आनानाक् ढाब

जिसाम तोरजोमा मिसन से एनटीएम बारोत सोरकाराक् काक्मीयाक् मेन लेकात थिपिकलआकाना,ओना केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (-सीआइआइएल) नोवा रेन एजेंसीय होयोक्आ,मेनखान जोनोड़ाव कार्यलय दिल्ली रे होयोक्आ । कामी लागित् बाबोत् रे खाटी गे नोवा रेयाक् आयाक् जीवादोआय। मेखान नितोक् परियोजना रेयाक् ओकते चाबा लेन तायोम नोवा काथा को रे दोहड़ा ते बिचार दाड़ेयाक्आ जे चेत् काथा को रे दोहड़ा ते बिचार दाड़ेयेयाक्आ जे चेत् कामीहोरा आयाक् जोस रेयाक् सोफोल एना से बाङ से नोवा दो सीआइआइएल खोन जुदाकाक् आर सोसायती पजिष्ट्रेशन एक्ट (1860 केन्द्रीय एक्ट) रेयाक् लेकाते मित् स्वशासी संस्था लेकाते थिपिक ओचोया।

एनटीएम रेयाक् जोजोगाव ढाब काटिच् आर लिवादोक्आ बेनाव लागित् ते आर कोम खोन कोम एतोहोप ढाब साँव तेय लागु ओचोया। जाहाँ हाबिच् एऩटीएम रेयाक् संगठनाक् ढाब

  » मानोतान मानव संसाधन मंत्रालय याक् आयुर रासियाको सालाक् सोलहा समिति
  » सोसोनिया हाटिञ (जीबी) जाहाँय मारे हुदगारिया / मानल संसाधन विकास मंत्रालय रेयाक् ञुमिच् रासिया वाक् आयुर रे जाहाँ परियोजना रेयाक् उतनाउ ञेल लागित ते जाव गे सेमलेत् ए ओरामा ।
  » 101 रासियाको सालाक् सामान्य परिषद (जीसी) संस्थावाक् आर निजाक बानार लेकाते बाछाव आकान रासिया ,ओकोय एऩटीएण रेन हिंसाय होयोक्आ ।

नोवा माड़ाङ रेगे नाजेर लेदाजे दिसाम तोरजोमा मिसन रेयाक् सोलहा समिति रेन बारगेल मोड़े रासियाको होयोक्आ जाहाँलेका मानव संसाधन विकास मंत्रालय सेच् खोन सीकार को एम आकाना एनटीएम रेयाक् गोटाय हाटिञ होयोक्आ

पोन्था नोवा तोहेकाना जे निया सासोनिया हाटिञ (जीबी) रेन रासियाको बिरदागाड़को रेयाक् तोरजोमा सेनेचेत् रेयाक् एटाक् –एटाक् पोनोतको रे आसोकायते तोरजोमा लागित् आलाय संस्थान ,तकनीकि संस्थान रेन कोलहोड़ो ,उछान पाहटा रेन रासिया ,आइआइटी आर एऩआइटी उद्योग एमान को खोनतोरजोमा मिसिन आर प्रौद्योगिकी उसकुर एम रे जालता होड़, तोरजोमा रे कार्यलय रे कामीहोड़ खोन हाताव कोवा सोलहा एम आकान ताहेंकाना जे एटाक्-एटाक् बिभाग खोन सासोनिया हाटिञ रे बारया रासिया किन होयोक्आ, बारया एटाक् एटाक् पोनोत सोरकारको रेन कोलहोड़को (लुसुकुड़ालेका) –पारसी आर तोरजोमा को पाहटा रे कामीयेत् कान पोनोत रेयाक् संस्थानको /अकादमीकोवाक् कोलहोड़,उछानको ,पोतोब आखरिञकोवाक् संघ खोन पेया रासिया आइआइटी आर एऩआइची उद्य़ोग एमान सेच् खोन तोरजोमा मिसिन आर प्रौद्योगिकी उसकुर एम रे जालात् बारया कोलहोड़ ,तोरजोमा रे बारया ओफिस रेन कामिया जेलेका एनसीइआरटी,एनबीटी साँवहेत अकादमी ।नोवा धेयाय एम आकात ताहेकाना जे नोवा हाटिञ निज आर सोरकारी बानाराक् गोपोड़ो सामाङ लागित् ते जोस बेनावेत् काना जाहाँ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आर योजना आयोग दाराय ते हेतोवाक् ताहेकाना । रासिया दो किछु आवकाश ञाम कात ( जेलेका मानव संसाधन विकास मंत्रालाय रे जोग सुतरेत ( पारसी ) आर काउड़ी सोलहायिच् आर पारसेत् (सीएसटी ) साँवते मेसा कातेन बार सेरमा कामी ओकते गोटा काना । नोवा हो बिचार लेत्आ जे बार सेरमा तोयोम मानव संसाधन हाटिञ ए आपरो.. ।

नोवा सोलहा एम लेन ताहेकाना जे सामान्य परिषद् आक् एहोप् लागित् ते 101 रासिया हाबिच् दोहो दाड़ेयाकोवा । नोवा लेकाते पे-आटालानाक् लेकान भितरी सेनोक् बाबोत् रे हुदिस लेना जजे सोसोनिया हाटिञ,सामान्य परिषद खोन सोलहा ञामाय। नोवा धेयाय एम आकात् ताहेकाना जे नोवा समिति रेन सामान्य परिषद रेन रासिया रे तोपरजोमा उद्योग रेन कोल होड़ ,एटाक् –एटाक् तोरजोमा संध,फुरगाल ओनोलिया , साबाद मुरायिच् आर टाक् बार पारसी को रेन प्रतिनिधियेत कान को तोरजोमाक्मा को , सीएसटीटी, एनबीटी साहित्य आकादमी ,आइसीएसएसआर,आइसीपीआर एमान रेन पारसेत् /निदेसक/सुतरेत्, बिरदागाड़ खोन ञुतुमाकान बुगारिया, जाहाँय एटाक् बिसोय (हिनदी /अंग्रजी/भाषाविज्ञान/तुलनात्मक साहित्य एमान) कोवाक् तालाते तोरजोमा रेयाक् पाड़हाव धाराय सोदोरेते काना,से तोरजोमा पानाड़हाव रे एण.ए/एम.फिल/पी.जी. ड़िप्लोमा कामीहोरा ,तोरजोमा (जेलेका आन,चिकिसा,होड़मो बिगेयान ,सावता बिगेयन साँवहेत् कारी एमान (जेलेका आन, चिकिसा, होड़मो बिगेयान जियाली बिगेयान ,सावता बिगेयन साँवहेत कारी एमान) रे सालाक् एटाक् पाहटा रेयाक् गाखुड़को बाड़तीकाते ञुतुमानकान संस्थानको सालाक् जोड़ा होड़ सेलेदोक्आ को ।चेतान रे लायाक् छाड़ाते भारोत रेयाक् पारसीको रे लायक् छाड़ाते भारोत रेयाक् पारसीको रे कामीयेत् कान सोरकारीयाक् एटाक्चेंगा को आक /से मानव संसाधन विकाल मंत्रालय ,संस्कृति,गृहमामला ( कार्यलयी पारसी बिभाग),सुचना आर प्रसारण ,सुचना आर संचार प्रोद्योगिकी,विदेश मंत्रालय एमान हो एनटीएम रेयाक् रेयाक् सामान्य परिषद् रे सेलेत् दाड़ेयाक्आ ।


1. मेनखान नित् एकेन परियोजना रेयाक् मित्टेच् सोलहा समिति (एनटीम-पीएसी) रेयाक् थिपिक रेयाक् गोटा वाकाना ।जाहाँ 25 रासिया साँवते आयुर ड़ाहार गे बाङ मेताक्मे ञेलहोञ ञेला । सीआइआइएल रेन निदेशक एनटीएम –पीएसी रेन पारसेत् ए होयोक्आ,जाहाँ तिन हाबिच् एनटीएम रेन पारसेत् आक बाछाव बाङ होय हाबिच् उन हाबिच् मिसन रेयाक् कामी आलो तोगोन लाकती आर ओना इयाते सीआइआइएल रे सेनेचेत सुतरेत् दे एनटीएम-पीएसी रे रासिया सुतरात् लेकाते कामी लाकती काना ।नोवा रे पेया कामी खोन जिराव आकान रासिया को होयोक्आ-मित् संयुक्त सुतरेत् (पारसी)रेन ञुमिच् रासिया से दिनेय़क पारसी )मंत्रालय, भारोत सोरकार ,संयुक्त सचिव आर वित्तीय सलाहकार से IFD(HRD)रेन ञुमिच् रासिया,वैज्ञानिक आर ताकनीकी साबाद आयोग नावा दिल्ली रेन पारसेत्।

2. निया मोंड़े गोटेच् छाड़ा एटाक् 200 रासिया को लुसुकुण्ड़ा लेका ञुम कातेन मानव संसाधन विकास मंत्रालय क् दाराय ते बाचावोक् आको (a) तोरजोमा पाहटा रे सेनेचेत् एमाकोकान बिरदागाड़ खोन बारया कोलहोड़ (b) एटाक् –एटाक् रेन बारया कोलहोड़ (लुसुकुण्ड़ा लेका) –नोङकान तोरजोमयेत् कान आर पारसीको चेतान रे कामीयेत् कान को (c) पारसी खोन जोनोड़ बिरदागाड़ को रेन मित्टेच् कुलपति (d)पुथी आखरिञ को आर उक्छानको खोन पेया (e)साहित्य अकादमी सचिव (f)एनबीटी रेन निदेशक (g)तोरजोमा जिनिस/प्रावैधिक पाहटा को रे खोण्ड़रोन आर उतनाव रे जोनोड़ाव आइआइटी/एनआइटी/उद्योग घारोञ्ज खोन बारया कोलहोड़ (h)अंग्रेजी आर एटाक्-एटाक् भारोत रेयाक् पारसी को कोन तोरजोमा रेन गाखुड़ को मोड़े होड़ (i) टाक् –एटाक् बिसोयको रेन गाखुड़ को मोड़े होड़ (j) आर तोरजोमा रेयाक् कामी कासनी रे मोने होहोवान निज संगठन/सहकारी संगठन से नोण्ड़े हाबिच् जे आच्मोतो होड़ ।

3. चेतानक् छाड़ते एनटीएम आयमा जोग सोलहा समिति को से कामीयानाक् हुदारेय गोटाया जे जाहाँरे मिमित् आटाल (जेलेका वैज्ञानिक तोरजोमा, तकनीकि तोरजोमा, चाड़ते एमान) रे आजाक सोलहा एमोइच् आर गाखुड़ रासिया सेलेत् को ताहेना ।