सासापड़ाव गोड़ ग्रुप (ईएसजी)

ओरोमाकात् पुथी रेयाक् तोरजोमा आर उछान को दिस हुदिस आर ञेल लागित् मिमित् पारसी रे इराल खोन गेल रासिया कोवाक् सासापड़ाव गोड़ो ग्रुप आक् बेरेत् हुय आकाना। सासापड़ाव गोड़ो ग्रुप रेन रासिया को जावगे लातार रेयाक् कामी लागित् कार्यसाला रे को सेलेदोक् कानाः-

  » पुथी बाछाव रे गोड़ो से तोरजोक्मायिच् बिसोय गाखुड़िया आर उक्छान को सोदोर को।
  » तोरजोक्माको साबाद को आर बिचार जुड़ीय, बिसोय रे दिसहुदिस एम।
  » एनटीएम आर उछान को ताला रे नाड़जोड़
  » तोरजोमावाक् हिंस रेयाक् तुलाजोखाय रे गोड़ो