बाबोत्

माराङ मंत्रायाक् काथा
दिसाम तोरजोमा मिशन(NTM)रेयाक् बिचार आसोल रुप ते भारोत रेन माराङ मंत्री दाराय ते हेच् आकाना। जाहाँय दो दिसाम बापाड़ाय माड़ेर (NKC)रेयाक् पाहिल बाइसी रेय मेन केदा जे “तोरजोमा दाराय ते आसोल पाट हाबिच् सेटेर बेनाव नोवा इयाते लाकतीयानाक् काना जे नोवा ते आयमा टोठा रेयाक् बाज आकान ए केटोंड़े कोवाक् सुरयाउ रे आवसान होयोकआ ।“सेचेत् रे होड़ कोवाक् सोङगेक् रेयाक् उसकुर एमाको बापाड़ाय रेनाक् पासनाव एम काना आर जावगे चेचेत् गे नोवा रेयाक् जोनोड़व ताहेकाना । मान सैम पित्रोदा वाक् पानासेत् रे होहो बाइसी रे आयोग दो भारोत रे सेचेत् इदिकातेन तोरजोमा उसकुर आर लाहाय लागित मित् भेगार संस्था से मिसनरेयाक् चाँड़ थापनाय ए आइकाव केदा ।

बाबोत्
बिचकोम नोवा मित् सारीयाक् काना जे तोरजोमा मित् जाव सेनोक् आन कामीकासनी काना,निया आसोल पाहटा रे मित् लाकतीयान जोतो होड़ाक् गोपोड़ो रेयाक् लाकती आसोल लेकाते दिसाम रे तोरजोमा रेयाक् लाड़चाड़ रे आड़गो-राकाप् खोन गे हिजुक्आ-नोण्ड़े आँड़गो-राकाप्। नितोक् हाराक् कान एटाक् एटाक् पाहटा को जेलेका साँवहेत्, सिरजोन बिगेयान, लाकतीयान बिगेयान,सावता बिगेयान,आन चिकित्सा,जोनोगाड़, प्रद्धौगिकी आर एटाक् ठाठा को रे तोरजोमा रेयाक् बाङ ञेलोक् कोय मेनाक्आ।

नोवा छाड़ाते तोरजोमा होतेते जाहाँ बापाड़ाय उपलब्ध मेनाक्आ ओना टोण्टा आर छितराव मेनाक्आ,तोरजोमा रेयाक् पासनाव हो बाम कुसीयाक् लेकाना चेदाक्जे पाड़हावानाक् रेयाक् पासनाव हान्तेहाते गेया आर तोरजोमा रेयाक् बाजार ते सेचेर रेयाक् जाहाँ –तिस को रे तोदारात रिका आकाना। एकेन नापाय ओकोच् आक् तोरजोमा रेयाक् सुही पोरचार पासनाव गे आसोल नेव ए सोदोर दाड़ेयाक्आ आर ओना पाहटा रे निज ते होप् कामी कासनी सुही उसकुर एम ओचो दाड़ेयाक् आय। नोवा गे ओना ओजे काना जाहाँ मिसन रेयाक् कामीयाक् मित् लसुकुण्ड़ लेकाते जोतोकोवाक् सोरोक् ए खोजोक् काना ।जाहाँ जे एटाक् –एटाक् बिसोय रे नापाय उताराक् तोरजोमा ञामोक् दो बेबोहारानाक् बेनाव लागित् ते निज ते उतजुत रेयाक् उसकुर रेयाक् आनाचुर रेयाक् आड़ी जोर तेय एहोप दोड़ेयाक् आ।नोका लेकाते होड़ाक् सेवाय लागित् ते सेचेत् बेरोजगार होड़को उसकुराको तुलुच् तोरजोमा रेयाक् कामीकासनी को सामाङ आर दानाङ लेकाते रोजगार होञ सिरजाव दाड़ेयाक्आ, जोखेच् ओनको होड़ क आको लागित् रोजगारानाक् कामी ञाम लेखान।

नोवा गे ओना जागवार ताहेकाना जाहाय दे प्रो.जयन्ती घोषाक् ञेलरे ज्ञान आयोग (NKC)थापिक लागित् तालबी एम आकान जाहाँय दो तोरजोमा रेयाक् कामीकासनी को, उछान आर पापासनाव रे जोनोड़ाव होड़ाको आर एटाक्-एटाक् एजेसी मित् साँवतेय आगू दाड़ेयाको । काक्मीको दोल रे सुही सोरकारी आर बेसोरकारी संस्थाको रेन रासिया ,अकादमी रेन रासिया पारसी सेड़ास रेन गाखुड़को,तोरजोमाको,सेचेदिया ,उक्छानिच् आर भारोत रे तोरजोमा रेयाक् कामीकासनी रे जोड़ाव एचाक् होड़ दो फरवरी 2006 रे दिल्ली रेयाक् सेमलेत् ए एहोप् केत् खान प्रो. उदय नारायण सिहं होतेते नोवा टोठा रेयाक् पुस्टाव ओनोरोम ए बेनाव केदा । 6 मार्च 2006 रे एनटीएम समिति रेन रासिया-जोनोड़ाविच् प्रो. जयती घोष दो राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाक् मेन आर सुरयावाक् आरदास लाहाय तुलुच् जोग पारसेत् आर योजना आयोग ए ओलात्किना । ओना तायोम ओनको जोतोको आयमा धाव को ञापामेना आर 12-13 अप्रील 2007 रे भारोत रेयाक् रेयाक् पारसीको रेना तालमान संस्थान मैसूर रे आड़ी माराङ बार माहाँ सेमलेत् होय ओचो केदा ।19 अप्रील 2006 रे योजना आयोग दारायते सुरावाक् आरदास रे मित् एना को मोड़े साहटा बानाक् मित् दोल सोदोर तुलुच् तेला एम आकान ताहेकाना ,जाहाँ चिठीसाकाम लेखा पी.11060/4/2005-ईड़ीएन रे ञेल दाड़ेयाक्आ। उन रेगे किछु पुस्टाव मोतामोत् एटाक्-एटाक् सामाज विज्ञान गाखुड़ को आसोकायते CSDS आर दोसार संस्था जेलेका ICHR सालाक् ञापामेना ।ओनको जोतो केटेच् काथा को राकाप केदा आर नापाय सोलहा को सोदोर केदा। जेलेका जे एनटीएम रेयाक् थापिक् आर उतनाउ रेयाक् दाड़ेको ,ओना मुद रे किछुगान नोवा परियोजना रेयाक् पुस्टाव बिबरोन रे सेलेत् आकाना ।21 जुन आर 3 जुलाई2006रे तोरजोमा रे जालात् आयमा गान सोलहा प्रकाशन भवन सेच् खोन ञाम एना ।तायोम ते 31अगस्त 2006 पारसी कोवाक् आर पुथीको उसास लागित् मानव संसाधान विकास मंत्रालयाक् कामी एत् समिति हो नोवा आरदास को सारीयादा, योजना आयोग होतेते 11तानाक योजना एम आकान आरदास को ञेल दाड़ेयाक्आ। ओना तायोम 1 सितम्बर 2006 रे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रेन पारसेत् मान सैम पित्रोदा दो एनटीएम रेयाक् मसौदा सोदोर तुलुच् ए ओल आकादा, ओना तोयोम मानव विकास मंत्रालय होतेते पुस्टाव आरदासाक् बेनावेना ।