दानाङ नीति

दिसाम तोरजोमा मिशन (मिशन) आम ओको दोहो मे लागित् रिकिड़ मेनाया। दायाकाते एम आकान ओको लीति पाड़हाव हुझाव मे ओका लेका आम बेभार आ आर बापाडाय कोम हाताव दाड़ेयाक्आ मिशन रेयाक् नोवा वेब साइट रे पाड़हाव मे www.ntm.org.in (साइट)

साइट रेयाक् बेभार नोवा नीति हे कातेन आमाक् सुबिता लेकाते निजाक् बापाडाय/गाडोन को तुमाल जारवाय।
 

आले आम ठेन खोन बापाडाय ले जारवाया

आले आम बाबोत बापाडाय ले जारवाया
  » आले सालाक् पंजकरण से साइट दाराय ते मित् पाछनाव लागित् (जेलेका आमाक् ञुतुम. ठिकाना, ई-मेल एमान) निजाक् बापाडाय साँव तेम एम दाड़ेयाक्आ।
  » आम आले खोण्डरोन लाकतीको लागित् पुरुन ते आम ठेन खोन सर्वे लेकाते कुकली रेयाक् तेला आस ताहेना आर
  » जनरेशन आर मोंड़े गोटाङ डेटाबेस जोगाव दाहोय। भारत रेयाक् जेगेत् बिरदागाड़ को रेयाक् डेटाबेस, तोरजोक्-माकोवाक् दिसाम खाता (एनआरटी) उछआनिया कोवाक् डेटाबेस, तोरजोमा पुथी को रेयाक् डेटाबेस, फेकल्टी कोवाक् डेटाबेस/ गाखुड़िया कोवाक तुहकित, साबादमुराई, आर लायारी साबादमुराई रेयाक् डेटाबेस ताहेना।
 

आमाक् बापाडाय रेयाक् बेभार

आले आमाक् बापाडाय ले बेभाराः
  » आमाक् नोहोर लेकाते जाहाँटाक् जिनिस, सेवा आर बापाडाय को पुरुन सोमोल लागित् ते
  » जे नोवाँ साइट रेयाक् जिनिस आम लागित् काना आर आमाक् कंप्यूटर लागित् बेस ते सोदोर आकाना नोवा गोटा लागित् ते
  » आले ले बेबोसता दाड़ेयाक्आ जारवा बापाडाय रेयाक् बिछनाव, गोड़ो आर सुतराव आर साइट रेयाक् उतनाव
  » बापाडाय, बेनावाक् से आमाक् नेहोर लेकाते सेवा से आम कुसिया लेकाते ते जोगाजोग लागित् हें तो मेनाक्आ, बेबोहार दाड़ेयाक्आ
  » जाहाँ रे आम आलेया सेवा रे फेराव लागित् बाडाय ओचो मे लागित् ते
 
आम आले साँव डाक, टेलीफोन से फैक्स आरसे ई-मेल आर एसएमएस दाराय ते भागे तेम जोगाजोग दाड़ेयाक्आ। जुदी आमाक् मोने आचुरुक् खान आगाम दिन रे खान दायकाते आले बाडाय ओचो लेम।
 

आमाक् बापाडाय रेयाक् तुमाल जारवा

नोवाँ साइट रेयाक् किछू हिंस रे सेनोक् कातेन बेभार लागित् ते आम मित् टेन पासवर्ड (से जाहाँटाक् आमेम बाछावा) एम आकात् मेया, आम पासवर्ड ओको दोहोय लागित् दायी कानाम। आले आमले मेताम काना ओकोय सालाक् गे पासवर्ड आलोम रासियाया।

ओभाग ते, इंटरनेट रेयाक् होतेते बापाडाय रेयाक् पासनाव पुरा लेकाते बाङ नापाया। बिचकोम आमाक् निजाक् बापाडाय को जोगाव दोहोय लागित् पुरु पुरी ले कुरुमुटूया, आले साइट रेयाक् एम डेटा रेयाक् रुखिया रेयाक् गारंटी बाले एम दाड़ेयाक्आ., जाहाँलेकान उछान गे आमाक् जिमाभार रे काना। आले आमाक् बापाडाय ले ञाम दाड़ेयाक्आ, आले ओको कोम्बड़ो बेभार को रोकाव लागित् कुरुमुटू लागित् केटेच् कामीकासनी आर राखा सुबिता रेयाक् बेबोहार हुयुक्आ।
 

आमाक् बापाडाय रेयाक् सोदोर

मिशन रेन आचू कामिया होतेते आले ठेच् आम एमाक् बापाडाय को बेबोहार रेयाक् दाँव मेनाक् ताकोवा। आले हो नीति गोटाय रेयाक् जोस लागित् ते से आमा दाराय ते बाताव लाकती लागित् जाहाँय तेर होड़ ठेन बापाडाय सेन दाड़ेयाक्आ।

आले जाँव गे आमाक् बापाडाय ओको दोहोय नीति रेयाक् नोवा काँराड़ लेकाते तेसार होड़ ठेन बेबोहारोक् काना, नोवा दाराम लागित् ते खाटी गे ले कामीया।

जाहाँ तिन हाबिच् लाकती से आन लेकाते नोङ्काय लागित् दाँवे एमोक् काना, आले दाराय ते हाटिञ बाङ गानोक्आ, आमाक् हें बाङ ते आखरिञ से हाटिञ जाहाँ लेकान बापाडाय गे बाले सोदोर तामा।
 

आईपी ठिकाना आर कुकीज

आले आमाक् कंप्यूटर खोन बापाडाय ले तुमाल दाड़ेयाक्आ, जाहाँ रे आमाक् आईपी ठिकाना, ऑपरेटिंग सिस्टम आर ब्राउजर लेकानाक् ताहेन। नोवा बाडाय दो बेभारिच् आक् ब्राउजिंग कामी आर पैटर्न रेयाक् बाबोत् रे लेनेखा (सांख्यिकीय) डेटा काना, जाहाँय होड़ाक् ओपरोम दो बाङ काना। नोवा दो वेबसाइट रे सुसार लागित् ते बाडाय ओचोय लागित् ते बेभार हुयुक् काना।

मित् टेन ओजे तेगे, आले कंप्यूटर रेयाक् हार्ड ड्राइव रे बापाडाय को जारवायेत् काना जाहाँटाक् मित् कुकी फाइल रेयाक् बेबोहार आम सोमान्य इंटरनेट रे बेभार काते एम बाडाय ञाम दाड़ेयाक्आ। आले साइट रेयाक् दाराय ते आमाक् कामीकासनी को ट्रेक (तुहकीत) लागित् साइट को बेबोहारेत् काना, ओका लेका साइट को बेभारोक् काना आर नोवा रेयाक् लाकती को तुला जोखाय लागित् ते बेभार मे। आम बाबोत रे निजाक् बापाडाय रे नाजेर दोहोय कामी ताला रे बाङ तुमाड़ आकाना।
 

रुखिया

आले आनचिन होड़ दाराय ते लाड़चाड़ आर बेआन कामीकासनी, आचका हानी, रापुत् से बाड़िच् बाबोत रुखिया उपाय ले बेभारा।

आलेयाक् रेकार्ड नावाँ आरोय रे दायाकाते आमाक् ईमेल ठिकाना आर जोगाजोग बेवरा के लाय गोड़ोवालेमे।
 

आलेयाक् ओको नीति रे फेराव

ओकते ओकते रे नोवा नीति रे रोदबोदोल हुय दाड़ेयाक्आ। आले जाहाँ लेका गे ले फेराव आरो दाड़ेयाक्आ आलेयाक् साइट रे मित् नोटिस एम कातेन आम ले बाडाय ओचोमेया।
 

आमाक् आइदारी

आम काँच् चालाढ शुल्क एम कातेन आलेयाक् रेकार्ड रेयाक् बापाडाय ञाम रेयाक् दाँव मेनाक् तामा।

नोवा साइट रे ओकते ओकते रे तेसाल पार्टी आक् वेबसाइट को आर बिसोय लिंक हुयदाड़ेयाक्आ। आम नोवाँ वेबसाइट को खोन जाहाँ गेम पाञअजा दाड़ेयाक्आ, नोवाँ वेबसाइट को आकोवाक् ओको नीति (प्राइवेसी) मेनाक्आ, जे आले ओना नीति को रेयाक् जिमाभआर से दायी बाले सिकारेत् काना दाया कातेन धेयान एमाक् मे। आम ओना वेबसाइट को रे जाहाँन निजाक् डेटा सोदोर माड़ाङ रे नोवा नीति को रेयाक् पाछनाव मे।