फन्टनि जेंना

1. भारतारि रावनि हांखोनि सोलाय गाहायाव होनाय बादि बाक्सु एबा सोंनाय सिन नुब्ला मा खालामनो?
  speacial characters
 
2. भारतारि रावनि हांखोफोरा नुजागोन नाथाय माखासे सोदोबफोरा माजाङै जथाय जायाब्ला?
 
3. काश्मिरी फन्ट डाउनलड खालाम
सान्ताली फन्ट डाउनलड खालाम
सिन्धी फन्ट डाउनलड खालाम
 
  भारतारि रावफोरखौ गेबेङै बेरखां होनायनि सुस्रांथाय गाहायाव होनाय जाबाय
   
  क. गिबियाव नोंथाङा इडिक(भारतारि रावफोर नुजाहोनो थाखाय उइन्ड फाइल) मोननांगोन एबा इनस्टल खालामनांगोन।
    उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि सप्तवेरनि थाखाय इन्डिक मोननो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम।
    उइन्ड 2000 नि थाखाय इन्डिक मोननो बेयाव क्लिक खालाम।
   
  ख. साइदखौ मोजाङै नायनो हायो।
  - इन्टारनेट इक्सप्ल’रार 6.0 आरो बोनि सानि
  - फायारफक्स 1.5 आरो बेनि सानि ब्राउजार बाहायनानै
    ना:गो: जदि नोथांहा गोजौवाव मखनाय बाहागोनि गोजाम दंखायोब्ला गोदानखौ आपडेड खालामब्लानो जागोन।
   
  ग. गाहायाव होनाय अपारेटिं सिस्टिमफोरा भारतारि रावनि हांखोखौ नुजाहोनो थाखाय मदद खालामो।
   
   
 रावफोर अपारेटिं सिस्तिम
गुजराटि उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
हिन्दी उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
कानाड़ा उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
मालायालम उइन्ड एक्सपिजों लोगोसे सारभिस पेक 2 गोनां जायो।
पान्जाबी उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
तेलेगु उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
तामिल उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि
   
 
  उइन्ड एक्सपि आरो बेनि सानि थाखाय इन्डिक मोननो
  1. स्टार्त->सेटिं->कन्ट्रल पेनेल->खालार, सम, राव,ओनसोलारि राव अपसनाव थां & ओनसोलारि आरो राव अपसनफोर ->रावफोर टेप & ->(गोब्राब हांखोफोरनि थाखाय इनस्टल फाइलाव तिक खालाम) आरो अके क्लिक खालाम।
   
    1
   
  2. गाहायाव अके क्लिक खालाम
   
    1
   
  3. इन्डिक मोननो थाखाय नोंथांनो उइन्ड एक्सपिनि सिडि नांगोन।
   
 
 
   
    उइन्डस 2000नि थाखाय इन्डिक मोननो थाखाय
  1. स्टार्त->सेटिं->कन्ट्रल पेनेल->ओनसोलारि राव अपसनाव थां ->रावफोर ->इन्दिक(इन्दिकखौ टिक हो)आरो अके क्लिक खालाम।
   
    1
   
  2. अके क्लिक खालाम(गाहायाव होनाय फिगाराव)
   
    1
   
  3. नोंथाङा इन्दिक मोननो थाखाय उइन्ड 200 सिडिनि गोनांथि जागोन।