मीडिया

तोरजोक्-माकोवाक् सेचेत् कामीहोरा सेनेचेत् धारा रे ञेल-आञ्जोम दारायते जुमित् सोतावानाक् काना। ञेल-आञ्जोम नोवाँ मीडिया रेयाक् बाड़ती सीमा हाबिच् बेभार काना, तकनीकी आर संसाधन को ते ञेल-आञ्जोम सोदोर को बेनाव कातेन आर डोकोमेंट्री फिल्म को रेयाक् भारत रेयाक् पारसी एमान ते तोरजोमाया। एटाक् एटाक् रेयाक् धाप् को रे बापाडाय को पोरभावानाक् पोरचार पासनाव रेयाक् एनेम लागित् प्रोमो, खाडो फिल्म, सोदोर आर थुती को रेयाक् डोकोमेंट ए बेनावा