हाबा-हुखानि फारि

एनटिएमा रावसोलायनि सायाव सोलोंथाय फोरोंथाय बोसोन मोनहोनो थाखाय मावफुं सावरायमेल,सावरायमेल आरो रोंसोदांनाय हाबाफारि खुंफुङो।भारतारि रावफोराव थानाय रावसोलायनाय गियाननि फराफोरखौ सङो,गोदान रावसोलायगिरिफोरनो फोरोंथाय(ट्रेइनिं)आरो खारिथि फोसावनानै होयो।एनटिएमनि हाबा-हुखानि फारियाव बिजिरसंगिरि,रोवसोलायगिरि,रोंग’सा आरो फोसावगिरिफोरखौ गावजों गाव सावरायलायनो,मोगा-मोगि रायलायनो हांख्रायनाय जायो।
 

Upcoming Events

» Translation and Knowledge Society, a three-day three-in-one event from 07 to 09 March 2018.

» Workshop on Editing and Finalization of the Malayalam translation: Grammer of Politics by Harold Laski at NTM, CIIL, Mysuru from 02 to 08 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Physics, Chemistry and Sociology for Manipuri at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Physics and Sociology for Maithili at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Sociology and Political Science for Santali at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» A 2-day National Seminar on Translatiion and Nation at NTM, CIIL, Mysuru on 26 to 27 August 2018

मावफुं सावरायमेल

सुजुगिरि मदद हानजानि(इडिटरियेल चापर्ट ग्रुप)हाबाखौ मावफुंनो,मोनफ्रोमबो आयदानि मोननैजिनै रावाव जर’खा आयदायारि सोदोब बाख्रि जथायनो थाखाय एनटिएमा मावफुं सावरायमेल खुंफुङो।फराखौ रावसोलायखांनायनि उनाव मोनफ्रोम रावनि सुजुगिरि मदद हानजानि रोंगसाया एबा सुजुगिरि मदद हानजाया सुबुरुन होननाय रोग’साया फरानि गासै लिरथायखौ नायबिजिरनो आरो रावसोलायगिरिफोरनो दिथा होनो मावफुं सावरायमेलाव जिरायनो हागौ।
 

सावरायमेलफोर

रावसोलायनायजों सोमोन्दो गोनां सोलोंथायारि सानस्रिखौ थुलुंगा होनो थाखाय एनटिएमा सावरायमेल खुंफुङो।बेफोर सावरायमेलाव फरायथिनाय बिजिरसङारि लिरबिदांफोरखौ नायबिजिरना संरैखा खालामना दोननाय जायो।गोनां समाव बेफोरखौ एनटिएमनि द’दानारि सानमालाइसि ट्रेन्सलेसन टुडेआव फोसावनाय जायो।बेफोर सावरायमेलफोरा एनटिएमखौ रावसोलायनायनि सायाव जानाय सोलोंथायारि दान्थे-बिदान्थेनि संरैखा दोनथुमखुलि लुनो मदद खालामो,जाय ट्रेन्सलेसन ष्टाडिस आरो लोबबा गोनां आयदाफोराव गोसोगुदुं सुबुं जरखायै फरायसा आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ मदद खालामो।
 

रोंसोदांनाय हाबाफारिफोर

एनटिएमा बाहागोलागिरिफोरखौ रावसोलायनाय,रावसोलायनायनि थिरांथाय आरो गियाननि फराबिजाबफोर रावसोलायनायजों लोबबा गोनां जेंनाफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनो,रावसोलायनायनि गबुन गुबुन आगजुफोरखौ सिनायथिहोनो आरो बिसोरखौ इयुन मिजिंगोनां रावसोलायगिरि महरै फसंथानो गुबुन गुबुन रावफोराव रोंसोदांनाय हाबाफारि खुंफुङो। बाहागोलागिरिफोरा गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसा आरो बिजिरसंगिरिफोर।बिसोर आलादा आलादा राव आरो बिफानफोरनिफ्राय फैनाय।फरायसालिमा आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि,उदां रावसोलायगिरि आरो गुबुन गुबुन हाबायाव जिउखुंनाय सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो।नेसनेल रेजिष्ट्रार अफ ट्रेन्सलेटर एबा हादरारि रावसोलायगिरिनि थिसनजानाय मुंफारिलायनिफ्रायबो बाहागोलागिरिफोरखौ सायख’नो हायो।

बे हाबाफारियाव हांख्रायहरजानाय फुंखा सुबुंफोरा ट्रेन्सलेसन ष्टाडिस आरो लोबबा गोनां बिफाननिफाय नङाब्ला भारतारि रावनि गागि गियाननि फराबिजाब लिरगिरि जानांगोन। गुबुन गुबुन भारतारि रावफोराव गियाननि फराबिजाब रावसोनाय आरो टेकनिकेल आयदायारि सोदोब बाख्रि जौगाहोनायाव लोबबा थानाय रोंग’सा सुबुंफोराबो एनटिएमनि फुंखा सुबुं जानो हागोन।
 

गुबुन हाबाफारिफोर

गावनि हाबा-हुखाफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो एनटिएमा हाहरनाङै बिजाबमेलाफोराव बाहगो लायो।रावसोलायनाय बिजाबफोरा फोसावजानाय लोगो-लोगो एनटिएमा जौगाखांहोनायनि फोसावनाय खामानिबो मावफुंगोन जेराव लिरगिरि,रावसोलायगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय बायदि बायदि थागोन।