बेबोसथा आर जोगाव

जोगाव

सीआइआइएल मित् आसोल संगठन कान तेय दिसाम तोरजोमा मिसन रेयाक् ए थिपिकाय र चालवाय ।सीआइआइएल रेन निदेशक परियोजना लागुय लागित् ते आसोल होड़े होयोक्आ।एनटीएम रेन परियोजना सोलहायिच् सिमिति रेन रासिया सुतरात लेकातेय कामीया।(जाहाँ रेयाक् खाटो रुप एनटीएम-पीएसी )

पारियोजना सोलहो समिति (एनटीएम-पीएसी)

एनटीएम-पीएसी का ढ़ाँचा निम्न प्रकार से होंगेः
  निदेशक केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ,मैसुर पारसेत्
  ञुमिच संयुक्त सचिव (पारसीको रेन)निदेशक (पारसीको रेन)निदेशक (पारसीको रेन ) उच्च शिक्षाविभाग,मानव संसाधनविकास मंत्रालय,भारोत सोरकार रासिया
  ञुमिच् संयुक्त सचिव र वित्तीय सोलहायिच् से आइड़ीएफ (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) रासिया
  पारसेत् ,वैज्ञानिक एवं ताकनीकी रासिया
  बारया तोरजोमा सेचेत् बिभाग रेन एटाक् एटाक् सेचेत् बिभाग रेन एटाक् एटाक् बिरदागाड़ खोन रासियाकिन
  बारया एटाक् –एटाक् पोनोत रेन प्रतिनिधि (आचुरलेकाते) रासियाकिन
  पारसी बिरदागाड़ रेन मित् कुलपति (आनाचुर लेकाते) रासिया
  पेया उछान आर पोतोब आखरिञको खोन रासियाको
  सुतरात् ,साहित्य अकादमी रासिया
  निदेशक, दिसाम पोतोब संगठन (एनबीटी) रासिया
  बारया एटाक्-एटाक् आइआइटी एनआइटी आर औद्योगिक ओड़ाक् खोन जाहाँय तोरजोमा सानाफानाय/प्रौद्योगिकी पाहटा रे आर &ड़ी खोन जोनोड़ाव रासियाकिन
  इराल प्रतिनिधि नोङकान निज संगठन/नेबेताहोड़ से निज संस्था जाहायाक् तोरजोमा रे मोने मेनाक् ताय (बार सेरमा तोयोम बोनोदोल लेकाते) रासियाको
  परियोजना निदेशक, दिसाम तोरजोमा मिशन से उनीयाक् बेगोर रे सेनेचेत् सुतरात,केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ,मैसुर रासिया सुतरात्

एन.टी.एम (NTM) संस्था रेन राक्सिया

एन.टी.एम(NTM)संस्था रेन राक्सिया ओनको जोतो होड़ से संस्था लागित् झिच् गेया जाहाँय बानिजिच् से बाङ बानिजिच् तोरजोमायिच् कानाय,सालाक् ते ओनकान फुरगाल/निज एजेंसी लागित् हो जाहाँय तोरजोमा पाहटा रे आयाक् रासकाय दोहोयेत काना।नोवा बाखराते पुस्टाउ बिबोरोन एनटीएम रेयाक् वेबसाइट रे ‘पुजीकरण कैसे कावाये’रे ञेल दाड़ेयाक्आ ।

परियोजना निदेशक

दिसाम तोरजोमा मिशन रेन परियोजना निदेशक आक् नियुक्ति सचिव (भाषा) दाररय ते पारसेत् लेकाते होयोक्आ,पेया एटाक् गाखुड़को सालाक निदेशक ,केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ओना रेन रा,या सुत्रात ए होयोक्आय ओनको खोन बारया एनटीएम रेन परियोजना परामर्श सचिव आर मित् बाहरे रेन ञुमिच् रासियाय होयोक्आ जाहाँ रेयाक् सीकार उच्च शिक्षा विभाग होतेते होयोक्आ ।परियोजना निदेशक लागित् लाकतीयानाक् आर लेकमान लाताराक् लेका होयोक्आ ।

(i) परियोजना निदेशक(एनटीएम) आक् नियुक्ति मोड़े सेरमा कामी ओकते लागित होयोक्आ।
(ii) परियोजना निदेशक (एनटीएम) आक् उमुर 60 सेरमा खोन कोम होयोक् लाकतीया
(iii) ञुमिच खोण्ड़रोनिया एनका तोरजोमा पानाड़हाव रेयाक् पाहटा रे जाहाँ पारसी-साँवहेत रेगे (तुलाजोखा पारसी सालाक्) पारसी सेंड़ास से तोरजोमा रेयाक् पाहटा रे ञुतुमाकान से ड़ाँक्टरेट रेयाक् उपाधि होयोक् लाकती
(iv) सेचेत/खोण्ड़रोन पाहटा रे 15 सेरमा रेयाक् कामीबिड़ाव लाकतीया
(v) तोरजोमा पानाड़हाव/शब्दकोश विज्ञान रे उछान
(vi) तोरजोमा कामी रे उक्छान आकानाक् सारी साबुत

एनटीएम रेन परियोजना निदेशक आक् अंगीभर होयोक्आ जे उनी परियोजना रेयाक् प्रतिवेदन निदेशक,केन्द्रीय भाषा संस्थान ,मैसूर(जाहाँय परियोजना रेन आसोल पदाधिकारी Nodal Officer)कानाय ए कोल आया, जाहरे सारीयाक् हुमान साकाम, गोड़ो रेयाक् जोस,कामीबेवरा आर एम बजट आर परियोजना रेयाक् आसोल कामीको रेयाक् लाय ताहेना। नोवा इका कातेन परियोजना निदेशक (एनटीएम) आक् कामी बेवरा लाताराक् लेका होयोक्आ ।


(a) उछान,ई-उछान आर परियोजना खोन जोनोड़ाव जोतो ओनोल जाहारेन भार संस्थान दाराये उनी गोक् आका देया रेयाक् राखाय
(b) संस्थान रेन सेलेत अधिकारी लेकाते ओफिस रेयाक् चिठी दारायते सोमपोरक् थिपिक
(c) परियोजना सोलहा समिति रेन पारसेत् आक् बातलाव सेकाते एनटीएम रेयाक् रेयाक् परियोजना सोलहा माड़ेर कामिया हुदा आर एटाक् माड़ेरकोवाक् बाइसी जोड़ाव
(d) नोवा माड़ेर कोवाक् बाइसी रेयाक् बिसोय गेड़ें रेयाक् बिबोरोन बेनाव
(e) एनटीएम आक एलखा को जोगावकाक्
(f) एनटीएम रेयाक् परियोजना सोलहा माड़ेराक् कामीदाड़े जोनोड़ाव बिसोय र उनी दारायते दान से मेन आकात् काइड़ी रेयाक् खोरचा हिसाब ञेलजोगाव आर अंगीभार हाताव।
(g) एहोप काउड़ी सेरमा लागित् मिशन आक् बजट रेयाक् साँचा , निदेशक, केन्द्रीय भरतीय भाषा संस्थान दारायते मानव संस्धन विकास मंत्रालय आक् बिचार सागित् आर सीकार ञाम लागित सोदोरोय
(h) सासोन्या हाटिञ दारयते एमा आकान जोतो सोमोन आर काइड़ी दाड़े को लागुय
(i) चेतार रे ओल आकान को रेयाक् मानव बाताव रे एटकेंटोड़े से बेजोगाव रेयाक् ओबोसता रे उनी जाहाँ ओकते गे मानव संसधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार आक् मेन लेकाते ओफिस से पोद खोन ओचोक् दाड़ेयाया।

कामी होड़को

एनटीएम लागित् स्थायी पोद दो बाङ सिरजावा बिचकोम खटो ओकते लागित् आचु कोवा।कामीबेवरा को ञेल कातेन गे लाहा सेन आचु दाड़ेयाकोवा।नितोक् नाहीनिधान 65 बोड़ कोर पारियोजना रेन कामी होड़ को ताहेना जाहाँय खोन पे हिंस रे मित् हिंस दो दिल्ली रेयाक् ओफिस रे को कामीया आर सारेच् एटाक् –एटाक् भारोत रेयाक् पारसी को रेन सेनेचेत् सोलहा एमोइच् खास बिसोयाक् खास लागित् मैसुर रे ।

एनटीएम रेन जोतो 65 कोर कामियाकोवाक् बिबोरोन नोवा लेका ताहेना

लेखा आसोल
1. होड़ दाड़े (नाहीनिधान 65 गान)
(a) परियोजना निदेशक(1) 40,000 चाँदोपिछा आर एटाक्
(b) उपनिदेशक/प्रोफेसर (4) विज्ञान,प्रौद्योगिकी,समाज विज्ञान आर मानविकी लागित् मिमित् गोटेच् 35,000खोन 38,000 चाँदो पिछा
(c) खोण्ड़रोन अदिकारी /रीड़र (12)उतार ,दाखिन ,पुरुब,आर पाछिम लागित् ते 29.000 खोन 32,000 चाँदोपिछा
(d) हुड़िङ खोण्ड़ॉरोन आधिकारी /सेंड़ा व्याख्याता आर व्याख्याता (12)पोन पाहटा रेन लागित आर मित्टेच् उतार पुरुब रेन लागित् 20,000खोन 26,000हजार चाँदोपिछा
(e) खोण्ड़रोन गोड़ोयिच् (5)15,000खोन 18,000 चाँदो पिछा
(f) सेड़ा सासापड़ाविच्/जोग वेब सासापड़ाविच् (5) पाहटा लागित् मिमित् आर पुरुब उतार पाहटा लागित् मित् 24,000खोन 26,000चाँदोपिछा
(g) जोग सासापड़ाविच् उछान आर वेब (5) 20,000खोन 22,000 चाँदोपिछा
(h) सासोनिया पदाधिकारी (गोड़ोयिच्)(1) 22,000 चाँदोपिछा
(i) ओफिस ञेञेलिच् (2)
(j) सेंड़ा परियोजना तकनीशियन (4)24,000 खोन 22,000 चाँदोपिछा
(k) कटिच् परियोजना तकनीशियन (10) 20,000खोन 22,000 चाँदोपिछा
(l) ड़ेटा थाड़किन (2) अंग्रेजी/एटाक् भारोत रेयाक् पारसी
(m) ओफिस कामीयाको –एलका(2)

आक् योजना रे ओनंमान लागाक्आ टाका -4,26,53,012
 

ठाँव

EFC(आरPAMD) याक् होतेते नोवा गोटावाकाना जे मिशन रेयाक् जोतो कामी मित् ठाँव मित् साते लातार खोन गे सापड़ावोक् म नोवा लेका एनटीएम लागित् ते जुदा ते ओड़ाक् बेनाव बाङ दो बाङ मेन आकाना। नितोक् गोटावाकाना जे एनटीएम रेयाक् एतोहोप कामी कासनी मैसुर रे मेनाक् भरतीय भाषा संस्थान दारायते चालावोक्आ आर नापायोक्आ जाहाँ रे नोवा मिशन लागित् लाकतीयानाक् जिनिस आर गाखुड़ को मेनाक् कोवा।तोयोम दाराम कामीचालाव लागित् मैसूर रे गे मित् भाड़ते ओड़ाक् हाताव दाड़ेयाक्आ।

बिचकोम एटीएम जोनोड़ाव सोरकारी बिभाग आर संगठन निगकमित हुदा को, आइआइटी/साँफअव्यर गाखुड़ को,उक्छान घारोञ्ज को,स्वशासी आरीताली संगठन को ,भारोट् रेन आर बिदेसी पारसी बाखुड़िया को एमान सालाक् जोगाजोग आकाय ताहेना आर एमान सालाक् जोगाजोग आकाय ताहेन आर पासेच् नोवा रे आयमागान सोलहा एमोक् को आर नोकोवाक्आयमागान सोलहा एमोक् को नोकोवाक् आयमालेकान गाखुड़ कुमुट को ताहेंना।नोवा गोटावाकाना जे एनटीएम रेयाक् सोम्पोरक आँफिस दिसाम रेयाक् राजगाड़ दिल्ली टोठा रे हुयुक् चेदाक् जे बाड़ती कायते उक्छान घारोञ्ज,आइटी आर अटाक् –अटाक् भारोत् रेयाक् पार, को रेन गाखुड़ को दिल्ली रे मेनाक् कोवा आर भारोत सोरकाराक् आड़ीगान आँफिस आर स्वाशासी संगठन एमानाक् ठाँव दिल्ली काना। नितोक् दिल्ली रे मित् जोगाजोग आफिस जाहाँन भाड़ा ओड़ाक् रे आयाक् कामीय एहोबा।

ओकते

तोरजोमा रेयाक् पाहटा रे एनटेम रेयाक् कामी कासनत रेयाक् लाकती उन हाबिच् जे हाबिच् ताहे दाड़ेयाक्आ जाहाँतिन हाबिच् जे एटाक् एटाक् पारसी को ताला रे साँवहेंत् रेयाक् आर गेयानाक् पाट को रेयाक् तोरजोमा रेयाक् लाकती हुयुक्आ। नियाहाली रे जाहाँ लेका गेयान भुमकाक् काना । नोड़का रे नावाँ ओनमान लागाव आँझाणट गेया जे सोर नाड़ रे एनटीएम बोन्द दाड़ेयाक्आ। बिचकोम जे लाहान्ती दिन रे एनटीएम बोन्दोगोक्आ आँट गेया।