डेटाबेस

एनटीएम तुरुय गेटेच् बापाडाय पाटा से डेटाबेस तेयार आकाना, जेलेका तोरजोक्मा कोवाक् दिसाम खाता (एनआरटी), भारोत रेयाक् बिरदागाड़ रेयाक् डेटाबेस, बिभाग रेयाक् डेटाबेससे गाखुड़ कोवाक् साहटा, उछान कोवाक् डेटाबेस, तोरजोमा आकान पोतोब रेयाक् डेटाबेस आर साबाद मुराई आर साबादमाने पोतोब डेटाबेस, जाहाँटाक् दो एकेन एनटीएमयाक् कामीकासनी रे गे बाङ बिचकोमा खोण्डरोनिया, उछानको, पाठवाको, आर तोरजोक्मा लागित् गोड़ो लेकातेय कामीया। नोवाँ डेटाबेस भारोत रेयाक् पारसी रेयाक् तोरजोक्माको, आसोल बिरदागाड़ आर ओना रेयाक् पाड़हावतारी को, एटाक् एटाक् बिसोय बिभाग रेन गाखुड़को, जोतो भारोत रेन पारसी तेयाक् आसोल उछान को संस्था, एटाक् एटाक् बिसोय रेयाक् पारसी ते तोरजोमावाकान पाट , साबादमुराई, साबादमाने, आर धारती मुराई रेयाक् बापाडाय लाहायेत् कानाया। नोवाँ पाठवा, खोण्डरोनिया आर निनाक् हाबिच् जे एटाक् एटाक् बिसोय रेयाक् आटामा गान बापाडाय एम दाड़ेयाक्आ।