ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

  ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
  ਸੰਦਰਭ
  ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 
 
  ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
  ਲਾਭਆਰਥੀ
  ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ
  ਵਿਧੀ ਮੂਲਕ ਢਾਂਚਾ
  ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
 
 
  ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ
  ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇੰਤਜਾਮ
 
 
  ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ
 
 
  ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
  ਅਨੁਬੰਧ I: ਅਨੁਵਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
  ਅਨੁਬੰਧ I: ਐਨ.ਟੀ.ਐਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਅਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
  ਅਨੁਬੰਧ I: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
 
Download Detailed project report in PDF