावानाक् आर कुसियानाक् पुथी को सेन्दरा ओक्ड़ोकिच् उक्छानिया
4. इतुनआसड़ा ,काँलेज आर बिरदागाड़ को रे सेनेचेत कामी रे लागाव माचेत् को
5. अनौपचारिक सेचेत् रेलगाव रासियाको
6. होड़मो रुखाया ,होड़ाकआइदारी ,पर्यावरण, बिगेयान लेकानक् ड़ामड़ारी रे कामी कान को एनजीओ,
7. बारपारसीको होड़ पान्ती रेय लागाव कान एजेंसी
8. सांगार आर बिदेसी बुगारिया जाहाय बारपारसीयान लाकतीयाय काना,
9. फिल्म बेक्नावाको,सोक्दोरको आर पोरचारको जाहाँय फिल्म रेयाक् उपसीरसक ओलओचोया लागित मोने ताया
10. सेरमाआड़ङ आर सागिञञेलोम रेयाक् कामी होरा बेक्नाविच् जाहाँय एटाक् एटाक् पारसी को रे आयाक् उनुदुक रेयाक् आयाक् उनुदुक रेयाक् प्रसारण ए मेनजोङ काना ,
11. तोरजोमा गाखुड़ोक् पाठवा
12. बिरदागाड़को आर एटाक् संस्थानको रेनाक् तोरजोमा बिभाग
13. तोरजोमा खोन जोनोड़ाव एटाक् –एटाक् पाहटा रे खोण्ड़रोन को
14. तोरजोमा रेयाक् साफवेयर बेक्नाविच्
15. तक्लावान साँवहेत् बुदगारिको

नापायउताराक तोरजामा उधोग रेयाक् एहोप लागित् ते तोरजोक्माको लागित् दिसाम रजिसटर साङगेय लागित ते पिरसताव आकाना जाहाँ दो अनुकृति रेयाक् वेबसाइट रेएम ताहेकाना आर माड़ाङ रे गे साहित्य अकादमी दाराय ते उछान आकाना ।नोवा साँव-साँव ते तोरजोमा क्मा कोवाक् संघ (जाहाँ दो नियाहाली दिसाम रे आयमा मेनाक्आ ) आर निज उछान खोन हो तोरजोमा को सेलेतको रेय कुसीक्आ।जोता कामी कासनी को बानिझ लेकाते सारियावा आर ओनको जोतो सोरकारी आर एटाक् एजेंसी को सेवा एमाकोवा ,जाहाँय जाहाँटाक् ठाउका पाट रेयाक् नेण्ड़ा ओकतो रे तोरजोमा रेयाक् लाकती मेनाक्आ।नोवा छाड़ाते तोरजोमा मेला (नोण्ड़े हाबिच् जे काटिच् सोहोर रे हो तोरजोमा मेला आर हेंयाक् कामीकासनी ) थिपिक् आ आर हेंयाक् तोरजोमा को रेयाक् बानिज सेनेचत् कामीहोरा ओरामा जाहाँ सुही होड़ाक्कामी दाड़ेयाक् आर ए ओरोम रे गोड़ोक्आ ।आले ले आसोक् जे नोवा एहोप लाटु तोरजोमा उद्योग लेकाते हाराबुरुक्आ ।

जोतो होड़कोबाड़ती खोन पोरहो सेटेराको लागित् ते आर नोवा इयाते गेयान लेकाने आसोल पाट को रेयाक् लाकती आबोवाक् सेनेचेत् आर खोणड़रोन संस्थान कोवाक् खोज पुराव लागित ए गोड़ोक्आ, छापा पुथी रेयाक् गोनोङ बाराहारी लेकाते गोटाय मेनखान ओनको को लागित् जाहाँय तोरजोमा हाबिच् आको सेटेरोक् सानायेत् कोवा।ओनकान जोतो आसोल पाट को ई-पुथी लेकाते नेटवर्क खोन जोड़ाव आकात् मित् लाटु वेबसाइट दाराय ते बेगोर काउड़ीते एमाकोवा जाहाँ दो सीआइआइएल रेयाक् सर्वर खोन एऩटीएम दाराय ञेल आर कामीयाये । बेबोहारिच्आ जाथेते आलेयाक् नेट फेड़ात पाटको बेबोहारिचआक् मुचात् साकी लेकोते चिन्हा ताहे दाड़ेयाक्आ। नोवा दो इञ उनीयाक् साकाम चिन्हा ञाम लेकाञ होय दाड़ेयाक्आ । मुचात रे तेयार आकान तोरजोमा सानापाना जोतो साबादमुराई, साबादसेन्दरयिच्, पर्यवाची /विलोम साबादमुराई, व्युत्पत्तिविषयक साबादमुराई, शब्दानुक्रमणिका, ञेल-आतेन साबादमुराई एमान एमा कोवा आर आड़ाक् सोत रेयाक् पैकेज लेकाते नावाँया।

एऩटीएम लेनेखा साबादमुराऊ (ड़िजिटल ड़िक्शनरी) आर मिसिन रेयाक् गोड़ोते एटाक् –एटाक् पारसी को तोला रे जुमित् तोरजोमा ते रेयाक् साँफटवेयर रेयाक् बेनाव लागित् ते पाहिलाक् कामीय मेताक्आ। मेनखान जेलेका मित् साँव ते आईआईटी को, टीएफआइआऱ आर आईआईएससी छाड़ा ते आयमा लाटू-लाटू साँफटवेयर काम्पनी को चालावेन बारगेल सेमा खोन मिसिन तोरजोमा रेयाक् आँझाँट एटकेंटोंड़े रे को कामी आगुयेत् काना । मेनखान नित् हाबिच् भागे कुड़ाऊ एमोक्आ मिसिन बाको बेनाव दाड़ेयाकादा ।ओनाते एऩटीएम नोवा पाहटा रे आड़ी सोन्तोर तेय आङगोचा ।नोवा सोलहा रेयाक् किछू हिसा (जेलेका लेनेख साबादमुराई, साबादमुराई, व्युत्पत्तिविषयक साबादमुराई,शब्दानुक्रमणिका एमानको एमानको) दो एटाक् रिका हिसाको (जेलेका आच् ते कामीय मसिन) खोन पाहिल रेगे लागु काक् आय।