अनुबन्ध-1

तोरजोमा उद्धोग रे उसकुर
जयती घोष
भारोत रे गाखुड़ चाँड़ आर चेतान थाक् रेयाक् तोरजोमा उद्योग रेयाक् आड़ी आँट लाकती मेनाक्आ। जाहाँ रेयाक् लाकती भारोत् रेयाक् पारसी को किसाड़ आर भेनेगार (बाञ्चाव) सोचाव आर केचेझ लागित् काना। र जाहाँ हाबिच् बोय दाड़ेयाक् आबोवाक् जोतो पारसी गादेल को आको आकोवाक् पारसी रेनाक् किसाँड़ जिनिस हाबिच् सेटेर ओचो रेयाक् लाकती मेनाक्आ । नोवा खाटी गे बुझाव लाकतीया जे ओना जोतो दिसाम,जाहाँय गेयान रे जाहाँ लेकानाक् भेजा गोटा यात् काना,सारयाव लेकाते तोरजोमा सेवा रेयाक् उतनाउ आकात्आ। आर एटाक्-एटाक् पारसी को रे जाहाँ हाबिच् होय दाड़ेयाक्आ आड़ी आयमा जिन्स को तेयार लागित् कुरुमुटु आकादा।चीन लेकान उतनाउ होर रेनाक् दिसाฺम रे नोवा कथा सारी गेया । जाहाँय ठेच् आड़ी पोरभावानाक् तोरजोमा उद्योग मेनाक्आ। जाबाँय एटाक् –एटाक् पाहटा रे नावाँउताराक् तोरजोमा ञाम ओ एत् कोवा । नोवा काथा आड़ी काटिच् उतनाउ होरानाक् दिनाम लागित् हो सारीक्आ जाहाँ रे होड़ को आड़ी बाड़ती हाटिञ आसोल रे बिदेसी पारसी रे आतू लेका रोड़ र सेचेत् मेनाक् कोवा (जेलेका युरोप रे नीदरलैड़ आप फिनलैड़ )जाहाँ रे टोठा पारसी को रे गोटातोरा तोरजोमा इयाते नापाय हालोत् रे मेनाक्आ ।

तोरजोमा खोन आस मेनाक्आ।
  » अंग्रेजी खोन भारोत रेयाक् पारसी कोरे
  » भारोत् रेयाक् पारसी को खोन अंग्रेजी रे
  » भारोत् रेयाक् पारसी को ताला रे

लतार रे ओलाक् जिनिस को रेयाक् तोरजोमा रेयाक् लाकती मेनाक्आ
  » स्कूल रेयाक् पानाड़हाव पुथी को
  » चेतान सेनेचेत् रेयाक् पानाड़हाव पुथी को
  » एताक् सेनेचेत् सासतोฺर बाबोत कोरे
  » कारी, बियान, साँवता बिगेयान, मानविकी र बिगेयान कोन पाहटा रेयाक् विशिष्ट पुथी को
  » गोकड़ो पुथी को
  » साँवहेत्
  » निताक् कुसीयाक् ओनोल साँवहेत्
  » ती ते ओलाक् उनुदुक्
  » पाथाम आर जर्नल
  » वेब आनाक् जिनिस

निया ओकते निजी सोरकारी बानार लेकानाक् किछु नोङकान संस्था आर एजेंसी मेनाक्आ जाहँ एटाक्-एटाक् ठाँव को रे कामीयेत् काना किछु एटाक् कामीकासनली को सालाक् गे तोरजोमा रेयाक् पाहटा रे हों नोवा चोनोन (सक्रिय) मेनाक्आ । निया ओकते राष्ट्रीय पुस्तक तोरजोमावाक् ए ञाम ओचोय कोवा ।अंग्रेजी खोन आसोल भारोฺत् रेयाक् पारसी को रेयाक् vise varsa रे) जाहाँटाक् जे जावगे साँवहेत् रेयाक् पाहटा रे आसोฺल आर सिरपा एम आकात को साँवहेदियावाक् ओलाक् को होयोक्रआ-

तोरजोमा सालाक् जोनोड़ाव किछु निताक् एटकेंटोड़े लातार रेयाक् लेका मेनाक्आः-
1. नोण्ड़े चेतान रे लाฺय कान पाहटा रे तोरजोमा जिनिसको रेयाक् ञामोक् रे मित्टेय आड़ी माराङ दुसावानाक् साङगिञ मेनाक्आ
2. तोरजोमा रेयाक् गुनतेत् आर सेटेर रेयाक् बाबोत रे आसोल एटकेंटोड़े काना ।गुनतेत् रे बेसोमान आर कोम ञामोक् काना । साबादाक् लेकाते आर आँट पाฺरसी रे तोरजोमा रेयाक् लावेर मेनाक् । ओकाटाक् तोरजोमा कामी हाबिच् सेटेर ए कोम एत् काना । तोरजोमा कामी रेयाक् आरजोन गुनतेत् हो पासनाव लेका जुदा- जुदा लेकानाक् हुयुक्आ ।
3. तोरजोमा रे ओक्तो रेयाक् साङिञ सारी गे ञामोक् काना । ओनाइयाते जे जोतो खोन नावाँ आर निताक् कामीको रेयाक् तोरजोमा जाव गे किछु सेरमा लागित् बाङ ञामोक् आ।
4. नोण्ड़े तोरजोमा कामी रेयाक् बेउतनाउ आर पोरचार-पोरसार काना ।ओना इयाते आड़ी होड़ जाहाँय नोवा खोन पोरहो को ञामा नोवा काथा खोन ओपरोम बानुक कोवा जे नोङकानाक् जिनिस ञामोक् काना । मेताक् मे नित् हो काच् सोरोस तोरजोमावाक् ञामोक् काना।
5. नोण्ड़े तोरजोमा कामी रेयाक् राचु रे नाहीनिधान जाहाँन जोड़ाव बानुक्आ।ओना इयाते नोवा रे बाङ गापानाक् साबाद तोरजोमा ञामोक् काना ।नोण्ड़े हाबिच् जे मित् माराङ ओकते साङिगञ मेनाक्आ ।
6. अंग्रेजी खोन आर अंग्रेजीते ,साँवते टोठा पारसीको रे तोरजोमा लागित् वेब तोरजोमा सेवाको मित् हाबिच् एतोहोप् धाप रेगे मेनाक्आ ।नोण्ड़े मिसिन ते तोरजोमा रे किथु एहोप् आकाना जेलेका सी-ड़ैक,व्याकर्ता मंत्रा(उंदजतं)एनसीएसटी मुम्बई मात्रा Matra) आइआइटी आतोल तेत् ते कानपुर अनुसारिका(Anusarika), आंग्लभारती एमान ।नोको को जोतो सालाक् गे नित् हो एटकेटोड़े मेनाक् गेया आर ओनाखोन मित् लेकाते आयातहाटिञ सालाक् एकेन भारोत रेयाक् पारसी को लागित् गानोक् पारतुल काना ।

बिचकोम एनरेहो नोण्ड़े किछु आसोल लाब नेनाक्आ जाहाँटाक् भारोत रे तोरजोमा सेवा चाँड़ उतनावोक् रेयाक् सुबिता एमोक्आय।
1. नोण्ड़े बार पासीयान सेचेत् होड़कोवाक् आड़ी गाना लेखा मेनाक्आ।जाहाँय नोङकान कामीकासनी को रे जाँक लेकाते आचु दाड़ेयाया। ओना इयाते सेचेत् होड़ को लागित् नोवा मित् रोฺजगार रेयाक् आसोलसोत होय दाड़ेयाक्आ ।
2. नोण्ड़े माड़ाङ खोन गे पारसी सेचेत् एमा को संस्था को मेनाक्आ आर ओनलेकाते आवसान ते नोवा जोतो को पासनाव लाकतीयाक् दाड़े ञाम लागित् बाङ आँटा । आर जाहाँटाक् निताक् पाड़हाव तारी रे सेलेत् दाड़ेयाक्आ।
3. जोखेच् तोरजोमा आसोकायते कुचित बाजार सेलेत् एत् कानाय तोबे मालिक् पेयाक् काथा जाव गे कोम हुयुक्आ।आर नोवा रेयाक् माने नोवा काना जे कोम दाम रेयाक् माने नोवा काना जे कोम दाम रेयाक् पुथी रेयाक् छापा एमान आर बाड़ती आवसान ते ञाम ओचोदाड़ेयाकोवा।
4. जोखेच् रेहेत् बेक्नावाक् तेयार केत् गे तो पुथी रेयाक् लेखा बाड़ती हुयुक्आ ।आर सासता गाड़हाव साँव ते आयमागान निजी पाहटा रेयाक् गोपोड़ो बाड़ती दाड़ेयाक्आ।

ओनकान काथा जाहाँटाक् हुदिसानाक् काना :-
  » निताक् तोरकारी संस्था को जाहांय तोरजोमाय ञाम ओटचोयेत् कोवा ओना चेकालेकाते पोरभावानाक् काना ?
  » तोरजोमा रेयाक् कामीकासनी खोन जोड़ाव सोरकारी पाहटा रेयाक् बेवहार चेत् लेका हुय दाड़ेयाक्आ? चेत् नोँण्ड़े ओनकान दुसावानाक् बेनेतार को मेनाक्आ जाहाँटाक् मिलाव लाकतीया?
  » चेत् नोण्ड़े नोवा गोटाय रेयाक् उपाय मेनाक्आ जे आसोलाक् नावाँ जिनिस (जेलेका नावाँ साँवबेत्,निताक् कुसीरे कामी आकात् भागे पाथाम को)रेयाक् आसोल पारसी को रे आच् ते तोरजोमाक् मानोवा रेयाक् ओकोय आर चेत् लेकाय बेनावा?
  » चेत् नोवा रेयाक् जोड़ाव आर तालमा पोनोत् सोरकार दाराय ते कामीक्आ?
  » चेत् नोँड़े सोरकारी एजेंसी लागित् ते जाहाँन नोङकानाक् मामला मेनाक्आ जाहाँटाक् रे तोरजोमा रेयाक् एटाक् सेवा को रे मालिकाक् ,उसकुर ञेल आर रासिया लागित् बिचार दाड़ेयाक्आ?
  » नोवा पाहटा रे निजी कामीकासी को आर चेत् लेका ते उसकुरा ?चेत् नोवा चेत् लेका तेमीक चेत् लेका तेसनी रे निवेश लागित् राज रेयाक् काउड़ी से एटाक् गोड़ोवाक् ञाम ओचो लाकतीयय़ चेट् उछान घारोञ्ञ लाकतीया?
  » तारजोमा रेयाक् गुन रेयाक् ञेल आर गुनुपी चेत् लेका ठावका दाड़ेयाक्आक् चेत् नोवा लाकती काना जे नोवा पाहटा रे आलाय आकान बिरतिया (तोरजोक्माको) लागित् आड़ती गानाखुड़ रेयाक् जोगाड़ एमाकोवा?
  » तोरजोमावाक् जिनिस रेयाक् चाँड़ ते हाटिञ आर उसकहर चेत् ते हुय दाड़ेयाक्आ?
  » मिसिन ते तोरजोमा हुय दाड़ेयाक्आ? चेत् सेदायाक् तोरजोमा ताला रे मित् नापाय गापोड़ो हुयुक्आ?

गोलाकतीयानाक् चाँड़ कामी को:-
तोरजोमा उदोग को साङगे ओचोय लागित् दिसाम बिनिचार रेयाक् लाकती मेनाक्आ, जाहाँरे लातार रेन रासिया को गाड़ोक्आ।
  » केन्द्रीय आर पोनोत सोपकोर को रेयाक् ओफिस (ओफिस पारसी शिक्षाए संस्कृति र विज्ञान विभाग )
  » स्कुल,बिरदागाड़, टेकनीकल तालमा एऐमान।
  » Industry (for translation needs of workers at different levels)
» मीड़िया
  » उछान उदोग
  » पारसी स्कुल

जोनोड़ाव पाहटा रेयाक् गाखुड़ सालाक् गालमाराव लेकाते बिचाराक् काथा रेयाक् मसौदा आर कामीसाहटा रेयाक् पोरचार लागित् चाँड़ गे आबो जोनोड़ाव हाड़को आर संगठन को ओरोम को लाकती काना ।