अनुबन्ध:-II

दिसाम तोरजोमा मिशन लागित् ते प्रस्ताव
जयती घोष होतेते राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC)लागित् सोदोर
(राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) होतेते तोरजोमा रे 11फरवरी 2006 हिलोक् सापड़ाव कार्यशाला रे सेलेत् रासियाको आर तायोम दाराम आटाक् को सालाक् बिचार लेकाते)

नेँण्ड़े आयामा लेकान (मानवा ,मिसिन गोड़ो, मित् रिपित् )आर एटाक् –एटाक् पाहटा ((साँवहेत् ,बिगेयानाक्, तकनीकी,बानिज एमान) रेयाक् तोरजोमा को रेयाक् छापलाउ आर गुनुम रेयाक् सुसार रेयाक् आड़ी बाड़ती लाकती बेनाक्आ,जाहँचाक् गोटा दिसाम रे गेयान हाबिच् बाड़ती खाच् बाड़ती सेटेर ओचो दाड़ेयाको ।नोवा कामी रेयाक् चाँड़ ते पुराव लागित् उतनाउ ओचो आर दिसाम रे मोञ्ज ताराक् तोरजोमा रेयाक् पोरचार-पासनाव रेयाक् जोतो खोन भागे बेंउ मित्टेच् दिसाम तोरजोमा मिशन रेयाक् थिपिक् गे हुय दाड़ेयाक्आ। नोवा मिशन मोञ्ज उताराक् तोरजोक्माको खोन जोड़ाव बाड़ाय रेयाक् पोरचार-पासनाव आर सोरकारी आर निज संगठन को दाराय ते चालावेत् कामी को जारवाको रेयाक् भर ,नोवा कामी रेयाक् नेहालीय आङगेचा।नोवा बिचार एटागाक् निज पाहटा रेयाक् कामी रे दोहड़ा आरो आर ड़ाबावकाक् लागित् दो बाङ काना,बिचकोम ओनको ओनकोवाक् एहोबाक्मेन,गुन रे सुसार आर जागावार छापलाउ रेयाक् दोहड़ा तुहकीत लागित् काना ।

मित्टेच् काक्मीयाक् लेकाते तोरजोमा भारोत रेयाक् उपमहाव्दीप रे आड़ी सेदास खोन एटाक्-एटाक् पारसी ताला रे चालाव हिजुक् काना । भारोत् आर एटाक् ठाँव को रे एटाक् –एटाक् पारसी आर थोक को रे लाटु-लाटु हाताङ को तोरजोमा पाहटा रे कामी को ञेल आकाना।बाड़तीकायते निया गेलाक् सेरमा रे तोरजोमा, बानिज लेकाते चाहाव हों काना आर पोरहोवानाक् हों। खोड़रोन रेयाक् पाहटा रेन लेकाते तोरजोमा पानाड़हाव, रेबेताक् साँवहेताक् पानाड़हाव, लोछोन बुगेयान आर एटाक् पाहटा रेन पाक्सानावको लेकाते सामाङ रेय भोटोक् हेच् आकाना ।मेनखान परसी रेयाक् बाड़ती छापलाव आरीचाली आर थोक को ताला रे ओना रेयाक् पासनाव बाबोत रे बिचार तुलुच् नोवा पाहटा रे नित् हो ओना रेयाक् काฺमीको जारवाय रेयाक् कुरुमुटु रे ढिलाव ञेलोक् काना ।

भारोत दिसाम मित्टेच् आयमा पारसीयान ,आयमा आरीचालीयानाक् आर मारे उताराक् गेयान रेहेत् लेकाते सेदाय हाबिच् तोरजोमा रे लाहाय ताहेंकाना । आड़ी आयमा गान पारसीको आर आरीचाली को तोरजोमा बानार नोवा दिसाम साँवहेंताक् आर मिसिन तोरजोमा बानार रेयाक् आसोल काड़ेराक् काथा को लागित् सोरास बिनिड़ाव फेड़ात् हो ञाम ओचोयेत्आ।मिशन आฺड़ी ओक्तो खोन आइकाव ताहेंकान लाकतीयाक् कोय पुरावा जाहाँटाक् जोतो हुदा दाराय ते आसोक् कान ताहेंन,जेलेका माचेत् ,पाठवा पारसी बिगेयानको, बानिज को,खोबोर साकाम संस्था को एटाक् मीड़िया हुदा, ओलकारीगोल ,पाड़हाक् ,तुलाजोखा पानाड़हाव रे सेलेत् आकान होड़को आर तोरजोमा काड़ेरको एमान।

एनटीएम रेयाक् लातार रे ओलाक् जोस हुयुक्आ।
1. भारोत रेयाक् पारसी कोजुमित् ककोतेन तोरजोमा रे बाड़ाय रेयाक् मुराई ओड़ाक् लेकाते कामीय आर उछान आकान तोरजोवाक् बाड़ाय, सापड़ाव सेनेचेत् कामीहोरा ञामोक कान तोरजोमा बाड़ास, सापड़ाव सेनेचेत् कामीहोरा ञामोक् कान तोरजोमा जिनिस आर सानाफाना, नावाँ एहोप आर एटाक् सुबिता को ञेलोक् काना तोरजोक्माको लागित् दिसाम रजिष्ट्रर एमान रेयाक् आरो, ञेल आर बराबोर नावाँ कातेच् जोतो लेकानाक् ञामोक् कान तोरजोमा को बाबोत् रे बाड़ाय ओचोको ।
2. जाहाँ हाबिच् हुस दाड़ेयाक् एटाक् भारोत रेयाक् पारसी को रेयाक् काड़ेरानाक् आर बेबोहारानाक् नाखा रे तोरजोमा खोन जोड़ाव जोतो कामीयानाक् को रेयाक् बाबोत् ए सोदाराय।
3. जोतो भारोत रेयाक् पारसीको रे तोरजोमा खोन जानोड़ाव कामी कासनी को खोन जोड़ाव एटाक् एजेंसी ,संगठन ,आर निजी संगठन सालाक् जोगाजोग थापिक।
4. सोरोसाक् तोरजोमा दारायते जोतो भारोत रेयाक् पारसी आर साँवहेंत् रेयाकग् टोठा आर बिदेसी आखड़ा रे साङगे लेकाते सोदोर।
5. तोरजोमा लागित् ते आयमा लेकानाक् सानाफाना सिरजाव,बाड़ती लेकाते बार पारसीयाक् आरआयमा पारसीयानाक् एनका अनाचुवाक्नाक् ,साबाद सेन्रावाक् आर पयार्यवाची/विलोम साबाद मुराई जाहाँटाक् तोरजोमा लागित् गोड़ो हुयुक्।
6. तोरजोमा पाहटा रे मोने दोहोयको ओना जोतो संस्थाको आर निजीतोरजोक्मा कोवाक् पोरहो आयाक् से मित्त तोरजोमा पानाड़हाव रे कामी आकात् कामी रेयाक् जोथात उछानआर छापाय पाहटा रे बोलोक् आर उसकुर।
7. जिक्गास होฺड़ को/तोरजोक्मा कोवाक् कुली तेला लागित् बुलेटिन बोर्ड़ दाराय ते मित् जोक्ड़ाव आखड़ा रेयाक् सुबिताय एमोक्आ।
8. लेक्खा बिगेयान लेकाते तोरजोमा रेयाक् लेनेखा रे आनाचु एमोक् आर तोरजोमा पानाड़हाव आर सेनेचेत् रेयाक् कामीकासनी को किसाँड़।

प्रस्वाक् दिसामजोरजोमा मिशन रेयाक् आसोल कामीकासनीकोत
तोरजोक्मा कोवाक् सिखनात
नोवा निया सारीयाक् ए सोदोरेत् काना जोखेच् तोरजोमा रे लाकतीयाक् लेकाते आयमा पारसीयनाक् रेयाक् लाकती हुयुक् काना आर नोवा जुदा लेकानाक् कामी काना जाहाँटाक् रेयाक् ओहमा बाङ हुय दाड़ेयाक्आ आर जाहाँ रेयाक् बाड़ती गुन को बाड़ाय खाटी गे लाकतीया । नोवा छाड़ा ते एटाक्-एटाक् लेकानाक् तोरजोमा कामीको रेयाक् जुदा-जुदा लेकाना रे गाखुड़ आर लावेर रेयाक् लाฺकती हुयुक् काना- पारतुल लेकाते साँवहेंत् तोरजोमा खोन बिज्ञानाक् आर ताकनीकी कामी रेयाक् तोरजोमा रे आड़त लेकानाक् गाฺखुड़ र लावेर रेयाक् लाकती हुयुक् काना ।गानोक् मीड़िया आर बाबोत (पारतुल लेकाते साङिगञ ञेलोम) रेयाक् दारायते कामीओचोय गानाखुड़ रेयाक् हों लाकती मेनाक्आ ।

अनटीएम रेयाक् कामीकासनीको रे नोवा पाहटा को रे हों सेलेत् दाड़ेयाक्आ:-
  » खाटो ओकते रेयाक् सेनेचेत् रेयाक् कामीहोरा चालाव
  » तोरजोक्मा को लागित् पाड़हाव पैकेज रेयाक् सिरजाउ,जाहाँटाक् जे गोटा दिसास रे पारसी सेनेचेत् कामीहोरा रेयाक् मित् चाँगा बेनाव दाड़ेयाक्
  » खोण्ड़ोन सोहोत कामीहोरा जाहाँटाक् एटाक्-एटाक् संस्थानको तालारे एपेम रेयाक् दाँव ए एम दाड़ेयाक्आ।नोण्ड़े बाड़ती दाड़े एटाक्-एटाक् भारोत रेयाक् पारसी को ताला रे तोरजोमा हुयुक् बाङ दो एकेन अंग्रजी रे /खोन
  » खोणड़रोन पोनथा साङगेकाक्, खोण्ड़रोन पाठवाको सालाक् बाड़तीयाते ओनकानाक् लागित् जाहाँटाक् सोरोस तोरजोमा रेयाक् ओरोम लागित् आर पारतुल सोदोर लागित् सेचेत् सासतोर रेयाक् जोस ए पुराव लागित् जोगाड़ एम ओचोय।

बाड़ाय रेयाक् पासनाव
तोपजोमा रेयाक् कामीकासनी नित् हाबिच् बाङ दोฺ आड़ी मोहोताक् आकाना आर बाङ दो सोरोस सिरपा रेयाक् ,नोँड़े हाबिच् जे बाड़तीयाते बेबोहार को रेन खोन हों मेनाक् तोरजोमा दाड़े रेयाक् बाबोत् रे बाड़ती बाड़ाय बानुक् ताकोवा ।पारतुल लेकाते जाहाँटाक् आसोल टोฺठा पारसीको रे नोण्ड़े भागे-भागे तोरजोमा कोको मेनाक् कोवा मेनखान उक्छान को ओनको बाबोत रे बाड़ाय बानुक्आ।आरबाङखान उनी ओनकोवाक् सेवाय हाताव दाड़ेकेया। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ,मैसुर ,एयाय ते 20 भारोत रेयाक् पारसी को रे बाछड़ी नाहीनिधान 400 नोङकान माचेत् सिखनात एमाको काना जाहँय आक् मित् पारसी खोन दोसार पारसी रे मोञ्ज ते रोฺड़,ओल आर पाड़हाव दाड़ेयाक् आको (नितोक् नोङकान गाखुड़आकाना माचेत् कोवा लेखा नाहीनिधान 11,000 आड़ेपासे बेनाक्आ) मेनखान बेक्बोहारको नित् हाबिच् ओनको बाबोฺत रे बाड़ाय बानुक्आ। एटाक्-एटाक् पारसी को रे काฺटिच् –काटिच् उक्छान को दाराय ते तोरजोमावाक् ओनोल को आर उचान कान गेया मेनखान ञमोक् बाबोत रे आड़ीगान होड़ाक् बाड़ाय बानुक् आ ।

ओना इयाते नोवा पाहटा रे एनटीएमाक् आसोल कामीकासनी हुयुक्आ:-
  » एटाक्-एटाक् पाहटाको रे जुदा-जुदा लेकमान आर गाखुड़ आकान तोरजोक्माकोवाक् ड़ेटा जोगाड़ कोतेन तेयार । नोवा जारवाक् आँनलाईल र खास कोฺय सालाक् एनटीएम साँल जोगाजोग कातेन ञामोगोक्आ।
  » सिखनात संस्थान,पुथीओड़ाक् नेटव्रक एमान को जावगे कोल लागित् ते ड़ेटा आर नावँ सुची सालाक् गेयान फेड़ातानाक् पाहटा दाराय ते हाटिञकान एटाक्-एटाक् कामी को रेयाक् ञामोक तोरजोमा को रेयाक् बिबरोन सालाक् सुची सागोर।

सोरोस उताराक् तोरजोमा जिनिस को उसकुर आर पोरचार फासाव:-
नोवा गालमाराव रेयाक् बिसोय हुय दाड़ेयाक्आ जे जुदी एटक् लेकानाक् तोरजोमा जिनिस को रेयाक् लाकती हुय लेनखानन बाजार ओना लाहा रेगेय ञाम ओचो केकोवाय। मेनखान सारीयाक् नोवा काना जे गानोक् रेयाक् कोम बाड़ाय ते सारी खोज राकाप् ए तेगोयेत् काना । जेलेका जे एटाक् आड़ी गान गेयान रेयाक् मामला काना आम बाम उदुक् एदा।नोवा बागीकातेच् ओनको जाहाँय साँवहेंत आका जिनिस रेयाक् तोरजोमा रे जोड़ाव मेनाक् कोवा(जेलेका जे एनबाटार ग्रंथ आकादमी) नोवा काथा. साबुत एत् काना जे टोठा पारसी को रे तोरजोमावाक् पुथी को रेयाक् आड़ी खोज मेनाक्आ,जोखेच् ओना मित् तेखार तोदोरेत् काना तोबे।

धेयान एमोक् रेयाक् काथा नोवा काना जे नोङकानाक् तोरजोमा एंग्रेजी खोन भारोत रेयाक् पारसी को रे मित् नाखा दो आलो हुयुक् लाकती बिचकोम भारोत रेयाक् पारसी को रे मित् नाखा दो आलो हुयुक्आ लाकती बिचकोम भारोत रेयाक् पारसी को रे भागे जिनिस मेनाक्आ,जाहाँटाक् अंग्रेजी आर एटाक् भारोत् रेयाक् पारसी को बानार रे आड़ी साङगे ते पासनाव रेयाक् लाकती मेनाक्आ। आसोल लेकात् तोरजोमा दो जुड़ीतेनाक सिजावानाक् रेयाक् होर लेकरते ञेल रेयाक् सेदाय आरी को लाहा ओचोय लाकती। नोण्ड़े मित् जुड़ीयानाक् प्रतिमान रेयाक् लाकती मेनाक्आ । जाहाँ मेन आर सोत पारसी ताला रे लिवातानाक् गुन बाय सिरजावात् काना आर भारोल रे साङगेपाฺपसीयान आर आरीचाली बेजुड़ीको हारायेत् काना । किछु गोटा ठाँव को लाहा खोन गे तोरजोमा को साङगे मेनाक्आ। (जेलेका जे ड़ाँ,अम्बेदकर दाराय ते कामी आकात् कामी रेयाक् तोरजोमा आयमा गान पारसी ते हुय आकाना) जाहाँय नोवा सेचेत् हुदा को पासनाव सावता जुमित सावते लाकतीको आर आसा कोय आच एत् काना ।

साँवहेत् तोरजोमा खोन जुदा बिगेयानाक् आर तकनीकी तोरजोमा रे साबादको आर काड़ेर रेयाक् आटालानाक् रेयाक् आड़ी माराङ ते लाकती मेनाक्आ,जातेथे पारसी को तोली रे भागे बुझाव सालाक् सोरेला ते लाकती मेनाक्आ ,जातेथे पारसी को ताला रे भागे बुझाव सालाक् सोरेला ते ठाँवका दाड़ेयाक्आ। नोवा बागी कातेन तोरजोमा नेतार सावता ओपरोम आर काउड़ी कुड़ाई बानार रे मामला रे गे भितरी उसकुर मेनाक्आ। नोवा हों दिसा दोहोय लेक काना जे जोखेच् तोरजोमा मित् एसकाराक् कामीकासनी काना आर साँवतारिया रासका होฺ,जाहाँ रेयाक् सोफोल रे एटाक् –एटाक् धाप र जुमित् कामी को रे जुदा-जुदा लेकान होड़कोवाक् गोपोड़ो रेयाक् लाकती हुय दाड़ेक्आ।

नोवा बाबोत रे एनटीएम तालारे लातार रेयाक् गुनमान कामीकासमी को रे बियार होय दाड़ेयाक्आ :-
  » पुथी मेला,बाजार आर पुथी रेयाक् पाम ,खोड़रोन एम सोहोत् कामीहोरा आर सिरपा दारायतते नापाय गुनानाक् तोरजोमाको आक् चाँड़ ते उसकुर
  » जिलिञ ओकते आर आयमालेकानाक् तोरजोमा परियोजनाको दाराचे गोड़ोयिच् तोरजोमा कामी को लाहा ओचोय आर कार्य़शाला को ओराम जाहाँ दाराय ते तोरजोक्माको आकोवाक् बिचार आर आइकाव को एपेम दाड़ेयाक्आ ।
  » सोरोसउताराक् तोरजोमा आर ओना लागित एहोप् बाजार गोचाय लागित् ते पुस्तकालय नेटव्रक आर उक्छान तालारे किरिञ-आखरिञ आर बेबोसता लागित् जोगजोग
  » तोरजोमावाक् जिनिस को रेन सोदारिच् उक्छीनिच् आर पुथी को आखरिञ को तालारे पुथी को ञाम ओचोको आर निज आर सार्वजनिक संगठन सालाक्।
  » टोठा पारसी को रे गोटा पोरचार पासनाव लागित् ते किछु निताक् खान को रेयाक् पाथम आर एटाक् लाकतीयानाक् आर रासकावान्क् जिनिस रेयाक् एतोहोप् तोरोजोमा रे इका एम (जेलेका- न्यू साइंटिस्ट ,इकोनोमिक एण्ड़ पाँलिटिकल वीकली एमान)।
  » स्कुल,काँलेज आर बिरदागाड़को रेयाक् पाड़हाव तारी रेयाक् तोरजोमा पाड़हाव जिनिस को सेलेत् रेयाक् सोलहा एम आर बाड़ती कातेच् जोतो आचाल रे साँवहेत् पानाड़हाव रे एटाक् भारोत रेयाक् पारसीको रेयाक् तोरजोमा कामी को आगुय।
  » जोतो स्कुल आर काँलेज को पारसी संसाधन तालामा आर स्कुल रे गुनमानाक् पुथी तालमा (तोरजोमावाक् जिनिसको खोन जोनोड़ाव) सोलहा एमको।
  » नाले ञेलोक् कान कामीकासनी को पोरचार पासनाव लागित् आर उलनाउ जाहाँय बारया पारसी रेय गाखुड़ोक् उसकुर रे जोरे एमा (जेलेका क्रनाटक पुलिस अधिकारी रेयाक् बिड़ाव रे तोरजोमा लाकती गेया )।
  » एटाक् सार्वजनिक आर साँवतारिया गावतोको रेयाक् बेबोहार तुलुच् (जेलेका-राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत झान –विझान समिति) दाराय ते काटिच्-काटिच् नागरीहा आर आतो हाबिच् तोरजोमावाक् जिनिस बाड़ती-बाड़ती सेचेरोक् रेयाक् गोटा लागित् सोत् रे बिचार।

मिसिन तोरजोमा उसकुर
नावाँ टेक्नोलाँजी आसोकाय ते कोम गोनोङ ते चाड़ आर आजडी साङगे तोरजोमा लागित् नावाँ रासका दाँव ए एमोक् काना,निया बाबोत रे टेक्नोलाँजी रेयाक् उतनाउ आर होड़ दाड़े बानार रेयाक् फोलोन ञामोक् काना ,एनटीएम टेक्नोलाँजी रेयाक् बेनाव आर बेबोहार लागित् ए गोड़ो दाड़ेयाक्आ आर लातार रे ओलाक् कामी को दाराय ते मिसनि तोरजोमा खोन जोनोड़ाव ओचोया:-
  » लाकतीयानाक् एहोप् खाञ्चा बेनाव गोटाय आसोल कातेच् ड़िजिटल टील्स जेलेका पर्यवाची /विलोम साबाद मुराई,तोरजोमा दिनासा(मेमोर) लागित् साँफटवेयर एमान,जाहाँटाक् बाड़ती खोन बाड़ती गाखुड़ आर पोरभावानाक् तोरजोमा रे पोरभाव हुयुक्।
  » साबाद धोन जेलेका ई-साबादमुराई,वर्ड़नेट पारसी पाछनाविच् आर रोड़ोजाक् जिनिस ,साबाद आनायुर,दाहड़ा पाछनाव आसोल हाटिञ काना।नोवा मितटेच् संस्था दाराय ते बेनाव आर ञेल साँवहा बाङ हुय दाड़ेयाक्आ बिचकोम आड़ी ओकते लागित् एटाक्-एटाक् संस्थाकोवाक् गोपोड़ो रेयाक् लाकती मेनाक्आ।एनटीएम जाव गे गोपोड़ो ते कामी, बाइसी,आर आँनलाइन गापालमाराव दाराय ते जुमित कामी लागित् आखड़ाय एम दाड़ेयाक्आ।
  » एमटीम रेयाक् मालिक रेनाक् लाकतीयाक् काथा को सारयाव सावते सोत आसोल पाट आर तोरजोमा तिनाक् हागबिच् हुय दाड़ेयाक्आ पुड़छाव लेनेखा लेकोते एम ओचो लाकतीया। एनटीएम नोवा गोटा लाकती कान जे नोवा लेनेख जिनिस को लाकती काना जे नोवा लेनेख जिनिस को आड़ोत को ठेलसाँवहाँ एटाक् xml टैग्स आर dtd लावाक् एलानाक् खाञ्चा रे कामीयेत् काना ।
  » नियाहासी नोट आर थारमनाक् सालाक् सोरोस उतानाउ जुड़ीलेकानाक् काँरपोरा रेयाक् उतनाउ रेयाक् चोलोन धारती रे मेनाक्आ। नोङकानाक् नोट काँरपोरा रेयाक् उतनाउ नोट काँरपोरा हों मिसिन तोरजोमा आङगोच् लागित्ते मिसिन सेचेत् तकनीकी दाराय ते बेबोहारेत् काना । नोवा ड़ाटा रेयाक् गोटा तोरा फोलोन आर कामी-कासनी को रेयाक् पासनाव रे एतोहोप् खोरचा रेयाक् लाकती हुयुक्आ, जाहाँटाक् सारी गे मिज संगठन दाराय ते बाङ को कोराव ओचोया,मेनखान एनटीम नोवा लेकान कामीकासनी को रे सुबिता एम दाड़ेयाक्आय र किछु गोड़ो हो।
  » 1996 रे दिसामको मेसा कातेन संयुक्त राष्ट्रसघ होतेते एहोप् आकान ‘युनिवर्शल नेटवकिंग लैग्वेज (unl) पाञ्जा कातेन एटाक् पारसी रे फेड़ात् मित् एनेम रेयाक् उतनाव ।(आइआइटी मुंबई अंग्रेजी आर भारोत रेयाक् पारसी मिसिन तोरदोमा लागित् लाहा रे गे आयमालेकान सानाफाना तकनीकी आर धोन रेयाक् उतनाउ हुय काना, जाहाँचाक् सुरियाल दाड़ेयाक्आ)