सेनोक् कान कामी

होर उदुक् परियोजना ‘अनुकृति’

योजना आयोग होतेते तोरजोमा पाहटा रे पाहिल खोन गे मित् भागे परियोजना सिनिकार ञाम कान ताहें जाहाँ दो ‘अनुकृति’ञुतुम ते केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसुर दारायते चालावोक् काना । तोरजोमा वेबसाइट रेयाक् ञुतुम ‘अनुकृति ट्रांसलेटिंग इंड़िया रेयाक् चितार नोङका लेका सापड़ाव काना जे नोवा जोतो भारोत् रेयाक् पारसी को तालारे बाड़ाय आर तोरजोमा उद्योग लेकाते कामी दाड़ेयाक् । जोतो भारोत रेयाक् पारसी को रेयाक् फतनाव लागित् ते नोङकानाक् वेबसाइट बेनाव लागित् ते पेया संस्था होतते मेसाकातेन को कुकमु लेदा –केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (मानव संसाधन विकाल मंत्रालय र नेशनल बुक ट्रस्ट नयी दिल्ली ।

गेलानाक् पोन्था ओकते तालारे नोवा परियोजना दो59.64 लाख रेयाक् सिनिकार एञाम आकादा -

  » तोरजोमा रेयाक् पाहटा रे मित् सुबितावाक् वेबसाइटै www.anukriti.net, आक् सोदोर जाहाँटाक् रेयाक् रेयाक् जोतो बाछड़ी ओल रो आर नावायेत् काना :
  » ट्राँन्सलेशन टुड़े ठुतुमाक मित् आँनलाइन तोरजोमाक् जर्लाक् पे सेरमा रेयाक् लेखा आगुवाकाना ।
  » तोरजोमा ड़ेटाबेस आर तोरजोक्मा कोवाक् दिसाम रेयाक् रजिसटर जाव गे नावा इदियेत् काना ।
  » मिसिन दारायते अंगरेजी –कन्नड़ तोरजोमा पैकेज रे किछु रेहेत् कामी होय काना ।
  » आसोल उक्छानको सेन खोन ञाम आकान तोरजोमावाक् उछानाक् सुची साइट रे एम इजीक काना ।
  » तोरजोमा रे एटाक्-टाक् पाड़हावतारी रेयाक् बिबोरोन जाहाँ दिसाम र बाहरे दिसाम रे ञामोक काना नोवा वेबसाइट रे एम आकाना ।
  » वानिजानाक् तोरजोमा एजेंसी खोन जोनोड़ाव आकाना।।
  » आँनलाइन तोरजोमा को सुबनता ञाम ओचो को लागित तोरजोमा रेयाक् एटाक्-एटाक् साँफ्टवेयर तिरिञ लागित् आँनलाइन सोम्पोरक एम आकाना ।
  » तोरजोमा पानाड़हाव खोन जोनोड़ाव साबाद रेयाक् ममममममित् साबादमुराई आर मित् पोतोब सिची मेताक् मे पुराक् काना हाँक।

राष्ट्रीय शैक्षिक उनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद दारायते कामी आकान कामी

एनसीइआरटी दो गेलबार चानाच् हाबिजाक् आयाक् जोतो पिथी को उर्दू आर हिन्दी रेय तोरजोमा आकादा ।नोङका पाहिल धाव होय आकाना जे इरालानाक् थाक् रेनाक् जोतो 22 पारसीको रे तोरजोमाय लागित् ते दिसामाक् /सेनेचेत् पाड़हावतारी रेयाक् खञचा तेयार आकाना ।एनटीएम अनूसूचित भारोत रेयाक् पारसीको रे ओना पुथी कोवाक् तोरजोमा लागित् ते गोड़ोवान ए होय दाड़ेयाक्आ ।

भारोत रे तोरजोमावाक् उछान

1954 रे थिपिक आकान साहित्य अकादमी आर 1957 रे थिपिक कान एनटीबी भारोत रे पारसीको पाहटा आर होड़को ताला रे पुल बेनाव लागित ते तोरजोमाक् को रेयाक् उचान लागित् ते आयाक् मिसन रेयाक् मित् हाटिञ लेकाते पाहिल दायिक होड़ तालानाक् पाहटा ताहेकाना ।

साहित्य अकादमी आयाक् एहोप खोम गे टोठा पारसीको आर अंगरेजी खोन एटाक् टोठा पारसीको रे आर एटाक् टोठा रेयाक् पारसीको को रेयाक् बाराबोर एउछानेत् काना ।नोवा 24 पारसीको ताला रे नाहिनिधान 7000 हाबिच् पुथी उचान आकाना ।सारी गे नोवा तोरजोमा अकादमीयाक् होतेते ओरोम कात एकेन ओना पारसी को खोन गे होय काना:मेनखान मित् बिसेस जनजातीय भाषा परियोजना दारायते जाहाँ दो बाड़ौदा रे ताहेंकाना आर नित् शिलोंग गे मेनाक्आ,नोवा दो जनजातीय पारसीको आर रोड़ को जेलेका गढवाली ,भीली ,कुई ,गारो ,गम्मित, मिजो ,लेप्चा, पहाड़ी,मुण्ड़ारी ,गोंड़ी एमान कोन तोरजोमा उचान ए एहोप आकादा । नोवा रेयाक् सानारी एनेम पारसी को ताला रे तोरजोमा पाहटा रे मेनाक्आ ।

एनटीबी मित् पाथाम रेयाक् आटाल ‘एपेम’ आक एछान एत् काना जाहाँ इरालानाक् अनुसुची रेयाक् एटाक् –एटाक् पारसी को सोरोसानाक हाली गाड़हावाक् को बाछावाय आर ओना रेयाक् अंगरेजी र एटाक् भारोत रेयाक् पारसीको रेय तोरजोमाया ।मेनखान नोवा ट्रस्टाक् कामीकासनी दो एकेन साँवहेत् हाबिच् गे बानुक्आ मेताक् मे नोवा एटाक्-एटाक् जियोनधारा को रेयाक् ञुतुमान होड़कोवाक् जियान चारित्र लेका छाड़ा कातेन होड़काक् आइदारी निफुट होड़मो ,पर्यावण कला , वास्तुकला राजनीति विज्ञान ,इतिहास ,एमान रे हो गेयान पाटकोवाक् ए उछानेत् काना ।

इरालगेलानाक् सेरमा तासोम भारोत रेयाक् काउड़ी बेबोसता रेनाक् केनेटेच् बाहरे दिसाम रेयाक् उक्छान कोवाक् धेयान ए ओर कोत्आ जाहाँ भारोत रे उछान रेयाक् कामी एहोप चुकाव आकाना,मेनखान नित् हो भारोत् रे सेनेच् उछान रेयाक् नाहिनिधान 80 प्रतिसत हिंसा अंगरेजी पारसी रे होयोक् काना । नोवा उद्योग बाड़ती कोन बाडती बानिजानाक् होय इदीकाना ।आर बाड़ती धेयान बाजार रे एमावागोक् काना सेज ,मैग्राहिल एमान लेकान उक्छान को सेचेत् पाहटा रे पासनाव नाजेर ते ञेलेत् कानाको र आँरियन्ट लाँन्गमैन (नाखा सीरिज ) मैकमिलन ( आधुनिक गागाम को रेयाक् अंगरेजी तोरजोमा को रेयाक् आटाल) पेंग्विन इंड़िया ,आँक्सफोर्ड़ युनिवर्सिटी प्रेस ,रुपा एण्ड़ कं,हार्प-काँलिन्स एमान लेकान उक्छान घारोञ्ज तोरजोमा आसोल मेनते एम एहोप् आकादाको । एटाक् काथा एटाक् उक्छान घोरोञ्ज को होओमोन हेच् एना को जाहाँय बाड़ती कायते कथा रेयाक् तोरजोमाको लागित् आलाय मेनाक् कोवा ।स्त्री,जुबान,रोली आर वीमन अनलिमिटेड़ लेकान काटिच् –काटिच् घोरोञ्ज हो तोरजोमाको लागित् को लावेरोक् काना ।

जुदी अंगरेजी रे साँवहेताक् तोरजोमा रेयाक् उमुल किछु साङिगञ हाबिच् मारसाल गेया मेनखान जोखोच् आबो (1) एटाक् लेकान पुथी को अंगरेजी तेबोन तोरजोमा (ii) भारोत रेयाक् पारसीको रेयाक् तोरजोमा सेच् ञेलेत् काना ,(iii) भारोत रेयाक् पारसी को तालारे हो तोरजोमा मित्लेका बानुक्आ, पारतुल लेकाते मेताक् मे 260 बगला पुथी मलयालम खोन बंगला रे होय आकाना। पारसी कोवाक् आयाक् फुरगा आर चिरित् सिरजोन छाड़ा ते नोवा बाङ सोमानोक् रेयाक् मित् ओजे काना किछु पारसीको बाङको ञापाम काना । मेताकमे आड़ीगान पारसीको गाखुड़ मेनाक् कोवा जाहाँय अंग्रेजी खोन जाहाँ नाहाक् भारोत् रेयाक् पारसी आर हिन्दी ते तोरजोमा दाड़ेयाक्आको,आसोकायते भारोत रेयाक् पारसी को ताला रे तोरजोक्मा बाङ लेका गेयाको,पारतुल लेकाते रे तमिल आर माराठी तालार् ,मलयालम आर गुजराती ताला एमानरे ।

पाड़हावतारी

नेबेतार किछुगान बिरदागाड़को दारायते तोरजोमा रेयाक् पाड़हावतारी ओपचारिक् लेकाते प्रस्ताव आकाना नेबेतार लाताराक् रे पाड़हावधारा को मेनाक्आ:
1. अन्नामलाइ विश्वविद्धालय:  
  (i) तोरजोमा पानाड़हाव रे पी.जी.ड़िप्लोमा
  (ii) तोरजोमा र बोबोहाराक् पारसी बिगेयान रे एन.ए, रेयाक् पाड़हावधाऱा
  (iii) तोरजोमापानाड़हाव रे एम.ए. पाड़हावतारी
  (iv) पारसी बिगेयान रे पी-एच.ड़ी (तोरजोमा सालाक् )
  (v) तोरजोमा पानाड़हाव रे एम.फिल रेयाक् उपाधि
2. आगरा विश्वविद्धालय के .एम संस्थान: तोरजोमा रे ड़िप्लोमा
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्धालय : तोरजोमा पानाड़हाव रे एम.फिल
4. पंड़ित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्धालय: तोरजोमा रे सर्टिफिकेट पाड़हावतारी
5. स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्धालय: तोरजोमा रेस सार्टिफिकेट पाड़हावतारी
6. पुणे विश्वविद्धालय पुणे: तोरजोमा रे सार्टिफिकेट आर ड़िप्लोमा पाड़हावतारी
7. हैदराबाद विश्वविद्धाल बैदराबाद (साङिगञ सेचेत् तालामा ): तोरजोमा पानाड़हाव रे पी.जी .ड़िप्लोमा (पीजीछीटीएस)
8. हैदराबाद विश्विद्धालय,हैदराबाद (हिन्दी विभाग):
  (i) तोरजोमा रे ड़िप्लोमा
  (ii) वानिजानाक् तोरजोमा रे सिरा ड़िप्लोमा
  (iii) तोरजोमा पानाड़हाव रे पोस्ट-ग्रेजुएट ड़िप्लोमा।
9. हैदराबाद विश्वविद्धालय ,हैदराबाद (सीएएलटीएस): तोरजोमा पानाड़हाव रे एम.फिल आर पी-एच.ड़ी
10. सीआइइएफएल (निताक् टीइइएफलयु) बैदराबाद (तोरजोमा पानाड़हाव तालमा)(CTS): तोरजोमा पानाड़हाव रे एम.फिल आर पी-एच .ड़ी
11. केरल विश्वविद्धालय: तोरजोमा रे पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि
12. मदुरई कामराज विश्वविद्धालय: तोरजोमा रे पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि
13. तमिल विश्वविद्धलय़ तनजुवुर: तोरजोमा रे ड़िप्लोमा पाड़हावधारा
14. विश्व-भारती: क्रियात्मक हिन्दी रे एम.ए,(तोरजोमा)
चेतानाक् छाड़ा ते एटाक् बिरदागाड़को रे आयमा तुलाजोका साँवहेत बिबाग मेनक्आ (पारतुल लेकाते ,यादवपुर विश्वविद्धालय कोलकाता आर वीर नारमाङ दक्षिणी गुजरात विश्वविद्दलय,सूरत)जाहाँ तोरजोमा एमा को काना ।नोवा पेने निज संस्थान काना जाहाँय लातार रे ओलकान पाड़हाव धारा को एमाको काना : तोरजोमा रे ड़िप्सोमा,अनुवाद अध्ययन संस्था (पंजीकृत) बंगलौर। नोङकानाक् आयमा गान पाड़हावतारी मेनाक्आ जाहाँ नित् ञामोक् काना ।

भारोत रेयाक् पारसीको रेयाक् भासावैज्ञानिक ड़ेटा काँनसाँसियम (एलड़ीसीआइएल)

भारोत रेयाक् पारसी खोन जोनोड़ाव पारसीसेड़ास पुथीकोवाक् जानारवा (काँर्पस)आर पारसी रेयाक् प्रौद्योगिकी रेयाक् पाहटा रे खोण्ड़रोन आर उतकुसुर को गोड़ो एम लागित् ते एलड़ीसी –आइएल रेयाक् प्रौद्योगिकी पाहटा रे खोण्ड़रोन आर उतनाउ लागित पारसी रेयाक् ड़ेटा जोतो लाकतीयानाक् हिंसा काना ।एलड़ीसी-आइएल हिन्दी आर एटाक् पारसीको रे मिसिन ते पाड़हावोक्आ पारसीको रेयाक् ड़ेटा उतनाव लागित् रे दाड़ेय एमाक् काना ।भाषावैज्ञानिक ड़ेटा रेयाक् जानारवा मात्रा,प्रक्रिया आर भोङलाय खोन जोड़ाव काथा,भाषाविज्ञान,सांख्यिकी, अभियंत्रण,एमान लेकान एटाक् बसोय को सेलेद दो भागेय बेनाव एदा ।

नोवा को जोतो इका कातेन भारोत रेयाक् पारसीको रेयाक् भाषावैज्ञानिक ड़ेटा काँनसाँशियम (एलड़ीसी-आइएल)
  » पाड़हावानाक् रोड़ आर साबादाक् काँरपोरा लेकाते रे जोतो भारोत रेयाक् पारसी रे पारसी रेयाक् सोम्पोतीयाक् मित् राखा मुराई रेयाक् गाड़हावा ।
  » एटाक् एटाक् संगठनको दारायटे नोङकानाक् ड़ेटाबेस रेयाक् बेनाव रेयाक् सुबिताय एम ओचो कोवा ।
  » एटाक् लेकानाक् खोण्ड़रोन आर उतनाउ रेयाक् कामीकासनी लागित् पारसी रेयाक् काँरपोरा रेयाक् डेटा रेयाक् डानारवा पालोय लागित् एल ए रिकाया ।
  » ड़ेटा रेयाक् जानारवा आर प्रबंधन लागित् ते सानाफाना रेयाक् उतनाउ आर सेलेद लागित् ए गोड़ोक्आ ।
  » तकनीकि याक् साँव-साँव ते प्रक्रिया को खोन जोनोड़ाव काथा रे पानाड़हाव बिचार सेमलेत (सेमिनार ) कार्यशाला एमान दारायते गाखुड़ ओचोकोवाय ।
  » एलड़ीसी-आइएल वेबसाइट ए बेनावा आर ओनाय चालावा जाहाँ दो एलड़ीसी-आइएलाक् सोम्पोती हाबिच् सेटेरोत् लागित सारी ड़ाहार होयोक्आ ।
  » जोतो लेकान बेबोहारोक् लागित् पारसी रेयाक् प्रौद्योगिकी बेनाव रे गार से गोड़ो ए एम ओचोयाया ।
  » सेनेचेत् संस्थानको ,निज खोण्ड़रोनिच् आर होड़को ताला रे लाकतीया सिकड़ीय एम ओचोया ।
 
नोवा जोतो कामी कासनी कोरे जाहाँ मिसिन तोरजोमा कामीय आलगाया ,एनटीएम लागित सामाङ लेकाते आड़ी गे लाब होयोक्आ ।

सी-ड़ैक आर टीड़ीआइएल दारायटे कामी आकात् कामी

सोन्धेकइच (स्केपटिक्स) जाहाँय मिसिन तोरजोमा रेयाक् भावाँर दाड़े रेय सोन्धेकाक् कानाय ,रासका रेयाक् बिसोय काना जे दुनिया भोर रे एटाक्-एटाक् मिसिन तोरजोमा भावाँर को बेबोहारेत् काना ।पारतुल लेकाते ञुतुमान ‘सिस्टैन’(अल्टाविस्टा सेन्दरी इंजिन दाराय ते बेबोहार काना )एमइटीईओ (METEO) कनाड़ाइ मौसम बिगेयान तालमा रहे बोबोहार आकाना जाहाँ दो 1977 खोन मौसम रे बापाड़ाय खोन जोनोड़ाव 45,000 खोन बाड़ती साबादको रेयाक् ए तोरजोमा एत् काना ।)भारोत रे मिसिन तोरजोमा रेयाक् आनादोड़ दो सी-ड़ैक दारायते होप् काना, जोखेच् उनी दाराते एनएलपी(प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया) रे कामीय कात् ताहे आर लेकाते बिछनावाक् ए उतनाउ आकादा ,जाहाँ हिन्दी ,संस्कृत,गुजराती ,अंग्रजी आर जर्मन पारसी रेयाक् आयातको रेयाक् बिछनाव दाड़ेयाक् ताहेना।जोखोच् नोवा प्रौद्योगिकी रेयाक् लाहान्ती कान ताहेकाना तो कम्पनी प्रयोगिक कामी चालाव होञ ञेल एत् कान ताहेकाना ,आर ओना बाबोत रे एटाक् एजेंसी को सोलहाय एमात् कोवा ।मिसिन ते तोरजोमा रेयाक् बाङ आसाक् कामी दाड़े को आइकाव तुलुच् भारोत सोरकाराक् ओफिसिया पारसी विभाग दो नोवा लेकानाक् परियोजना को आइकाव तुलुच् भारोत् सोरकाराक् पारियोजना को लोगोन ते काउड़ी एमौक्ए एहोप् केदा ।सुचना आर संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय दो खास पाहटा रेयाक् तोरजोमा केता रेयाक् उतनाउ लागित् नोवा को पाहटाय ओरोम कात् आ ।

  » सोरकारी साक्सोनिया प्रक्रियाको आर ढाब
  » संसद रेयाक् कुकली आर तेला ।रान रेयाक् बापाड़ाय।
  » आन रेयाक् साबाद मुराई आर बेनाव

एटाक् को ताला रे मिसिन तोरजोमा सेलेत तुलुच् भारोत रेयाक् पारसीको रे बापाड़ाय रेयाक् आनाचुराक् पाहटा रे खोण्ड़ोरोन आर उतनाउ रेयाक् कुरुमुटु उसकुर लागित् आर कारड़ी एम लागित् 1990-91 रे मंत्रालय दो भारोत् रेयाक् पारसीको रेयाक् उतनाउ लागित् प्रौद्धोगिकी रेयाक् होञ एहोप आकादा ।नियाहाली 22 एटाक्-एटाक् ओफिस रेयाक् पारसी खोन तोरजोमा मित् आड़ी आँझाँट चेहाव काना ।जेलेका जे अंगरेजी खोन हिन्दी पारसी रे ड़ी जोग मेनाक्आ।आर सोरकारी ओफिस रे आड़ी धाप हाबिच् चिठी ओल रे बेबोहारोक् काना ,नोवा जोग दो मिसिन लागित् खास पाहटा लेकाते ओरोम काना ।

नोवा फेड़ात् लेकाते खोण्ड़ोरोन रेयाक् बारया खास पाहटा भारोत रेयाक् पारसीको ताला रे तोरजोमा लागित् मिसिन तोरजोमा प्रणाली आर हिन्दी आर अंग्रजी तालारे तोरजोमा लागित् ते मिसिन तोरजोमा प्रणाली ओरोम आकाना ।नियाहाली सी-ड़ैक पुणे ,एनसीएसटी (से जाहाँ न्तोक् सी-ड़ैक मुम्बई रेयाक् ञुतुम ते बाड़ोयोक्काना ) आइआइटी हैदराबाद,आर आइआइटी कानपुर रेयाक् ञुतुम ते दिसाम भोर रे पेया संस्थान नोवा नाहाक् प्रौद्धोगिकी रेयाक् बेबोद्हार काते बेबोहारानाक् रेयाक् उतनाउ रे गानाखुड़ को हामेट आकादा ।

इलेक्ट्रोकन विभाग (ड़ीओई), सी-ड़ेक क बापाड़ाय फेड़ाताक् कम्युटर रादा परियोजना रेयाक् ताला VYAKRTA रेयाक् बेनाव जाहाँटाक् दो अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती आर संस्कृत रेयाक् आयात कोय बिछननाउ दाड़ेयाक्आ । MANTRA अंगरेजी खोन ओफिस पारसी रेयाक् आयातको रेयाक् तोरजोमा लागित् मिसिन क् गोड़ो लागित् मित् तोरजोमा लागित् मिसिन आक् गोड़ो लागित् मित् तोरजोमा हातियार बेनाव लागित् मितत् तोरजोमा हातियार बेनाव लागित नोवा बिछानावाक् गे बेबोहार आकाना । ओना ओफिस पारसी विभाग को उदुक् आकादेय जाहाँ रे सासोनियावाक् जोस पिराव लागित् अंग्रेजी खोन हिन्दी ते कम्पयुटर गोड़ो तोरजोमा रादा ञुतुम रेयाक् परियोजना रे काउड़ी गोड़ो एम आकादाय।नोवा पारियोजोना रेयाक् जोस कामिया कोवाक् सोसोन लागित् कम्पयुटर गोड़ो तो तोरजोमा रादा रेयाक् ओल उतनाउ, आर बेबोहोर लागती तोहेकाना ।नोवा रादा नितोक् चिठी आर आनबाधीको जेलेका-नियुक्ति पत्र, ठाँव बोदोल चिठी रेयाक् तोरजोमाय रे खेमोता मेनाक्आ, आर मानक साबाद प्रक्रिया आर ड़ीटीपी पैकेज आक् इनपुट हाताव रेहो मेनाक्आ।

चेतानाक् उदुक् पाहटा रे अंगरेजी खोन हिन्दी तोरजोमा रे पुरा सोफोल एन तोयोम सी-ड़ैक नितोक् ओना एटाक् पाहटाको रे पासनाव रेयाक् ए गुनी भाबिक् काना आर यमा पारसीवानाक् तोरजोमाय लागित् उतनाव आकान तकनीकि रेयाक् बेबोहार एत् कानाय। नोवा जाहाँ गे बारया पारसी तालारे मिसिन तोरजोमा सोमफोला बेनाव लेका मेनाया।

मिसिन तोरजोमा पाहटा रे जोड़ाव मेनाक् को एटाक् संगठन मुम्बई रे थिपिक् एनसीएसटी,जाहाँ सी-ड़ैक मुम्बई ञुतुम ते बाड़ायोक् काना । भारोत रे पाहिल संस्थान ताहेंकाना। 80 रेयाक् मुचात् सेच् लिपि लेकानाक् बेबोहार कातेच् पीटीआई खास लेकानाक् खोवोरजो रेयाक् तोरजोमा लागित् ‘स्क्रीन टाँक’ एतोहोप नमुना आले ले उतनाव केदा ।नोवा ओकतो रे उनी Matra ञुतुमानाक् एटाक् साँफ्वेयर उतनाव केदाय जाहाँ दो हिन्दी खोन एहोप कातेन भारोत रेयाक् पारसीको र अंगरेजी ताला रे तोरजोमा रेयाक् रेयाक् जोस पुरुन रेयाक् मित् पारतुल तोहेकाना।MaTra दो बार लेकाते बेबोहार दाड़ेयाक्आ आच् आच्ते नोवा रादा आड़ी गे भागे तोरजोमा एमोक् काना जाहाँ तायोम ते बेबोहोरिच् दारायते सापड़ाव दाड़ेयाक् तुलुच् रादा बेस ते तोरजोमाय आर ओनाय हेंयाक् काना ।

नोवा हाहाड़ा प्रौद्योगिकी उतनाउ लागित् ते आइआइटी मुम्बई आइआइटी कानपुर दो ‘अनुसारका’आंग्लभारती आर अनुभारती एमान लेकान परियोजनाको दारायते आयुर गोड़ो को ञाम केदा ।ने रेगे आइआइटी मुम्बई रे पारसी रेयाक् धारतीजाकात गानाक् दारायते नोवा काथा नाहाक् जोस रेयाक् ए पाञ्जायेत काना ।होड़ाक् निफुट अभियान रे खोज पाहटा रे अंगरेजी से हिन्दीयाक् ताला रे तोरजोमा लागित ते नोवा रादा मिसिन हेंयाक् तोरजोमा रादा काना ।

मेनेक् जोतो निताक् पर्योजना को आयाक् जोतो दाड़े अंगरेजी खोन हिन्दी ते मिसिन तोरजोमा रे हाबाक् आकात् आको, जाहाँ एटाक् पारसीको हाबिच् पासनाव मित् चुनौती काना ।‘अनुसारका’ परियोजना जाहाँ आइआइटी हैदराबबाद आरे CALTS हैदराबाद बिरदागाड़ होतेते मित् तेकिन उतनाव आकात् ताहेकाना, जाहाँ ‘अभिनव’ ताहेकाना आर मित् भारोत रेयाक् पारसी खोन एटाक् भारोत रेयाक् पारसी रे पाट तोरजोमा लागित् खेमोता मेनाक्आ ।जाहाँ फोलोन नोवाय एमोक काना ओना लेका पाड़हाइच् दोय बुझाव दाड़ेयाक्आ, मेनखान एकाल ओना लेका बेयानानाक् बाङ होयोक् काना । पारतुल लेकाते बंगला खोन हिन्दी अनुसारका जाहाँन बंगला पाट ए आगोच् दाड़ेयाक् अनुसारकाय चालाव दाड़ेयाक्आ आर हिन्दी रे फोलोन ए एम दाड़ेयाक्आ जाहाँ ओना पारसी खोन ओपरोम बानुया अनुसारकाय चालाव दाड़ेयाक्आआर पाट पाड़हाव दाड़ेयाक्य ।अनुसारका तेलुगु, कन्नड़, बंगाल, मराठी आर पंजाबी कोन हिन्दी रे उतनाव आकाना नोवा लेकानाक् उतनाव अकाना।नोवा लेकानाक् उतनावाक् रादा को एनकाते साँफ्टवेयार

धेयान एमाक् काथा दो नोवा जे नित् हाबिच् खोण्ड़रोनको बिरदागाड़को/आइआइटी बानार दारायते आड़ी आयमा पाहटा सेलेत् लागित् बाकी मेनाक्आ आर साँफ्टवेयार उद्योग नोवा पाहटा रे गाहीर ते जोनोड़ाव मेनाया जाहाँय एनटीएम गोड़ोवाय रेयाक् लाकती मेनाक्आ ।