fdrkcfu th Q+gfjLr tks bfrgkl

rtqZes ts fdrkcfu th Q+gfjLr ts MsVk csl th t+jwjr ?k.ks oD+r [kka efglwl fFk, isbZA vuqd`fr- usV tfgM+h rtqZeks ,sa lwpuk lkbZV tks fodkl lky 2002 esa Hkkjr ts fVfu eq[; bnkjfu CIIL, lkfgR; vdkneh ,sa uS’kuy cqd VªLV NBT }kjk d;ks fo;ks gksA 20 gt+kj muokufu [ks tekdjs vuqd`fr ts v/khu fgd [kkst baft.k fr;kj dbZ osbZA tsrks.khd mUgfu vkadM+fu th rLnhd ,sa lq/kkj dj.k th t+jwjr vkgsA

NTM th ’kqjwvkr twu 2008 esa Fkh ,sa vuqd`frv [ks NTM esa feyk, NfM;ks fo;ksA rtqZes ts fdrkcfu ts Q+gfjLr tks de NTM esa fc tkjh jfg;ksA fgu fjFkk [ks ubZav rjg lka ojh vfxrs o/kkb.k th ’kqjwvkr 2011 esa FkhA fjFkk tks [+kkdks fr;kj d;ks fo;ks ,sa vyx vyx t+jhvfu eka vkadM+k tek d;k fo;kA lwpukmfu ts yxkrkj ogdjs [ks tkjh j[k.k ykb dsfrfj;qfu ;wfuoZflV;qfu] NikbZ ?kjfu] ykbczj;qfu] rtqZes th ,tafl;qfu] lkfgfrd bnkjfu lka jkCrks j[k;ks fo;ksA vlka yxHkx 70 gt+kj muoku xMq d;k vkfgfuA ftfu [ks fMthVy jwi esa vk.k.k tks deq v´k ckdh vkgsA fgu ts nkSjku xqtjkr ts oM+ksnjk ts Hkk"kk lq/kkj dsUnz ts izksQs+lj th-,-nsoh] tsdks dsfrjfu lkyfu [kka rtqZeks d;y tk.k [ks tek danks fi, vk;ks] iafgath cs’kdherh 20000 muokufu th tk.k NTM [ks nku rksj vrk dbZ vkgsA

rtqZes ts fdrkcfu th Q+gfjLr ts MsVk csl [ks MthVy jwi fM;.k ,sa bZanM+ oD+r esa mu th jwi js[kk [ks fr;kj dj.k ykb lsIVsEcj 2011 esa izks- nsoh ,sa NTM xzwi th eSlwj esa fgd Mhaga th dk;Z’kkyk fjFkh osbZA fgu dk;Z’kkyk esa nsoh lq>ko fMuks r gj fgd rtqZeks d;y muoku [ks fgd [+kkl lq´k.ki tks uEcj fMuks o´sA fgu MsVk csl ts rduhdh ifgyqfu [ks le>.k ykb 2011 esa oM+ksnjk esa fgd ch dk;kZ’kkyk fjFkh osbZA rtqZes d;y muoku ,sa ewy ikB ts tk.k ykb fgd VsEiysV fr;kj dbZ osbZA tsdk ewy eokn th ,sa mu ts rtqzZes th iwjh tk.k MsbZ l?ksA NTM bu [ks v´k o/khd lq/kkj.k esa yxh isbZ vkgsA fgu oD+r osclkbZV esa 25 Hkk"kkmfu esa 20000 muoku ’kkfey vkfgfuA