बुनियाद

दिसाम तोरजोमा मिशन (एनटीएम) रेयाक् बिचार दो आसोलते भारोत रेम माराङ मोनतरी डॉ. मनमोहन सिंह खोन हेच् आकाना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) रेयाक् पाहिल बाइसी रे मेन लेदा जे आडी मोरमोवानाक् पाहटा को रे गेयान हाबिच सेटेर बाड़ती इदीक् काना आर सेचेत् आर लेताड़ चेत् ओचो को रे लागाव आकान होड़ कोवाक् सेटेर बाड़तीय आर केटेज लागित् तोरजोमा जिनिस रेयाक् बेबोहार लाकती काना। बाइसी रेन पारसेत मान सैम पित्रोदा ओना सोरोस बिचार दो आडी बेबोहारानाक् बाताव कातेन आटकार केदा भारोत रे सेचेत् लागित तोरजोमा रेयाकय् दाराय ते उतनाउ लागित मित्‌टेच् संस्था से मिशन रेयाक् लाकती मेनाकआ।

बिचकोम नोवा सारी काना जे भारोत रे तोरजोमा मित्‌टेच् सेन आका कामीकासनी काना, नोवाँ मोरमोवानाक् पाहटा रे उक्‌दोग रेयाक् जोतो कोवाक् गोड़ो लागित आर लाकती मेनाक्आ दिसाम रे तोरजोमा रेयाक् कामीहोराको सालाक् बिसोय एमान सोरत रे भेनेगार, सावते पारसी रेयाक् गुनतेत, हाटिञ आर बेबोहार हो आसोल लेकाते मेनाक्आ। तोरजोमा कामीहोरा सामाङ से ओको लेकाते आसुलोक् दुवार ए झिच् दाड़ेयाक्आ, नोवाँ लेका गे होड़ सेवा लागित् सेचेत् बेरोजगार को उसास कातेन आच् लागित् मित्‌टेच् लाबानाक् बानिच ए ञाम दाड़ेयाक्आ।

तोरजोमा रेयाक् दाराय ते मित्‌टेच् गेयान फेडात साँवता बेनाव लागित् जागवार आर होड़ संसाधन उतानाउ उतानाउ लागित् डॉ. जयती घोष आक् आयुर रे कामीकानको ताला रे काक्‌मीयान दोल बेनाव लागित् राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ठेन काथाय चाल केदा, जे एटाक एटाक् एजेंसी आर तोरजोमा कामी, नोवा रेयाक् पोद राकाप्, उछान आर पासनाव लागित् लागाव आकान जोतोहोड़ को साँव ताड़ाम। ओना काक्‌मीयान दोल रे सेलेत् को ताहेना- जोनोड़ाव सोरकार रेन रासिया आर ताला सोरकारी संगठन को, माचेतको, पारसी सेड़ास, तोरजोक‌माको, सेचेदहिया, उक्‌छानको आर भारोत रे तोरजोमा कामीहोरा सालाक् जोड़ाव गोक्‌ड़ोको। दोल लेकाते फरवरी 2006 रे दिल्ली रे बाइसी एहोप् एना। भारतीय भाषआ संस्थान रेन उन ओकते रेन निदेशन प्रो. उदयनारायण सिंह दाराय ते नोवा बिसोय रे पुस्टाव ते काथाय दोहो केदा।