भारतारि मुलुगसोलोंसालिफोरनि डाटाबेस

भारतारि मुलुगसोलोंसालि डाटाबेसा एनटिएममि मोनसे आखाइयाव लानाय खामानि।बेनि थांखिया भारतनि गासै मुलुगसोलोंसालि आरो गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोरनि खारिथि मोनहोनाय। बेयाव मुलुगसोलोंसालिफोरनि फोरोंनाय आयदाफरायफारि,फरायफारिफारिलाइ आरो फरायनो गोनां बिजाबफोरनि फारिलाइ होनाय दं।बेयाव फारियाव सोसनजानाय फसंथानफोरनिबो वेब थं मोननो हागोन। आथिखालाव डाटाबेसाव मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाय आयोगजों(इउजिसि) गनायथि मानहोजानाय गंसेजौबाजिबा(155) मुलुगसोलोंसालिनि आबुं खारिथि दं। डाटाबेसाव बेफोर फसंथानफोराव फोरोंजानाय गुबुन गुबुन आयदाफोरनि फराबिजाब,फरायफारिफारिलाइनि सोमोन्दै खारिथि होनाय दं।खारिथिनि गासै मावथुनाव बेफोर मुलुगसोंलोंसालिफोरा बाहायनो होनाय बिजाबफोरनि बिमुंफोरखौ डिजिटाइज महराव बिसोरनि लिरगिरि,फोसावगिरिफोरनि मुंफोरजों लोगोसे होफानाय दं।

मडुलाव होनाय नागिरग्रा हाबाया(चार्स फांसना) हादरनि जायखि जाया फसंथानफोरनि आयदाफरायफारि,फरायफारिफारिलाइ बायदि गोदानसिन खारिथिखौ मोनहोनायाव बिजिरसंगिरि सोलोंथायगिरिफोरखौ मदद होगोन।मुलुगसोलोंसालिनि बर्डफोरा गावसोरनि सोलोंथायफारिखौ(कारिकुलाम) गोदानै सोलायसोल’ खालामफानायनि सिगां गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनि आबुं आयदाफरायफारि आरो फराफारिफारिलाइनि दाथायखौ नायफामना लानो हागौ,जाय गामि आरो नोगोर ओनसोलनि मुलुगसोलोंसालिफोरनि गेजेराव समान रुजुथाय मान लाबोनायाव मदद होगोन।