उछान

तोरजोमा कामीकासनी को आरहों बाड़ती सायताव लागित्, एनटीएम रेयाक् किछू ताड़ाम लातार रेयाक् लेका मेनाक्आ। ओना दो कानाः तोरजोमा लागित् पुथी को बाछावः बाछावाक् पुथी लागित् बौद्धिक् संपदा आयदारी रेयाक् गोटा, भारोत रेयाक् पारसी उछान को सालाक् जोगाजोग आर भारोत रेयाक पारसी सासापड़ाव गोड़ो दोल आक् उमुल रे आङ्गोच् आकान पुथी को हातावा। तोरजोमा रेयाक् बारया एटाक् एटाक् थाक हुयाक्आ। तोरजोक्मायिच् ठेन आसा मेनाक्आ जे एतोहोप तुला जोखाय लागित् माड़ाङ ते गेल साहटा सोदोराय। तोरजोमावाक् पुथी रेयाक् गोटा पाण्डुलिपी ञाम लेन खान मुचात् रे तुलाजोखा हुयुक्आ। नोवा थाक तुलाजोखाय लागित् तोरजोमावाक् लागित् बाड़ती बेबोसता दोहो हुय आ गेयान फेडात पुथी को रेयाक् बाछाव काना।