बिब्लिअग्राफि डाटाबेस

मावगोहो/गनायथिहोनाय

भारताव रावसोलायनायजों लोब्बागोनां गासै हाबा-हुखानि सुफुंग्रा खुलि महरै जाखांबोनाय
भाषा संसदन केन्द्रनि प्रफेसार जिएन देभीनो डाटा आरो डाटाबेसनि डिजाइन महर होनायाव बिहोमा होनायनि थाखाय ज’रखा गोजोननाय बावहरबाय

बिब्लिअग्राफिखौ मानो नांगौ?

बिब्लिअग्राफिया बिजाबफोरनि मोनसे खान्थियारि फरायसंनाय आरो बेखेवनाहोनाय।बे आयदा,राव,सम बायदियाव मोनसे सरासनस्रा जाहोन थानाय बिमुंफोरनि फारिलाइ।बे फारिलाइया गासै आबुं एबा सायख’नाय महरनि जानो हागौ।

बिब्लिअग्राफिनि गुबै थांखिया मोनसे आयदानि सायाव गियान नागिरग्रा सुबुंफोरा गोरलैयै मोननो हानाय बादि मोनसे आयदायाव थानाय मुवाफोरनि खारिथिखौ ज’थायना होनाय। बे खारिथाया बिजाब एबा बेफोर हाबा-हुखानि दिहुनथायजों सोमोन्दो गोनां।बे नोजोरजों नायब्ला बिब्लिअग्राफिया जोंनो बिजाबनि जारिमिनखौ एसे मिथिहोयो।

बिब्लिअग्रानिनि ट्रेन्सलेसन डाटाबेस जौगाखांनायनि सोमोन्दै बांसिननै मिथिनो बेयाव क्लिक खालाम
  फुंखाफोर:
  » अनुकृटि(सिआइआइएल-साहित्य अकाडेमि आरो एनबिटि)
  » भाषा संशधन केन्द्र, भड़दारा
  » बृटिस लाइब्रेरीस अरियेनटेल एन्ड इन्डिया अफिस कालेक्टसनस
  » गुबुन गुबुन फोसावगिरिफोरनि केतालगस
  » सेन्ट्रेल रिफारेन्च लाइब्रेरे,कलकाता
  » नेसनेस बिब्लिअग्राफि अफ इन्डिया लिटारेसार(एनबिआइएल)
  » साउट एसियान इउनियन केतालग,(चिकाग मुलुगसोलोंसालिनि लाइब्रेरीनि खोलायारि एसिया बिफान)
  » इउनेसक’
  » इलिनइस मुलुगसोलोंसालि,आरबाना-केमपाइन आथिखालाव एनटिएमा गोबां फुंखानिफ्राय खारिथि बुथुमगासिनो दं आरो बेफोरखौ बावैसोनो डाटाबेसाव सोदेरनाय जागोन

बिब्लिअग्राफिनि ष्टाइल

बिब्लिअग्राफिनि ष्टाइलनि बेलायाव,गुबुन गुबुन फुंखाफोरहा मोनसे बिब्लिअग्राफिनि थाखाय आलादा आलादा फरमेट दं।

बे फरमेटाव बाहायनाय मोननै जोबोर सरासनस्रा लामादिन्थिफोरा जादों एमएलए(मदार्न लेगुयेज एस’सियेसन) आरो एपिएनि(आमेरिकान साइक’लजिकेल एस’सियेसन) फरमेट। मदार्न लेगुयेज एस’सियेसननि आदबखौ बांसिननै बिजिरसं फुंखाफोरनि मुंख’नाय आरो माखासे तपिकसफोरनि बिब्लिअग्राफि ज’थायनायाव बाहायो।एनटिएमाबो बे आदबाव ज’रखा बिसान सिनायथि सोफादेरनानै बाहायदों।

एनटिएम जौगाखांहोनाय बिब्लिअग्राफिनि जुनिया आखुथाय

एनटिएमा जौगाखांहोनाय बिब्लिअग्राफियाव थुनलाइयारि आरो थुनलाइयारि नङै मोननैबो हाबागोनि रावसोलायनाय बिमुंनि सायाव गोनांथि होदों।आरोबाव,बे संबिजिरजों गनाय जानाय एबा जायै बिजिराजासै गासै भारतारि रावफोराव सेबखांजानाय रावसोलायनाय बिमुंफोरखौ संनो नाजादों।

बे मावफारियाव भारतारि रावफोरनि अनगायै गुबुन रावफोरनिफ्रायबो आरो गुबुन रावफोरनिफ्राय भारतारि रावफोरावबो रावसोलायजानाय बिमुंफोरनि खारिथि सोसनफानायाबो मोनसे थांखि।

बे बिब्लिअग्राफियाव एनटिएमा मोनसे ज’रखा सिनायथि बिसान होदों,जायखौ भारतारि रावफोराव रावसोलायजानाय बिजाबनि आइएसटिएन (इन्डियान स्तेनदारद ट्रेन्सलेसन नाम्बार)होनना मिथिनाय जागोन।माखासे भारतारि रावफोराव सेबखांजानाय रावसोलायनाय बिमुंफोरनि ट्रेकखौ लाखिनो थाखाय आएएसटिएनखौ सोरजिनाय जादों।बे थारैनो बिजिरसंगिरि/सानसुमै सुबुं/गियान नागिरग्रा सुबुंफोरनो मोनसे थि रावाव,मोनसे थि आयदायाव,मोनसे थि बोसोराव बेसेबां बिजाब फोसावजादों बेनि सोमोन्दै मिथिनायाव मदद होगोन।


एनटिएमा बे डाटाबेसखौ बांसिननै मोनहोनायनि खाबुहोनो थाखाय वेबाव लाखिनो थिखालामदों।बे डाटाबेसखौ गोदान खारिथिजों जौगाखांनो खाबु होगोन।

डाटाबेसाव थाखानायनि अनगायै रावसोलायनाय बिजाबनि सायाव माबाफोर खारिथि मोनोब्ला नोंथाङा दाजाबदेरना एनटिएमखौ मदद खालामनो हायो।नोंथाङा मोनसे बाहायगिरि महरै एकाउन्ट सोरजिना नोंनि गियानाव थानाय रावसोलायनायनि रेकर्ड लाखिनो हायो ।नोंथाङा खारिथिखौ ntmciil@gmail.comसिमबो दैथाय हरनो हायो जायखौ उनाव एनटिएमनि डाटाबेसाव दैखांनाय जागोन। नोंथाङा सासे फोसावगिरिब्ला,नोंथाङा बाहायगिरि इनपुटखौ बाहायनानै गोदानसिन रावसोलायनायनि खारिथिखौ थोंजोङै डाटाबेसाव दैखांनो हायो। नोंथाङा खारिथिखौ ntmciil@gmail.comसिमबो दैथाय हरनो हायो जायखौ उनाव एनटिएमनि डाटाबेसाव दैखांनाय जागोन।

बिब्लिअग्राफि नागिरग्रा

भारतारि रावफोराव जायखि-जाया रावसोलायनायनि बिमुंनि सायाव खारिथि मोननोनो थाखाय बेयाव नागिर