रावसोलायनाय खामानिफोरहोनाय

एनटिएमा भारतारि रावफोराव हादरनां फोसावगिरिफोरजों जथायै रावसोलायनाय बिजाब फोसावो।बे फोसावगिरिफोरा सायख’जानाय बिजाबनि कपि राइट मोनगिरि नङाबाला भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि भारतारि रावाव बिजाब फोसावगिरि। एनटिएमा बेफोरबादि फोसावगिरिफोरजों रावसोलायनाय बिजाबफोरनि हाथाय आरो राननायनि बेलायावबो गोरोबलायनानै हाबा मावो।

मिसननि रावसोलायनाय बिजाब दिहुननायनि मोननै जाथावना खान्थिया जादों:

  » गुबै फोसावगिरिफोरा गावसोरनो प्रजेक्टखौ लानानै रावसोलायनायखौ दिहुननो हागौ।बे हाबायाव एनटिएमा खरसाखौ बाननानै एबा सोलोंथायारि गोनांथिनि मदद एसे नांजाबफागोन।
  » गुबै फोसावगिरिफोरा बिजाब रावसोलायनायाव गोसोगैयाब्ला एनटिएमा रावसोलायनायखौ बायजोयाव हरनो हागौ।एनटिएमा रावसोलायनायनि बिगुमा जानानै भारतारि रावनि फोसावगिरिफोरनो सेबखांनाय(फोसावनाय)आरो रानननायनि बिबानखौ होनो हागौ।गुबै बिजाबनि कपिराइटनि बिगुमाया रयेलटि मोनगोन।भारतारि रावनि फोसावगिरिफोरा बिजाबखौ रावसोलायनो हायाब्ला एनटिएमा बिजाबखौ रावसोलायहोना केमेरा रेडि कपि (सिआरसि)खालामगोन।एनटिएमा भारतारि रावनि फोसावगिरिनो केमेरा रेडि कपि (सिआरसि)गथायगोन आरो फोसावगिरिया रावसोलायनाय बिजाबनि सेबखांनाय आरो राननायनि बिबानखौ लागोन।

उननिखौ रावसोलायनाय खामानिहोनायनि टार्नकि आदब होनना मिथियो।