रावसोलायगिरिफोरनि सोलोंथाय हाबाफारि

एनटिएमनि रावसोलायगिरिफोरनि सोलोंथाय हाबाफारिनि गाहाय थांखिया जादों रावसोलायगिरिफोरनो गियाननि बिजाब रावसोलायनायनि सोमोन्दै रोंसोदांनाय।बे रावसोलायनायखौ जिउदानायनि राहा महरै लानो गोसो जानाय सुबुंफोरनोबो सोलोंथायारि मदद होयो। बे रावसोलायगिरिफोरनो भारतनि रावसोलायनायनि जारिमिन आरो दोरों,भारतारि राव गियाननि बिजाब रावसोलायनायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जेंना आरो रावसोलायनायनि बायदि आगजु जेरै-सोदोबबिहुं,आयदायारि सोदोबबाख्रिफोरखौ माबोरै बाहायो बेनि सोमोन्दै रोंसोदांनाय होयो।बे रावसोलायगिरिफोरखौ आखा-फाखा आरो जाफुंसार जाहोयो। मख’नाय थांखियाव सहैनो थाखाय एनटिएमा बायदि हाबा-हुखानि फारि जेरै मावफुंसावरायमेल,रोंसोदांनाय हाबाफारि आरो सावरायमेलफोर खुंफुङो।रावसोलायगिरिफोरखौ सोलोंथाय होनायनि महरै ट्रेन्सलेसन टुडे(एनटिएमनि द’दानारि सानमालाइसि),रावसोलायगिरिफोरनि आखाइनिबिजाब,एनटिएमनि मेडिया हानजाजों दिहुनजानाय अडिअ भिजुवेल मुवा आरो एनटिएमनि कर्स मुवाया हाबा मावगोन।