एनटिएमनि सोमोन्दै

सरासनस्रायै रावसोलायनायनि मोनसे दामिन महरै गायसननो आरो जर’खायै भारतारि रावाव फरायसा आरो सोलोंथायजों लोबबा गोनां सुबुंफोरनो गियाननि बिजाबफोर मोनहोनायनि हादरारि राव सोलायथाय मिसना(एनटिएमा) मारत सोरकारनि मोनसे मावबिथांखि।बेनि इयुन नोजोरा रावनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै मोनसे गियान गोनां समाज सोरजिनाय।एनटिएमनि थांखिया रावसोलायनायनि गेजेरजों भारत संबिजिरनि दाइनथि फारियाव थिसनजानाय गासै रावफोराव गियान गोसोरहोनाय।

रावसोलायगिरिफोरखौ रोसोदांनाय,फोसावगिरिफोरखौ रावसोलांनाय बिजाब सेबखांनो थुलुंगा होनाय,भारतारि रावफोरनि गेजेराव फोसावजानाय रावसोलायनायनि डाटाबेस लाखिनाय आरो रावसोलायनायनि मोनसे सुफुं फुंखा महर गायसननाय बादि जथाय नाजानाय लानाय जादों। बेफोरनि गेजेरजों एनटिएमा भारताव गंसे रावसानायनायनि दामिन गायसननो हास्थायदों।रावसोलायनायनि गेजेरजों गोदान आयदायारि सोदोब बाख्रि आरो फोरोंथाय बोसोनखान्थि आदब (डिसकर्स)जौगाखांहोना रावफोरनि गोदान महर मोनहोनायखौ मिजिंथिनाय जादों।रावसोलायगिरिफोरा गोदान महर होनाय मावहाबाफारियाव गोनां बिफाव लानांगोन,जर’खायै भारतारि रावफोरनि सोलोंथाय फोनांजाब फोरोंथाय बोसोन खान्थिनि बेलायाव।

मोनसे रावसोलायनाय दामिन गायसननायनि फारसे गिबि आगाना जादों गियाननि फरा रावसोलायनाय।गासै रोखोमनि गियान गोसोरहोनो हानाय फरायारि मुवायानो एनटिएमनि गियान फरानि मावथुन(करपास)।आथिखालाव एनटिएमा मोननैजिनै(22) भारतारि रावाव जौगा सोलोंथायजों लोबबा गोनां गासै सोलोंथायारि मुवाफोर रावसोलायनायाव नांथाबनानै दं। एनटिएमा बांसिननै इंराजीराव मोननाय जौगा सोलोंथायनि बिजाबफोरखौ भारतारि रावफोराव रावसोलायनानै फैलाव गियाननि बाख्रि मोनहोनो थांखि लादों।बे बादि हाबा मावफुंनायनि गेजेरजों थारैनो मोनसे गोगो गियान गोनां समाज दानायनि लामाया गेवलांसारगोन होनना मिजिं थिनाय जादों।