गुट काथा

मित्टेच् दिसाम आर केटेच् लोकमंत्र रेयाक् लेकाते भारोत नित् हों उतनाउ रेयाक् चेंलेंज रेयाक् ओबोसता रे नेनाक्आ। नितोक् जे नोला दिसाम आयाक् बिचार फुरगाल सालाक् खाटी गे सोदोर रेयाक् ए कुरुममुटु एत् काना । आयाक् एटकेंटोड़े को रे साम्बड़ाव ञाम रेयाक् आयाक् मोने रिकिड़ सालाक् ए लाहाक् काना आर नोङकान साँवता री सेच् ए लाहाक् काना ।जाहाँय ओना रेयाक् एटाक् –एटाक् लेकान होड़को गोपोड़ो रे पातियाव रिकिड़ सालाक् सोदोर माको आर जाव आरी ञेल लेकातेय गोड़ो दाड़ेयाक् आको। पारसी को जाहाँ साङगेयानाक् रायरीत रेयाक् रिदाय काना ओण्ड़े रायती गोड़ो आर जाव आरी ञेल लेकाते गोड़ो दाड़ेयाक् आको। पारसी को जाहाँ साङगेयानाक् रायरीत रेयाक् रिदाय काना ओण्ड़े गे साङगे पारसी आबोवाक् आसुलोक् रेयाक् होर ताहेकाना । भारोत् रेयाक् पारसी को उतनाव दिसाम होतेते आबोवाक् उतनाव ड़ाहार लागित् मित् बुटा हिंसा लेकाते खाटी गे ञेल लागतीया, जाँहाय नोको होฺड़ाक् लोकतांत्रक गोपोड़ बाड़तीय आर मित् सोरोस दिसाम लेकाते आबोवाक् सारेच् मुराई साबुत दाड़ेयाक्आछ आबोवाक् आरीचाली जावगे पारसी पानावहाड़ रेयाक् मोहोत् ए बुझावेदा। नोण्ड़े हाबिच् जे वौदिक् ओकते रे गेयान रेयाक् तुरुय चाङ्गा को खोन पोनया सेचेट् (नोवा साबाद रेयाक् माने ध्वनिविज्ञान पेयाक् काना मेनखान नितोक् जोतो को सेचेत् लागित् बेबोहारेत् काना।) बेयान-बेयान रेयाक् निरुक्त ओमोन सासतोर , आर छोन्द –छोन्द सासतोर पारसी सालाक् जोनोड़ाव ताहेंकाना ।भारोत बेयान दाराय ते कामी आकात् कामी ( संस्कृत आर तमिल बाना रे ) सारीगे आड़ी सोरोसाक् ताहेंकाना, जाहँटाक् पारसी रेयाक् भाषावैज्ञानिक् पानाड़हाव रेयाक् रेहेत् धिरीय भित् केदा आर आड़ीगान नाहाँक् बिचार होराबो रेन हापड़ाम कोवाक् कामी खोन बोराबोर ळाभ राकाप् एत् काना । नोवा ओना ओक्ते ताहेंकाना जोखेच् भरोत् थोन गेयाननाक् आसोल पाट तोरजोमा दारायते एशिया रेयाक् भेगार – भेगार हिंसा रे सेटेरेना।नोवा गे ओना हाฺतियार काना जाहाँटाक् आबो 18 आनाक् आर 19 नाक् साय सेरमा रे भारोत् रे पाछिम बिटार होरा आगुय रे बेबोहारेत् कान ताहेंकानाको, आर गेयान चेतान ते सोमान छापलाउ आकाना। आबो नोङकाना ओक्ते बोन दारामेत् काना जेजाहाँ माराङ नागराहा खोฺन बाहरे रेकान लेकाते ठोठा पारसी को ते सेचेत् एमाको काना मेनखान ओना पाฺरसी रे संसाधन को ञाम आँट गेया।

उतनावानाक् कामीकासनी को रेयाक् मित् आसोल टोฺठा टकेनोलाँजी पाहटा रेञेल दाड़ेयाक्आ। आबोवाक् पारसी आर बेयान रेयाक् बेवरा सिरजोन पारसी लाहाय रे गोड़ोवाक् लागित् कार्पस आर जोनतोरो एम ओचो लागित् गोड़ो दाड़ेयाक्आ। आबो इन्फोरमेसन टेक्नोलाँची पाहटा सेच् चाँड़ ते ताड़ाम आकादा बोना आर नोवा सुबिता मिसिन गोड़ो ते तोरजोमा रेयाक् पाहटा रेयाक् कामीकासनी रे बेबोहार हुयुक् लाकती। नोवा आसायेत् काना जे जोतो जोड़ाव आकाना एजंसी भारोत रेयाक् पारसी, टेक्नोलाँजी हातियार सालाक् जोड़ाव लागित् ए कुरुमुया , जाहाँटाक् खाटीगे होड़ को जुमित्दाड़े आर तोरजोमा कामीकासनी रे तापिस ते को गोड़ोक्आ।

पारसी मानवा जियोन लागित् आड़ी दामानाक् सान्देस काना जाहाँ ठाँव आर ओकते तालार् पुल रेयाक् ए कामीयेत् काना । आबो ओना दाड़े खोन सोनतोर रायाक् लाकतीया ।जाहाँय एटाक् लेकातेय हुदिसेत् काना । र पारमियान हापाटिञ से हिरखा रेयाक् काथा को पारसियान हापाटिञ से हिरखा रेयाक् काथा को तेगोय रेयाक् ताक् रे को ताहेंन। आबो ओनको जोतो को साफा-साफा सान्देस एमोक् लाकतीय जे पारसी आलेय सोम्पोती काना । आर इञ नोवाञ आटकारेत् काना जे मित्टेच् मानवा कान तेञ इञाक् भाग इञाक् पारसी आर गेयान खोन देनेबानार जोनोड़ाव जोगावेदाय। नोवा पारसी खोन एटाक् पारसी रेयाक् गेयान रोक् जेलेका जे नोण्ड़े उदुक् आकाना । गेयान फेड़ाताक् खोण्ड़रोन रेयाक् उतनाव आर सेनेचेत् एपेम साँ-साँव भारोत् रे पोनोन सेच् पारसी रेयाक् उतनाव लागित् ते मित्टेच् बगे हातियार होय दाड़ेयाक्आ ।