मेन गानोक् आक् एटकेंटोड़ें

दाबोर आर ञेल कातेन ओलआरो खोन बाञ्चाक् लागित् ते एटाक्-एटाक् संगठन जेलेका विज्ञानिक आर तकनीकि साबाद आयोग (CSTT)राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान र गानाखुड़ परिषद् (NCERT) दिसाम पुथीट्रस्ट (NBT) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) साहित्य अकादमी, केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसूर(CIIL) ग्रंथ अकादमी,लोक पुस्तकालय नेटवर्क,एमान खोन गोड़ो आर सेलेत् को रेयाक् लाकती होयोकआ।कामीहोरा कामीय रे आगुय लागित ते निज अभिकरण आर लोक संस्खान को ठेन गोपोड़ो बाड़हाव आर बेनाव तुलुच् कुरुमुटु रेयाक् लाकती मेनाक्आ।

एनटीएम दारायते लालायाक् जोतो आसोल बिसोय को रेयाक् बाड़ती बिबोरोन लागित् लातार रेयाक् नोवाँको काथा उदुक् आकाना।

A. वैज्ञानिक् आर तकनीकि साबदको आरोय

भैरोतरे आयमा पारयीयान परिस्थाति को ओजेते पारसी को ताला रे बेआटालाक् बेनाव ते गे मित् पारसी एटाक् पारसी खोन तोरजोमा रे आवसान होयदाड़ेयाक् रेयाक् संभावना मेनाक्आ ।बिचकोम आले नोवा दो आवसान आर हो सुविताञोक् बेनाव लागित् ते उपाय गोटाया।
गेयानफेड़ात् आसोल पाट को रेयाक् तोरजोमा रे साबाद कोवाक् चेनातान आर मुरुकानाक एहोप साँव-साँव ते टोठा पारसी आर बाङ सिकार साबाद को बेबोहार माना हो आड़ी लाकतीयानाक् होयोक्आ तोबेखान पारसी रेयाक् तोरजोमा दो आवसान बेनाव दाड़ेयाक्आ । एनटीएम होतेते लालायाकक् बिसोय रे नोवा मित् लाकतीयानाक् बिसोय काना ।।

B. तोरजोक्मा कोवाक् गानाखुड़

तोरजोमा आच् आच् रे मित् नापायकारी काना आर जोखेच् जाहान आसोल बिसोय रेयाक् तोरजोमा रेयाक् काथा राकाप काना तोबे आरहो बाड़ती नापड़ाक् रेयाक् लाकती होय दाड़ेयाक्आ।नोवा मिसन तोरजोक्माको गाखुड़ पाहटा सेन लातचार रेयाक् लेकाय कामी दाड़ेयाक्आ।
1. जोनोड़ाव पाहटा रे गाखुड़ को आर खोण्ड़ोरोनिया को सेलेत् कातेन किछु आसोल जोस जेलेका बारपारसियानाक् ,उपशीर्षक लेख,आन आरी सिरजोन बिगेयान उपयोगी बिगेयान,सामाज बिगेयान ,एमान रेयाक् तोरजोमा लागित् ते खाटो गानाखुड़ कामी होराय ओरामा।
2. तोरजोमाको लागित् पाट रेयाक् सोंग ठेगा आर पैकज सोदोर जातेथे गोटा दिसाम रे पारसी रेयाक् सेचेतताक कामी होरा रे सेलेत् दाड़ेयाको से जाहाँय जिरावताक दिनाम कामी कासनी तायोम ते पाड़हावातारी लेकाते चालाव दाड़ेयाक्आ ।
3. बिरदागाड़ आर एटाक् संस्थाको रे तोरजोमा प्रौद्धोगिकी आर जोनोड़ाव पाहटा रे नापाय पाड़हावतारी को लाहान्ती रे उसकुर आर लाहाय।
4. खोण्ड़रोन परियोजना को साँव-साँव ते सेचेदोक् को खोण्ड़रोनिया को उसकुराको ,आसोल लेकाते सिकाराक् पाट को तोरजोमा ओचोय जाहाँ माचेतकोवाक् जोस हो पुराव दाड़ेयाक्आ।
5. भारोत रेयाक् पारसी को ताला रे तोरजोमा लागित बाड़ती जोर एम तुलुच् एम सोहोत कामीहोरारेयाक् ओराम जाहाँ दो संस्था को ताला रे बुदगारियावाक् एपेम चापाल रेयाक् दाँव ए गोटा दाड़ेयाक्आ ।
6. पारतुल लेकाते जोहोत आसोल पाटको बाछाव काते कार्यशाला ओराम जाहाँ रे गाखुड़ोक कान को आर गाखुड़ को जारवाक् आर पाट को खोन जोनोड़ाव बापाड़ाय संदर्भ ,साबाद आरीचाली आर पारसी सेड़ाँस चेतान रे आसोल बिसोय रे गापालमाराव होयोक्आर होर ओड़ाक् आर
7. तोरजोमावाक् रेयाक् तुलाजोखा ,पांड़ुलिपि सासापड़ाव आर सापड़ाव लागित् ते कार्यशाला ओराम ।

C. ढानारवाक् रेयाक् पोरचार पासनाव

आबो दिसाम रे तोरजोमा दाड़े को बाबोत रे नित् हाबिच् सामाङ बाड़ाय उनाक् बानुक्आ चेदाक् जे नोङकान ओका गे सोत् बानुक्आ जाहाँ रे नोङकानाक् बाड़ाय म्नाक् नोवा दो आसोल लेकाते पारसी रेन तोरजोमा को बाबोत रे सारीयाक् काना मेनखान अंगरेजी रेन तोरजोमा को गोटा भारोत रे बाड़ी बाड़ती को ञेलोक् काना ।

नोवा मिसन तोरजोमावाक् आसोल पाट हाबिच् सेटेरोक् आर सामाङ गानाखुड़ बाबोत रे बाड़ाय लागित् एटकेंटोड़े नोवा लेकातेय लाय दाड़ेयाक्आ।
1. एटाक्-एटाक् बिसोय आर टोठा रे एटाक् एटाक् गानाखुड़ आर लेकमान साँव तोरजोमा रेयाक् बाड़ायाक् मित् ड़ेटा सापड़ावा।
2. जोतो भारोत रेयाक् पारसीको रे एटाक्-एटाक् ओनोल रेयाक् सामाङ तोरजोमा रेयाक् मित् आँनलाइन पोतोब साहटा बेनाव आर बिसोय पारसी आर टोठाको लेकोते सेन्दरा रेयाक् सुबिता ते साजाव अंगरेजी ते भारोत रेयाक् ओनोलको आर एटाक् बाहरे दिसाम पारसी को रेयाक् ओनोल को सामाङ आको ,आर बेबोहार रे आगीय को लागित इनपुट लागित सुबिता हो सामाङाको।
नोवाकिन बानार बिरदागाड़ उक्छानिच् ,राष्ट्रीय पुस्तकालय ,राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (NBT)आर वैज्ञानिक आर तकनीकि शब्दावली आयोग (CSTT)एमानतेयाक् खोन जोनोड़ाव दाराय ते बाराबोर नावाँ बेनाव इदि लाकती ।

साहित्य अकादमी दारायते साँवहेत तोरजोमावाक् रेयाक् पोतोब सूची मित् जारवा आकादाय जाहाँ दो पाहिलखोन गे सीआउआइएल आक् वेबसाइट अनुकृति रे मेनाक्आ । ओनको लेकागे अकादमी तोरजोक्मा कोवाक् ञुतुम सेलेत् आकाना ,जाहाँ दो एनटीएम रेयाक् वेबसाइटरे हो एमदाड़ेयाक्आ । हालीगे सीकार आकान भारोत रेयाक् पारसीको हो सेलेत् ओजे ते ओनाकिन बानार बेनाव आरो साँव-साँव ते ओना पासनाव रेयाक् लाकती मेनाक्आ। तोरजोक्आ कोवाक् नोवा सुची साँवहेत् हाबिच् गे तोल मेनाक्आ । ओनाते एटाक् पाहटा को रे हो नावा गाड़ ते तोरजोमाक्मा आर तोरजोमाको रेयाक् सुची लाटीय रेयाक् लाकती मेनाक्आ नोवा लागित ते एऩटीएम भारत रेयाक् एटाक्-एटाक् हाटिञको कोन सापड़ाव ,उछान ,जारवायिच् एमान खोन जोनोड़ाव दाड़ेयाक्आ ।

D. ञेलोक् आर बेनेबोहार

तोरजोमा आर तोरजोक्मा कोवाक् बाड़ती खोन बाड़ती बेबोहार होयाक् लाकती काना ।नोवा रेयाक् किछु जोनोड़ाव तोरजोक्मा कोवाक् कामी भावाँर खोन हो जोनोड़ाव मेनाक्आ ।चेदाक्जे आबो नित तोरजोमा दो मित् रोजगार लेकाते ञेलेत् कानाबो जाथे ते भारत रे मित् तोरजोमा उद्योग थापिक होयोक् मेताक् मे ओना रेयाक् जाहाँ गे सिररा पाहटा हो ,आबो नोङकान परिस्थिति ओमोन ओचोया रेयाक् लाकती मेनाक्आ। जाहाँ तोरजोक्मायिच् एकेन तोरजोमा रेयाक् बिरीत रेयाक् गोड़ो ते मित् मानाक् जियोन खेमाव दाड़ेयाक्।

एनटीएम सालाक् लेनेखावक् एटाक्-एटाक् पाहटा को रेनाक् तोरजोक्मा को हाबिच् सेटेरोक् लागित् मित् होर बेनाव कामी आगू दाड़ेयाक्आ तोबेखान गुन राञ्जाव दोहो साँव –साँव ते लेकमानाक् हो ओरोम होयोक् ।जोनोड़ाव बिसोय कोरेन गानाखुड़को ,सोत आर जोनोड़ाव पारसीको रेन बुदगार आर मारे पाड़हाक्इच् नोवा तुला जोका समितिको बेनाक दाड़ेयाक्आ जाहाँ तोरजोमा रेयाक् गुन ए ञेला आर नोवाय गोटाया जे ओकोय टाक् तोरजोक्मायिच् जिसाम संध रेय लेखाक्आ आर बाछाक् लेक मेनाया । ओनको होड़ कोवाक् क्ओरोमाक् रेयाक् सुबिता सालाक् सिरपा एम दाड़ेयाकोवा आर ओनको कोवाक् ञुतुम एऩटीएम रेयाक् वेबसाइट रे एम दाड़ेयाक्आ ।

E. तोरजोमा रेयाक् पोरचार पासनाव रेयाक् सेनेटेर गोटाय

तोरजोमा को ञेलताम आर उसकुर लागित ते नोवा को एटाक् उपाय मेनाक्आ :
1. तोरजोमा लागित् बाजार रे पुथी आगुय कामी ओराम
2. तोरजोमा सिरपाको आर गोड़ो सोहोत कामी होरा थापिक
3. पाड़हाव ,काथा रापाचाक् ,पोतोब ञेञेल,आर नोवा पाहटा रे तोरजोक्मा को मानोत सालाक् गे तोरजोमा रे टोठा तोरजोमा मेला रेयाक् ओराम।
4. भागेउताराक् तोरजोमा लागित् एतोहोप बाजार गोटाय लागात् पोतोब मुराय सालाक् गानाक् जोड़ाव
5. उक्छनिच, ओनोलिया आर तोरजोक्मा कोवाक् आरदास रे एऩटीएण गोड़ो आर एण सोहोत् बिभाग पोन्था रेयाक् भितरी रे किरिञ रेयाक् बेबोसताया
6. तोरजोमा रेयाक् कामी कासनी को उसकुरलागित् ते एनटीएम गोड़ो एमसोहोत् विभाग खोन तोरजोक्मा को आर उक्छान को काउड़ी गोड़ो एमा को:
7. तोरजोमावाक् सेचेदानाक् जिनीस को ड़ाउनलोड़ लागित् रेयाक् सुवितोको , मानाव छाड़पाहटा रेयाक् साइट खोन से ड़ाउलोड़ लेकाते उक्छानिच् किछू काउड़ी एम काते से जाहाँ लेका गे काथा कोक्
8. तोरजोमा रे बाड़ती गुन सोक्दोर को बिरदागाड़ ,विभाग आर तोरजोक्मा ,तोरजोमा को बाड़ती खोन बाड़ती आगू रे मोन दोहोयिच् उक्छानिकच् ,सोरकाराक् बागी कातेन निज पाहटाको आर जोतो खोन लाकतीयान – किक्रिञको से तोरजोमावाक् बेबोहारको ताला रे गातेपाते सागाइ तेयार ।
9. तोरजोमा रे पासनाव नाजेर सालाक् भारोत रेयाक् पारसीको आर अंगरेजी रे पाथाम रेयाक् उछान से तोरजोमा रे ई-ओनोल रे सेलेत पाथाम से उछान रे से आसोल बान्ज पाथाम रेयाक् उछानाककक् साकाम से टोठा पारसीको रे एटाक्-एटाक् बिसोय रेयाक् अंगरेजी ते बाराबोर उछान लागित गोड़ो आर दान विभाग खोन काउड़ी गोड़ो ।
10. दिसाम /टोठा सेचेत् कामी होरा रेयाक् खाञ्चा इतिआसड़ा काँलेज ,आर बिरदागाड़ को रे पाड़हावतारी को रे सेलेत् आकान तोरजोमावाक् जिनीस को ञाम लागित् ते सालहा एम आर ओनको राजी ओचोको
11. पारसी संसाधन तालमा आर जोततततो लेकानाक् सेनेचेत् संस्थान रे तोरजोमावाक् पुथी कोवाक् किरिञ –आखरिञको पुथी तालामा थिपिक लागित् ते गोड़ोक्
12. नोवा रेयाक् जोथात आर लागूय लागित् ते टोठा साँव-साँव तो बिड़ावको आर नुकरी बिनिड़ाव को ओरोम तिलिच् बारपारसीयान आर साङगे पारसीयान बाड़ाय दाड़ेको सोदोर
13. बाड़ती कायते भारोत रेयाक् रेयाक् काटिञ सोगोर आर आतो रे तोरजोमावाक् जिनिस बाड़ती खोन हाड़ती सेटेरक् गोटाय लागित् काटिच् सोहोर आर आतो रेयाक् संगठनको खोन जोनोड़ाव थापिक